Nghị quyết 78/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 78/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 78/2014/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cơ sở của Nhà nước Tiền Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám bệnh không thanh toán Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 78/2014/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cơ sở của Nhà nước Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2014/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2012/NQ-HĐND NGÀY 12/10/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 145/BC-HĐND ngày 01 tháng 5 năm 2014 của Ban Văn hóa Xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định bổ sung giá của 177 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

1. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

2. Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015, giá của 177 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh này được điều chỉnh tăng hàng năm, như sau:

a) Giá của 119 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC được điều chỉnh tăng hàng năm như sau:

Tại thời điểm điều chỉnh tăng: nếu các dịch vụ có mức giá dưới 50% của mức giá tối đa do Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định thì điều chỉnh tăng thêm 15% của mức giá tối đa; nếu các dịch vụ có mức giá từ bằng 50% đến dưới 75% của mức giá tối đa do Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định thì điều chỉnh tăng thêm 10% của mức giá tối đa; nếu các dịch vụ có mức giá từ bằng 75% đến dưới 95% của mức giá tối đa do Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định thì điều chỉnh tăng thêm 5% của mức giá tối đa; nếu các dịch vụ có mức giá từ 95% trở lên của mức giá tối đa do Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định thì điều chỉnh tăng lên bằng mức giá tối đa.

Việc điều chỉnh tăng giá các dịch vụ áp dụng đến khi đạt mức giá tối đa theo Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định hoặc khi có quy định khác. (Có danh mục kèm theo)

b) Đối với 58 dịch vụ kỹ thuật không quy định tại Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC được điều chỉnh tăng hàng năm, mức tăng bằng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm, thời điểm áp dụng kể từ lúc Cục Thống kê công bố chỉ số này. (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

Điều 1. Quy định giá của 764 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có danh mục đính kèm):

1. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014, giá của 764 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh này được điều chỉnh tăng hàng năm như sau:

Tại thời điểm điều chỉnh tăng: nếu các dịch vụ có mức giá dưới 50% của mức giá tối đa do Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định thì điều chỉnh tăng thêm 15% của mức giá tối đa; nếu các dịch vụ có mức giá từ bằng 50% đến dưới 75% của mức giá tối đa do Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định thì điều chỉnh tăng thêm 10% của mức giá tối đa; nếu các dịch vụ có mức giá từ bằng 75% đến dưới 95% của mức giá tối đa do Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định thì điều chỉnh tăng thêm 5% của mức giá tối đa; nếu các dịch vụ có mức giá từ 95% trở lên của mức giá tối đa do Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định thì điều chỉnh tăng lên bằng mức giá tối đa.

Việc điều chỉnh tăng giá các dịch vụ áp dụng đến khi đạt mức giá tối đa theo Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC quy định hoặc khi có quy định khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- Ủy ban về CVĐXH của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu (ƯBTVQH);
- Các bộ: Tư pháp, Y tế, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Vụ IV (VP Chính phủ);
- Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- ĐB, Quốc hội đơn vị tỉnh;
- ĐB, HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Ấp Bắc, Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu78/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực21/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 78/2014/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cơ sở của Nhà nước Tiền Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 78/2014/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cơ sở của Nhà nước Tiền Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu78/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Văn Danh
       Ngày ban hành11/07/2014
       Ngày hiệu lực21/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 78/2014/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cơ sở của Nhà nước Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 78/2014/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cơ sở của Nhà nước Tiền Giang