Nghị quyết 78/2007/NQ-HĐND16

Nghị quyết 78/2007/NQ-HĐND16 quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc địa phương quản lý do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nghị quyết 78/2007/NQ-HĐND16 phân cấp quản lý tài sản nhà nước cơ quan hành chính Bắc Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND16 phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 78/2007/NQ-HĐND16 phân cấp quản lý tài sản nhà nước cơ quan hành chính Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2007/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước; Quyết định số 202/2006/NĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 137/2006/NĐ-CP">35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 12/7/2007 “Về việc ban hành quy định một số nội dung về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do địa phương quản lý.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2007/NQ-HĐND16

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 78/2007/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2007
Ngày hiệu lực 28/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2007/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 78/2007/NQ-HĐND16 phân cấp quản lý tài sản nhà nước cơ quan hành chính Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 78/2007/NQ-HĐND16 phân cấp quản lý tài sản nhà nước cơ quan hành chính Bắc Ninh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 78/2007/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Ninh
Người ký Nguyễn Huy Tính
Ngày ban hành 18/07/2007
Ngày hiệu lực 28/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 78/2007/NQ-HĐND16 phân cấp quản lý tài sản nhà nước cơ quan hành chính Bắc Ninh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 78/2007/NQ-HĐND16 phân cấp quản lý tài sản nhà nước cơ quan hành chính Bắc Ninh