Quyết định 266/QĐ-UBND

Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 (01/01/2017-31/12/2017)

Nội dung toàn văn Quyết định 266/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản quy phạm của Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Lắk


ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 266/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ng�y 30 th�ng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

C�NG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PH�P LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TO�N BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2017 (01/01/2017- 31/12/2017)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương số 77/2015/QH13 ng�y 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ng�y 14/5/2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết một số điều v� biện ph�p thi h�nh Luật Ban h�nh văn bản quy phạm ph�p luật;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở Tư ph�p tại Tờ tr�nh số 03/TTr-STP ng�y 25/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố Danh mục văn bản quy phạm ph�p luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực to�n bộ hoặc một phần năm 2017 (c� Danh mục cụ thể k�m theo).

Điều 2. Văn ph�ng UBND tỉnh c� tr�ch nhiệm đăng tải Danh mục n�y tr�n C�ng b�o v� Cổng th�ng tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng UBND tỉnh, Thủ trưởng c�c cơ quan, đơn vị li�n quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND c�c huyện, thị x�, th�nh phố; Chủ tịch HĐND, UBND c�c x�, phường, thị trấn c� tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y.

Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư ph�p (thay b�o c�o);
- TT. HĐND tỉnh (thay b�o c�o);
- CT, c�c PCT UBND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- TT. HĐND, UBND cấp x�
(UBND cấp huyện sao gửi);
- C�ng b�o, website tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LđVP;
+ C�c P, TT;
- Lưu VT, NCm70.

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 266/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu266/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2018
Ngày hiệu lực30/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 266/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 266/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản quy phạm của Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 266/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản quy phạm của Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu266/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýPhạm Ngọc Nghị
       Ngày ban hành30/01/2018
       Ngày hiệu lực30/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 266/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản quy phạm của Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 266/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản quy phạm của Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Lắk

           • 30/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực