Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra Đắk Lắk đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi thanh tra ngân sách Nhà nước Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2013/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 21/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 04/7/2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành, thông qua Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng:

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

3. Mức trích:

a. Cơ quan thanh tra tỉnh được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo mức cụ thể dưới đây:

- Được trích 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 05% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

b. Đối với cơ quan thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo mức cụ thể dưới đây:

- Được trích 20 % trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 1 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 05% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC- TTCP, ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp.

Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá VIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ pháp chế, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra Văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMT TQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT HĐND các huyện, TX, TP;
- Công báo tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Ct.HĐND.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu93/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2013
Ngày hiệu lực21/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra Đắk Lắk
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu93/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýNiê Thuật
       Ngày ban hành19/07/2013
       Ngày hiệu lực21/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra Đắk Lắk