Nghị quyết 82/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 82/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2007; giai đoạn 2007 - 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 10 ban hành

Nghị quyết 82/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ chi ngân sách địa phương tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 3568/QĐ-UBND năm 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 82/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ chi ngân sách địa phương tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 82/2006/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2007; GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007;
Xét Tờ trình số 8408/TTr-UBND ngày 04/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2007, giai đoạn 2007 - 2010; Nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 8408/TTr-UBND ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2007, giai đoạn 2007 - 2010 (kèm theo Tờ trình và bảng định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính hiện hành để tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định. Riêng trường hợp áp dụng định mức phân bổ do đặc thù của từng ngành, từng vùng có sự chênh lệch lớn, giao UBND tỉnh xây dựng hệ số phụ nhằm bổ sung hoặc điều hòa cho phù hợp và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện.

2- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2006.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu82/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2006
Ngày hiệu lực31/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 82/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ chi ngân sách địa phương tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 82/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ chi ngân sách địa phương tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu82/2006/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Đình Thành
       Ngày ban hành21/12/2006
       Ngày hiệu lực31/12/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 82/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ chi ngân sách địa phương tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 82/2006/NQ-HĐND định mức phân bổ chi ngân sách địa phương tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai