Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND.K7

Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND.K7 quy định mức thu học phí và quỹ xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục và đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, kỳ họp thứ 8 ban hành

Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND.K7 quy định mức thu học phí quỹ xây dựng trường học đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2010/NQ.HĐND mức thu, miễn, giảm học phí cơ sở giáo dục và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND.K7 quy định mức thu học phí quỹ xây dựng trường học


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 86/2007/NQ-HĐND.K7

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 6 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ VÀ QUỸ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2004/HĐND.K7 ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc Quy định thu học phí và quỹ xây dựng trường học hàng năm;
Sau khi xem xét Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc Quy định mức thu học phí và quỹ xây dựng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí và quỹ xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục và đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2007 - 2008, cụ thể như sau:

A. Đối tượng:

Đối tượng thu học phí và quỹ xây dựng trường học là học sinh, học viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập và ngoài công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trừ các đối tượng được miễn và học sinh trường tư thục trong hệ thống giáo dục phổ thông.

B. Mức thu:

I- Mức thu học phí:

1. Trường mầm non: học phí được thu 9 tháng trong năm học, riêng Nhà trẻ thu 12 tháng, mức thu mỗi tháng cụ thể như sau:

1.1. Mẫu giáo công lập:

- Thành phố, thị xã: 18.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khu vực còn lại: 9.000 đồng /học sinh/tháng.

1.2. Mầm non ngoài công lập:

- Thành phố, thị xã: 110.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khu vực còn lại: 80.000 đồng /học sinh/tháng.

1.3. Đối với trường có học sinh bán trú:

Tiền ăn cho học sinh bán trú ở các trường mầm non do Ban Giám hiệu nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh thỏa thuận trên cơ sở đảm bảo đủ 800 calo/buổi đối với mẫu giáo và 1.200 calo/ngày đối với nhà trẻ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo sự thỏa thuận thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Trường phổ thông:

 Đơn vị tính: Đồng/ học sinh/tháng

Cấp học

Công lập

Công lập tự chủ về tài chính

Khu vực thị xã

Các khu vực còn lại

Khu vực thị xã

Các khu vực còn lại

Phổ thông cơ sở

 

 

 

 

-Lớp 6

7.000

4.000

11.000

6.000

-Lớp 7

8.000

6.000

12.000

9.000

-Lớp 8

9.000

8.000

14.000

12.000

-Lớp 9

11.000

9.000

17.000

14.000

Trung học Phổ thông

 

 

 

 

-Lớp 10

13.000

9.000

80.000

80.000

-Lớp 11

14.000

12.000

80.000

80.000

-Lớp 12

17.000

13.000

95.000

95.000

3. Đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên:

3.1. Lớp nghề phổ thông: (Áp dụng cho tất cả các khu vực)

Thu tiền chi phí học nghề phổ thông từ 20.000 đồng/học sinh/tháng đến 120.000 đồng/học sinh/tháng (tuỳ theo nghề, thu học phí theo nghề đổi thành thu theo tháng). Mức thu từng nghề phải được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

3.2. Lớp bổ túc trung học:

Thu học phí học viên từ 18 tuổi trở lên và công nhân, viên chức được quy định như sau:

a. Lớp 6,7,8:

- Thành phố, thị xã: 65.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khu vực còn lại: 60.000 đồng /học sinh/tháng.

b. Lớp 9:

- Thành phố, thị xã: 84.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khu vực còn lại: 78.000 đồng /học sinh/tháng.

c. Lớp 10,11:

- Thành phố, thị xã: 88.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khu vực còn lại: 82.000 đồng /học sinh/tháng.

d. Lớp 12:

- Thành phố, thị xã: 98.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khu vực còn lại: 93.000 đồng /học sinh/tháng.

II- Mức thu quỹ xây dựng trường:

Áp dụng cho cả học sinh công lập và ngoài công lập trong một năm học, mức thu cụ thể như:

Đơn vị tính: Đồng/học sinh/năm

Lớp học

Khu vực thị xã, thành phố

Khu vực còn lại

- Mầm non

20.000

10.000

-Tiểu học

30.000

25.000

-Trung học cơ sở (lớp 6,7,8,9)

50.000

40.000

-Trung học phổ thông (10,11,12)

70.000

60.000

III- Đối tượng miễn, giảm thu học phí

Đối tượng miễn, giảm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý quỹ học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết số 15/2004/HĐND.K7 ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc Quy định thu học phí và quỹ xây dựng trường học hàng năm và Nghị định 106/2007/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ.

Cụ thể:

1. Đối với trường mầm non và phổ thông:

a- Trường công lập:

a.1. Đối tượng miễn học phí:

- Học sinh đang học bậc tiểu học;

- Học sinh là con liệt sỹ;

- Học sinh là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Học sinh là con thương binh, bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% trở lên.

- Học sinh là con (con đẻ, con nuôi hợp pháp) của hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ

- Học sinh bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. Kể cả trường hợp đang nuôi dưỡng tập trung và đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng;

- Học sinh trường nuôi dạy trẻ khuyết tật;

- Học sinh là con của những người bị tai nạn lao động được trợ cấp thường xuyên.

- Học sinh là con gia đình (cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng) thuộc diện nghèo, thoát nghèo theo qui định của Nhà nước.

- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi.

- Học sinh là Bí thư Đoàn, Liên đội Trưởng, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên trường học.

- Học sinh là người tàn tật, khuyết tật làm suy giảm khả năng hoạt động (từ 21% trở lên), khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn.

a.2. Đối tượng giảm 50% học phí:

- Học sinh là Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn, Ủy viên Ban chỉ huy Liên Đội, thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên trường học.

b- Trường ngoài công lập:

- Đối tượng miễn và giảm học phí áp dụng như trường công lập.

2. Đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên:

2.1. Đối tượng miễn: học viên là con liệt sĩ, gia đình thuộc hộ nghèo.

2.2. Đối tượng giảm:

- Giảm 40% cho học viên con thương binh và bản thân thương binh bị mất sức lao động từ 21% trở lên;

- Giảm 20% cho học viên trong độ tuổi phổ cập bậc trung học;

IV- Đối tượng miễn, giảm quỹ xây dựng trường học

Đối tượng miễn, giảm: giống như đối tượng, miễn giảm thu học phí ở các trường công lập và ngoài công lập (trừ học sinh cấp tiểu học).

Điều 2. Nguồn thu học phí và quỹ xây dựng trường học được để lại 100% cho đơn vị thu sử dụng. Giao cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh quy định cụ thể việc thu, chi, quản lý, sử dụng theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp cuối mỗi năm.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua; thay thế Nghị quyết số 15/2004/HĐND.K7 ngày 11 tháng 12 năm 2004 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2007 ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/2007/NQ-HĐND.K7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu86/2007/NQ-HĐND.K7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2007
Ngày hiệu lực09/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/2007/NQ-HĐND.K7

Lược đồ Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND.K7 quy định mức thu học phí quỹ xây dựng trường học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND.K7 quy định mức thu học phí quỹ xây dựng trường học
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu86/2007/NQ-HĐND.K7
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýHuỳnh Minh Đoàn
       Ngày ban hành29/06/2007
       Ngày hiệu lực09/07/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND.K7 quy định mức thu học phí quỹ xây dựng trường học

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND.K7 quy định mức thu học phí quỹ xây dựng trường học