Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí, lệ phí, học phí, giá thu một phần viện phí Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế xã, phường thị trấn và chính sách huy động, sử dụng khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí lệ phí học phí giá thu một phần viện phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2008/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ, HỌC PHÍ; GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC, TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/04/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo; Thông tư số 26/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/04/2008 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03//2007/TTLT-BTC-BTP;

Căn cứ Thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính – Lao động – TB&XH – Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thu một phần viện phí và Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung thông tư liên liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính – Lao động – TB&XH – Ban vật giá Chính phủ; Công văn số 9604/BYT-BH ngày 14/12/2007 của Bộ Y tế về việc giải quyết một số vướng mắc liên quan đến BHYT;

Sau khi xem xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 07/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung, sửa đổi một số loại phí, lệ phí; giá thu một phần viện phí phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã, phường, thị trấn và chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh; báo cáo kiểm tra của các ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định bổ sung, sửa đổi một số loại phí, lệ phí, học phí, giá thu một phần viện phí Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế xã, phường thị trấn và chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung mức thu, tỷ lệ trích để lại đơn vị thu sử dụng phí cảng cá:

a) Mức thu:

- Đối với tàu thuyền đánh cá cập cảng, mức thu cho một lần vào ra cảng như sau:

+ Có công suất từ 6 đến 12 CV: 3.000 đồng

+ Có công suất từ 13 đến 30 CV: 5.000 đồng

+ Có công suất từ 31 đến 90 CV: 15.000 đồng

+ Có công suất từ 91 đến 200 CV: 25.000 đồng

+ Có công suất lớn hơn 200CV: 40.000 đồng

- Đối với tàu thuyền cập cảng, mức thu một lần vào, ra cảng như sau:

+ Có trọng tải dưới 5 tấn: 10.000 đồng

+ Có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn 20.000 đồng

+ Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn 50.000 đồng

+ Có trọng tải trên 100 tấn: 80.000 đồng

- Đối với phương tiện vận tải, mức thu cho một lần vào, ra cảng như sau:

+ Xe máy, xích lô, xe ba gác chở hàng:1.000 đồng

+ Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn: 3.000 đồng

+ Phương tiện có trọng tải từ 1 tấn đến 2,5 tấn: 5.000 đồng

+ Phương tiện có trọng tải từ 2,5 tấn đến 5 tấn: 10.000 đồng

+ Phương tiện có trọng tải từ 2,5 tấn đến 10 tấn: 15.000 đồng

+ Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn: 20.000 đồng

- Đối với hàng hoá qua cảng mức thu như sau:

+ Hàng thủy, hải sản, động vật sống 10.000 đồng /tấn

+ Hàng hoá container: 30.000 đồng/container

+ Các hàng hoá khác:4000 đồng/tấn

b) Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu 80% số thu được, nộp ngân sách 20%

2. Quy định mức thu, tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

a) Quy định mức thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm:

- Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

TT

Các trường hợp nộp lệ phí

Mức thu (đồng/trường hợp)

1

Đăng kí giao dịch bảo đảm

50.000

2

Đăng kí văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

40.000

3

Đăng kí gia hạn giao dịch bảo đảm

30.000

4

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã ký

30.000

5

Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

10.000

- Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm:

TT

Các trường hợp nộp phí

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Cung cấp thông tin cơ bản(Danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính; sao đơn yêu cầu đăng ký )

10.000

2

Cung cấp thông tin chi tiết (văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm )

20.000

b) Quy định tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu:50% số tiền lệ phí, phí thu được, số còn lại 50% nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Điều chỉnh mức thu phí tham quan chùa Hương:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Vé ô tô

- Loại vé ≤ chổ ngồi

- Loại xe ≥ chổ ngồi

Đồng xe

 

15.000

20.000

2

Vé tham quan

Đồng/lần/người

10.000

4. Đối với lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo:

- Điều chỉnh mức thu học phí học sinh ngoài công lập:

+ Đối với trường THPT bán công: 100.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Đối với trường THPT dân lập: Mức thu tối đa: 120.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Điều chỉnh mức thu phí dự thi năng khiếu trường THCN, cao đẳng:

Mức thu: 70.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

- Quy định mức thu học phí đối với hệ THCN chính quy tập trung ngoài sư phạm: 100.000 đồng/tháng/học sinh.

- Quy định mức thu học phí đối với hệ THCN ngoài sư phạm tự túc kinh phí: 200.000 đồng/tháng/học sinh.

5. Điều chỉnh mức thu, tỷ lệ trích để lại đơn vị thu phí chợ như sau:

TT

Nội dung

Đơn vị thu

Mức thu

Tỷ lệ trích để lại đơn vị thu

I

1

a

b

Các chợ nội TP Hà Tĩnh

Điểm kinh doanh trong đình

Hộ kinh doanh thường xuyên

Hộ kinh doanh không thường xuyên

 

 

đ/m2/tháng

đồng/lượt

 

 

22.000

4.000

40%

II

1

a

b

2

a

b

Chợ thị trấn các huyện, thị xã Hồng Lĩnh

Điểm kinh doanh trong đình

Hộ kinh doanh thường xuyên

Hộ kinh doanh không thường xuyên

Điểm kinh doanh ngoài đình

Hộ kinh doanh thường xuyên

Hộ kinh doanh không thường xuyên

 

 

đồng/m2/tháng

đồng/lượt

 

đồng/m2/tháng

đồng/lượt

 

 

15.000

 

 

2.000

35%

III


1

a

b

2

 

Chợ nông thôn, các chợ ngoại thành TP Hà Tĩnh

Điểm kinh trong đình, lều

Hộ kinh doanh thường xuyên

Hộ kinh doanh không thường xuyên

Điểm kinh doanh không có đình, lều

Hộ kinh doanh thường xuyên

 

 


đồng/m2/tháng

đồng/lượt

đồng/m2/tháng

đồng/lượt

 

 


8.000

2.000

 

4.000

25%

6. Quy định giá thu viện phí Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn như sau:

a) Giá khám bệnh và kiểm tra sức khỏe:

STT

Nội dung

Giá thu (đồng/lần)

1

Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa

1.000

b) Giá một ngày giường bệnh:

STT

Loại giường theo chuyên khoa

Giá thu(đồng/lần)

1

Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu, ngày đẻ và 2 ngày sau đẻ

5.000

2

Ngày giường nội khoa:

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm;Hô hấp; huyết học; Ung thư; Tim mạch; Thần kinh;Nhi; Tiêu hoá;Thận; Ngày thứ 3 sau đẻ trở đi; Ngày điều trị ngoại khoa mổ từ ngày 11 trở đi.

 

2.000

Loại 2: Các khoa Cơ - Xương - Khớp; Da liễu;Dị ứng; TMH; Mắt; RHM; Ngoại; Phụ sản không mổ

2.000

Loại 3: Các khoa Đông y; Phục hồi chức năng

1.000

3

Ngày giường bệnh ngoại khoa, Bỏng:

Loại 4:

Sau các phẩu thuật loại 3, bỏng độ 1, độ 2, dưới 30%

2.000

c) Danh mục biểu giá dịch vụ y tế ( áp dụng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn)

STT

Thủ thuật

Giá thu/lần

C1

Các thủ thuật, tiền thủ thuật

 

1

Thông đái

5.000

2

Thụt tháo phân

5.000

 

Y học dân tộc - Phục hồi chức năng

 

1

Châm cứu

4.000

2

Điện châm

7.000

3

Thuỷ châm( không kể tiền thuốc)

7.000

C2

Các phẩu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa

 

C2.1

Ngoại khoa

 

1

Thay băng, cắt chỉ, tháo bột

7.000

2

Vết thương phần mềm tổn thương nông < 10 cm

15.000

3

Vết thương phần mềm tổn thương nông > 10 cm

30.000

4

Vết thương phần mềm tổn thương sâu < 10 cm

30.000

5

Vết thương phần mềm tổn thương sâu > 10 cm

40.000

6

Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da

35.000

7

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

10.000

C2.2

Sản - phụ khoa

 

1

Hút điều hoà kinh nguyệt

15.000

2

Nạo sót rau

30.000

3

Đẻ thường

100.000

4

Trích Apxe tuyến vú

30.000

C2.3

Mắt

 

1

Thử nghị lực đơn giản

3.000

2

Lấy dị vật kết cạc một mắt

10.000

3

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt

10.000

4

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách

40.000

5

Chích, chắp lẹo

10.000

C2.4

Tai - Mũi - Họng

 

1

Lấy dị vật trong tai

10.000

2

Lấy dị vạt trong tai không gây mê

10.000

3

Mổ cắt bỏ u bả đậu vùng đầu mặt cổ

30.000

C2.5

Răng - Hàm - Mặt

 

1

Nhổ răng sữa/chân răng sữa

2.000

2

Nhổ răng vĩnh viễn lung lay

3.000

3

Cắt lợi chùm răng số 8

10.000

4

Trích Apxe viêm quanh răng

10.000

5

Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)

10.000

C2.6

Các phẩu thuật Hàm Mặt

 

1

Vết thương mềm nông < 5 cm

25.000

2

Vết thương mềm nông > 5 cm

30.000

3

Vết thương mềm sâu < 5 cm

30.000

4

Vết thương mềm sâu > 5 cm

40.000

C3

Xét nghiệm và thăm giò chức năng

 

C3.1

Xét nghiệm máu

 

1

Công thức máu

7.000

2

Thời gian máu chảy

3.000

3

Thời gian máu đông (Milan/Lee-White)

3.000

4

Tìm Ký sinh trùng sốt rét trong máu

6.000

5

Xét nghiệm HBSAg ( Tét nhanh)

20.000

6

Xét nghiệm HIV (SIDA)-ELIZA Test

30.000

C3.2

Xét nghiệm nước tiểu

 

1

Protein/đường niệu

3.000

2

Tế bào cặn nước tiểu/căn Adis

5.000

C3.3

Xét nghiệm phân

 

1

Soi tươi

7.000

2

Soi tìm KST hay trứng KST sau khi làm kỹ thuật phong phú

10.000

C3.4

Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể vi khuẩn – Kí sinh trùng (dịch âm đạo...)

 

1

Soi tươi

7.000

C3.5

Một số thăm giò chức năng và thăm dò đặc biệt

 

1

Điện tâm đồ

10.000

C4

Chẩn đoán bằng hình ảnh

 

1

Siêu âm

20.000

7. Quy định một số chính sách huy động đóng góp của nhân dân

a) Giao HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát bãi bỏ các văn bản đã ban hành của cấp huyện và cấp xã quy định huy động đóng góp của nhân dân mang tính chất bắt buộc. Từ nay cac khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính xã hội, từ thiện phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện; HĐND, UBND các cấp không đưa ra văn bản bắt buộc, không đượ giao chỉ tiêu cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

b) Đối với khoản đóng góp xây dựng cơ bản hạ tầng và các công trình phúc lợi mang tính phổ biến, phục vụ lợi ích đa số người dân như: Xây dựng trường học, giao thông cơ sở y tế, công trình văn hoá thể thao, cấp nước, thoát nước ... thực hiện theo nguyên tắc đóng góp tự nguyện, gắn với công trình cụ thể, phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã giám át việc huy động các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân tại các địa phương.

c) Đề nghị các hội đoàn thể , hội nghề nghiệp không huy động thêm các khoản thu khác ngoài các khoản đã quy định trong Điều lệ Hội.

8. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2008.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu80/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2008
Ngày hiệu lực01/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí lệ phí học phí giá thu một phần viện phí


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí lệ phí học phí giá thu một phần viện phí
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu80/2008/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
     Người kýNguyễn Thanh Bình
     Ngày ban hành23/07/2008
     Ngày hiệu lực01/08/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí lệ phí học phí giá thu một phần viện phí

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí lệ phí học phí giá thu một phần viện phí