Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND về chế độ thù lao đối với thành viên đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2014/NQ-HĐND thù lao thành viên đội công tác xã hội Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2016/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2014/NQ-HĐND NGÀY 07/7/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘI VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 258/TTr-UBND ngày 02/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động đội và công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra số 114/BC-BPC ngày 09/12/2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với thành viên đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Kinh phí chi trả thù lao và hỗ trợ hoạt động cho đội công tác xã hội tình nguyện, phân bổ cho các xã, phường, thị trấn phức tạp về tệ nạn xã hội để thực hiện nhiệm vụ chi cho hoạt động công tác xã hội tình nguyện (Có danh sách 80 xã, phường, thị trấn  kèm theo).

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

DANH SÁCH

80 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số 91/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên Đội công tác XHTN

Huyện, thành phố

Ghi chú

1

ĐCTXHTN phường Duyên Hải

TP Lào Cai

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

2

ĐCTXHTN phường Phố Mới

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

3

ĐCTXHTN phường Lào Cai

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

4

ĐCTXHTN phường Cốc Lếu

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

5

ĐCTXHTN phường Kim Tân

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

6

ĐCTXHTN phường Bắc Cường

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

7

ĐCTXHTN phường Nam Cường

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

8

ĐCTXHTN phường Bắc Lệnh

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

9

ĐCTXHTN phường Bình Minh

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

10

ĐCTXHTN phường Pom Hán

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

11

ĐCTXHTN phường Xuân Tăng

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

12

ĐCTXHTN phường Thống Nhất

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

13

ĐCTXHTN xã Cam Đường

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

14

ĐCTXHTN xã Tả Phời

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

15

ĐCTXHTN xã Vạn Hòa

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

16

ĐCTXHTN xã Đồng Tuyển

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

17

ĐCTXHTN thị trấn Bát Xát

Huyện Bát Xát

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

18

ĐCTXHTN xã Bản Qua

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

19

ĐCTXHTN xã Bản Vược

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

20

ĐCTXHTN xã Cốc Mỳ

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

21

ĐCTXHTN xã Trịnh Tường

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

22

ĐCTXHTN xã Mường Hum

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

23

ĐCTXHTN xã Dền Thàng

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

24

ĐCTXHTN xã Ý Tý

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

25

ĐCTXHTN xã A Lù

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

26

ĐCTXHTN xã Cốc San

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

27

ĐCTXHTN xã Bản Sèo

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

28

ĐCTXHTN xã Nậm Chạc

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

29

ĐCTXHTN xã Quang Kim

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

30

ĐCTXHTN xã Dền Sáng

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

31

ĐCTXHTN xã A Mú Sung

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

32

ĐCTXHTN xã Pa Cheo

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

33

ĐCTXHTN thị trấn Sa Pa

Huyện Sa Pa

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

34

ĐCTXHTN xã Bản Hồ

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

35

ĐCTXHTN xã Tả Van

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

36

ĐCTXHTN xã Sử Pán

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

37

ĐCTXHTN xã Lao Chải

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

38

ĐCTXHTN xã Tả Giàng Phình

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

39

ĐCTXHTN TT Mường Khương

Huyện Mường Khương

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

40

ĐCTXHTN xã Bản Lầu

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

41

ĐCTXHTN xã Nấm Lư

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

42

ĐCTXHTN xã Thanh Bình

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

43

ĐCTXHTN xã Lùng Vai

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

44

ĐCTXHTN TT Bắc Hà

Huyện Bắc Hà

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

45

ĐCTXHTN xã Bảo Nhai

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

46

ĐCTXHTN xã Lùng Phình

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

47

ĐCTXHTN xã Si Ma Cai

Huyện Si Ma Cai

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

48

ĐCTXHTN TT Phố Lu

Huyện Bảo Thắng

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

49

ĐCTXHTN xã Xuân Giao

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

50

ĐCTXHTN xã Phong Hải

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

51

ĐCTXHTN xã Gia Phú

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

52

ĐCTXHTN xã Sơn Hà

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

53

ĐCTXHTN xã Sơn Hải

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

54

ĐCTXHTN xã Phong Niên

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

55

ĐCTXHTN xã Phú Nhuận

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

56

ĐCTXHTN xã Tằng Loỏng

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

57

ĐCTXHTN xã Thái Niên

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

58

ĐCTXHTN xã Xuân Quang

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

59

ĐCTXHTN xã Bản Phiệt

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

60

ĐCTXHTN xã Lu

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

61

ĐCTXHTN xã Phố Ràng

Huyện Bảo Yên

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

62

ĐCTXHTN xã Bảo Hà

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

63

ĐCTXHTN xã Cam Cọn

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

64

ĐCTXHTN xã Long Khánh

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

65

ĐCTXHTN xã Yên Sơn

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

66

ĐCTXHTN TT Khánh Yên

Huyện Văn Bàn

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

67

ĐCTXHTN xã Dương Quỳ

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

68

ĐCTXHTN xã Nậm Chày

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

69

ĐCTXHTN xã Minh Lương

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

70

ĐCTXHTN xã Kh Yên Thượng

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

71

ĐCTXHTN xã Nậm Xây

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

72

ĐCTXHTN xã Văn Sơn

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

73

ĐCTXHTN xã Sơn Thủy

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

74

ĐCTXHTN xã Võ Lao

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

75

ĐCTXHTN xã Liêm Phú

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

76

ĐCTXHTN xã Kh Yên Hạ

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

77

ĐCTXHTN xã Tân Thượng

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

78

ĐCTXHTN xã Thẩm Dương

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

79

ĐCTXHTN xã Khánh Yên Trung

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

80

ĐCTXHTN xã Tân An

Tình hình tệ nạn xã hội phức tạp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu91/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2014/NQ-HĐND thù lao thành viên đội công tác xã hội Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2014/NQ-HĐND thù lao thành viên đội công tác xã hội Lào Cai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu91/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Văn Vịnh
       Ngày ban hành15/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2014/NQ-HĐND thù lao thành viên đội công tác xã hội Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2014/NQ-HĐND thù lao thành viên đội công tác xã hội Lào Cai

           • 15/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực