Nghị quyết 80/2013/NQ-HĐND17

Nghị quyết 80/2013/NQ-HĐND17 quy định về chế độ giải thưởng, khen thưởng tại Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 80/2013/NQ-HĐND17 khen thưởng Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2013/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢI THƯỞNG, KHEN THƯỞNG TẠI HỘI THI HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật thi đua - Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Luật Di sản Văn hoá năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT ngày 28/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hoá - thông tin;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh đề nghị "V/v ban hành Quy định về chế độ giải thưởng, khen thưởng trong Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã Hội và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quy định về chế độ giải thưởng, khen thưởng trong Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh:

Việc khen thưởng được thực hiện cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh đầu xuân hàng năm do tỉnh tổ chức.

2. Cơ cấu giải thưởng:

2.1. Thi hát đối đáp Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

a. Nội dung thi hát đối đáp 150 bài, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

b. Nội dung thi hát đối đáp 50 bài, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 04 giải ba và tối đa 10 giải khuyến khích.

2.2. Thi ca nhạc Dân ca Quan họ Bắc Ninh gồm:

a. Thể loại đơn ca, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

b. Thể loại song ca và tam ca, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

c. Thể loại tốp ca, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

d. Giải cho các tập thể (giải toàn đoàn),gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

3. Khen thưởng và mức giải thưởng:

3.1. Thi hát đối đáp với Dân ca Quan họ Bắc Ninh:

a. Nội dung thi hát đối đáp 150 bài:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 6 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 4 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

b. Nội dung thi hát đối đáp 150 bài:

Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 4 lần mức lương tối thiểu chung.

Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2,6 lần mức lương tối thiểu chung.

Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,3 lần mức lương tối thiểu chung.

Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

3.2. Thi ca nhạc dân ca Quan họ Bắc Ninh:

a. Giải cho các tiết mục:

* Thể loại đơn ca:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

* Thể loại song ca, tam ca:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

* Thể loại tốp ca:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

b. Giải cho các tập thể (toàn đoàn):

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 3 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2013.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn - Sỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2013/NQ-HĐND17

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu80/2013/NQ-HĐND17
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2013
Ngày hiệu lực03/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2013/NQ-HĐND17

Lược đồ Nghị quyết 80/2013/NQ-HĐND17 khen thưởng Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 80/2013/NQ-HĐND17 khen thưởng Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu80/2013/NQ-HĐND17
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Sỹ
        Ngày ban hành23/04/2013
        Ngày hiệu lực03/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 80/2013/NQ-HĐND17 khen thưởng Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 80/2013/NQ-HĐND17 khen thưởng Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

            • 23/04/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực