Quyết định 41/2016/QĐ-UBND

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND chi phí nhân công máy thi công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 30/2017/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công trong bộ đơn giá công ích đô thị Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 28/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2016/QĐ-UBND chi phí nhân công máy thi công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2016/QĐ-UBND

Đk Lắk, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG CÁC BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ DO UBND TỈNH CÔNG BỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk tại Tờ trình số 218/TTr-SXD ngày 07 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị công bố kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND, Bộ đơn giá duy trì cây xanh đô thị kèm theo Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND, Bộ đơn giá duy trì hệ thng thoát nước đô thị công bố kèm theo Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND Bộ đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị công bố kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông công bố kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột công bố kèm theo Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị công bố kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Chi phí nhân công trong dự toán được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCNCVSMTĐT = 1,052

2. Chi phí máy thi công trong dự toán được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: KĐCMTCVSMTĐT = 1,065

b) Các khu vực còn lại: KĐCMTCVSMTĐT = 1,018

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đối với khối lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thc hin t ngày 01/5/2016 tr đi thì Chủ đu tư, đơn vị tư vn và đơn vị thực hiện dịch vụ công ích đô thị phải kiểm kê khối lượng, đồng thời lập lại dự toán theo quy định của Quyết định này và trình thẩm định, phê duyt lại d toán theo quy định.

Điu 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan t chc trin khai Quyết định này; theo dõi, kiểm tra và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2016 và thay thế Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 ca UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết đnh số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 ca UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phưng, thị trấn và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 4;
- UBND các xã, phường, thị
trấn do UBND huyện, TX, TP sao gửi;
- S
Tư pháp;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo
Đắk Lắk;
- Website tỉnh, Công bá
o tnh;
- VP UBND t
nh: Cac PCVP; các P, TT;
- Lưu: VT, CN (VT-95).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2016
Ngày hiệu lực11/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/10/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2016/QĐ-UBND chi phí nhân công máy thi công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 41/2016/QĐ-UBND chi phí nhân công máy thi công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu41/2016/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
      Người kýPhạm Ngọc Nghị
      Ngày ban hành01/12/2016
      Ngày hiệu lực11/12/2016
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/10/2017
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 41/2016/QĐ-UBND chi phí nhân công máy thi công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2016/QĐ-UBND chi phí nhân công máy thi công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk