Quyết định 30/2015/QĐ-UBND

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở công trình xây dựng Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 07/2017/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở công trình xây dựng Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 09/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở công trình xây dựng Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2015/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 181/TTr-SXD ngày 07 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng tại thành phố Buôn Ma Thuột được áp dụng theo quy định tại Quyết định này; giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh được tính bằng giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Quyết định này nhân với hệ số điều chỉnh giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng của mỗi huyện, thị xã.

Điều 2. Giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên đây áp dụng cho các trường hợp sau:

1. Làm căn cứ để bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

2. Làm căn cứ để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, nhà chung cư, khách sạn, nhà nghỉ và trung tâm thương mại khi Nhà nước thu hồi đất;

3. Làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở và công trình xây dựng;

4. Làm căn cứ để xác định giá trị nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, nhà chung cư, khách sạn, nhà nghỉ và trung tâm thương mại của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước khi đánh giá, bàn giao và cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước;

5. Làm căn cứ để định giá nhà ở, công trình xây dựng trong tố tụng hình sự, phục vụ công tác xét xử và thi hành án.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Quy định này; theo dõi, kiểm tra và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 và thay thế cho Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- UBND các xã, phường, thị trấn do UBND các huyện, TX, TP sao gửi;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Website tỉnh, Công báo tỉnh;
- VP UBND tnh: CVP, PCVP; các P, TT;
- Lưu: VT, CN. (HT.100)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định s 30/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ĐắkLắk)

Điều 1. Giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1. Quy định giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:

STT

Kết cấu chính của nhà

Đơn v tính

Đơn giá (đồng)

 

I

NHÀ Ở

 

 

 

1

Nhà ở 01 tầng

 

 

 

1.1

Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, trn ván, mái lợp:

 

 

 

 

- Tôn thiếc

đồng/m2 sàn

2.557.000

 

 

- Tôn Fibrôximăng

đồng/m2 sàn

2.519.000

 

 

- Ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

2.819.000

 

1.2

Móng xây đá hộc, tường chung xây gạch, nn láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gnhóm IV, trần ván, mái lp:

 

 

 

 

- Tôn thiếc

đồng/m2 sàn

2.045.600

 

 

- Tôn Fibrôximăng

đồng/m2 sàn

2.015.200

 

 

- Ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

2.255.200

 

1.3

Móng xây đá hộc, vách đóng ván, khung cột g, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, trần ván, mái lp:

 

 

 

 

- Tôn thiếc

đồng/m2 sàn

2.197.000

 

 

- Tôn Fibrôximăng

đồng/m2 sàn

2.164.000

 

 

- Ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

2.460.000

 

1.4

Móng xây đá hộc, tường xây gạch + gỗ kết hợp, nền láng xi măng, cửa đi, cửa s panô gnhóm IV, trần ván, mái lợp:

 

 

 

 

- Tôn thiếc

đồng/m2 sàn

1.869.000

 

 

- Tôn Fibrôximăng

đồng/m2 sàn

1.831.000

 

 

- Ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

2.095.000

 

1.5

Nhà sàn dân tộc, sàn ván dày 3 cm, không đóng trần, mái lp:

 

 

 

 

- Tôn thiếc

đồng/m2 sàn

1.499.000

 

 

- Tôn Fibrôximăng

đồng/m2 sàn

1.469.000

 

 

- Ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

1.657.000

 

1.6

Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, trần ván, có sênô mặt đứng, mái lợp:

 

 

 

 

- Tôn thiếc

đồng/m2 sàn

3.053.000

 

 

- Tôn Fibrôximăng

đồng/m2 sàn

3.017.000

 

 

- Ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

3.180.000

 

1.7

Móng xây đá hộc, tường xây gạch chịu lực, nn láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gnhóm IV, sàn lầu bằng gỗ (gác lửng không đóng trn), mái lợp:

 

 

 

 

- Tôn thiếc

đồng/m2 sàn

2.685.000

 

 

- Tôn Fibrôximăng

đồng/m2 sàn

2.629.000

 

 

- Ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

2.948.000

 

 

(Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lu bng gỗ)

 

 

 

1.8

Móng xây đá hộc, cột dầm bê tông cốt thép, tường xây gạch chịu lực, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, sàn lầu bằng bê tông cốt thép, mái lợp:

 

 

 

 

- Tôn thiếc

đồng/m2 sàn

3.345.000

 

 

- Ngói 10 viên/m2

đồng/m2 sàn

3.534.000

 

 

(Đơn giá trên đã bao gồm giá sàn lầu bằng bê tông cốt thép)

 

 

 

1.9

Móng bê tông cốt thép, hệ thống chịu lực bằng bê tông cốt thép mác 200, tường xây gạch. Gác lửng bằng bê tông cốt thép. Nền nhà lát gạch Cêramíc 400x400. Cửa đi, cửa sổ gỗ nhóm II. Toàn nhà bả matít, sơn nước. Mái ngói 10 viên/m2 (Kiểu mái Thái)

đồng/m2 sàn

3.737.000

 

1.10

Móng xây đá hộc, tường xây gạch, bả matít, sơn nước, nền lát gạch Cêramíc, gác lng bằng bê tông, đà gác lửng bằng gỗ, cửa đi, cửa sổ khung st kính, có sênô mặt đứng, Mái lợp tôn thiếc dày 0,4mm. Đóng trần:

 

 

 

 

 

- Trần tôn lạnh

đồng/m2 sàn

3.007.000

 

 

- Trần nhựa Lambris

đồng/m2 sàn

3.312.000

 

 

(Đơn giá trên đã bao gồm giá của gác lửng bằng gỗ + bê tông)

 

 

 

1.11

Nhà mái bằng, kết cấu khung cột bê tông chịu lực, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, tường xây gạch.

đồng/m2 sàn

3.908.000

 

2

Nhà ở 02 tầng

 

 

 

2.1

Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông ct thép chịu lực, tường xây gạch, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, sàn lầu bê tông cốt thép, mái lợp:

 

 

 

 

- Mái bằng (Mái bê tông cốt thép)

đồng/m2 sàn

3.523.000

 

 

- Tôn thiếc

đồng/m2 sàn

2.823.000

 

 

- Tôn Fibrôximăng

đồng/m2 sàn

2.803.000

 

 

- Ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

3.077.000

 

2.2

Nhà mái bằng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền lát gạch Cêramíc, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, tường sơn nước, có bả matít.

đồng/m2 sàn

4.695.000

 

2.3

Nhà mái bằng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền lát gạch Cêramíc, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, tường sơn nước, không bả matít.

đồng/m2 sàn

4.424.000

 

2.4

Trường hợp đối với nhà xây 02 tầng có sử dụng phần mái bằng tầng trên cùng xây thêm làm phòng riêng và dùng để che phần cầu thang

đồng/m2 sàn

1.112.000

 

2.5

Nhà ở 02 tng, sàn ván gỗ nhóm IV: Móng xây đá hộc, nền láng xi măng, cửa đi, cửa sổ panô gnhóm IV, tường bao che xây gạch chịu lực, sàn ván gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng:

 

 

 

 

- Trần ván ép

đồng/m2 sàn

1.350.000

 

 

- Trần nhựa

đồng/m2 sàn

1.383.000

 

 

- Trần nhựa + ván ép

đồng/m2 sàn

1.366.500

 

2.6

Hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, móng xây đá hc, nền láng xi măng, tường bao che xây gạch, sàn ván gỗ nhóm IV, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng:

 

 

 

 

- Trần ván ép

đồng/m2 sàn

1.948.000

 

 

- Trần nhựa

đồng/m2 sàn

1.984.000

 

 

- Trần nhựa + ván ép

đồng/m2 sàn

1.966.000

 

2.7

Móng xây đá hộc, nền láng xi măng, tầng 1: Tường bao che xây gạch chịu lực, sàn ván gỗ nhóm IV; tầng 2: Kết cấu gỗ chịu lực, bao che bằng ván gỗ, cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng:

 

 

 

 

- Trần ván ép

đồng/m2 sàn

1.493.000

 

 

- Trần nhựa

đồng/m2 sàn

1.528.000

 

 

- Trần nhựa + ván ép

đồng/m2 sàn

1.510.500

 

3

Phần được cộng thêm, trừ đi đối với nhà ở 01 tầng, 02 tầng

 

 

 

3.1

Cộng thêm:

 

 

 

 

- Lát gạch hoa 200x200

đồng/m2 sàn

72.000

 

 

- Lát gạch Cêramíc 300x300

đồng/m2 sàn

205.000

 

 

- Lát gạch Cêramíc 400x400

đồng/m2 sàn

215.000

 

 

- Lát gạch Cêramíc 500x500

đồng/m2 sàn

236.000

 

 

- Lát gạch Cêramíc 600x600

đồng/m2 sàn

307.000

 

 

- Lát đá Granít tự nhiên (tính theo diện tích lát)

đồng/m2 sàn

1.033.000

 

 

- Đóng trần ván nhóm III thay trần ván nhóm IV

đồng/m2 sàn

47.000

 

 

- Sơn tường (không bả matít)

đồng/m2 sàn

88.000

 

 

- Sơn tường có bả matít

đồng/m2 sàn

112.000

 

 

- Lợp mái tôn sóng vuông dày 0,4mm

đồng/m2 sàn

29.000

 

 

Sử dụng cửa:

 

 

 

 

- Cửa cuốn công nghệ Đức

đồng/m2 cửa

1.340.000

 

 

- Cửa cuốn công nghệ Úc

đồng/m2 cửa

592.000

 

 

- Cửa cuốn công nghệ Đài Loan

đồng/m2 cửa

292.000

 

 

- Cửa đi, cửa sổ panô gỗ nhóm III

đồng/m2 cửa

406.000

 

 

- Cửa đi, cửa sổ nhựa lõi thép, kính trắng Việt Nht

đồng/m2 cửa

1.260.000

 

3.2

Trừ đi:

 

 

 

 

- Không đóng trần ván nhóm IV đối với nhà có kết cấu đóng trần ván

đồng/m2 sàn

360.000

 

 

- Đóng trần nhựa Lambris thay trần ván

đồng/m2 sàn

228.000

 

 

- Đóng trần tôn lạnh thay trần ván

đồng/m2 sàn

197.000

 

 

- Đóng trần tấm thạch cao thay trần ván

đồng/m2 sàn

127.000

 

 

Sử dụng cửa:

 

 

 

 

- Cửa kéo bằng công nghệ Đức

đồng/m2 cửa

58.000

 

 

- Cửa kéo bằng công nghệ Đài Loan

đồng/m2 cửa

290.000

 

 

- Cửa đi, cửa sổ panô sắt kính

đồng/m2 cửa

35.000

 

3.3

Đối với nhà ở 01 tầng trong trường hợp không trát tường và quét vôi thì giá xây dựng mới nhà ở tính bằng 90% giá xây dựng mới nhà ở 01 tầng tương ứng.

 

 

 

4

Nhà 03 tầng

 

 

 

 

Nhà cấp III, Móng cột bê tông ct thép, móng tường xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 chịu lực; tường xây gạch, nền lát gạch Cêramíc 400x400 mái lợp ngói, cửa đi, cửa sổ khung sắt kính, toàn nhà bả matít, sơn nước.

đồng/m2 sàn

4.935.098

 

5

Nhà ở 04 tầng có tầng hầm

 

 

 

 

Nhà cấp III, 04 tầng: 03 tầng và 01 tầng hầm. Hệ khung bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 chịu lực; tường xây gạch. Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt kết hp với cửa đi gỗ nhóm II. Lát nền gạch Cêramíc 400x400; lát gạch chống trượt 200x200. Mái bằng bê tông cốt thép. Toàn nhà bả matít, sơn nước.

đồng/m2 sàn

7.471.000

 

6

Nhà ở bằng gỗ

 

 

 

6.1

Nhà kết cấu gỗ chịu lực 01 tầng nhóm IV, vách ván gỗ nhóm IV. Trần ván nhóm IV. Nền lót đá 4x6, láng vữa xi măng mác 50. Móng bó hè xây gạch. Mái lợp:

 

 

 

 

- Mái lợp tôn thiếc

đồng/m2 sàn

1.894.000

 

 

- Mái lợp ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

2.064.000

 

6.2

Nhà kết cấu gỗ chịu lực 02 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gỗ nhóm IV. Trần ván nhóm IV. Nn láng vữa xi măng mác 50. Móng bó hè xây gạch. Mái lợp:

 

 

 

 

- Mái lợp tôn thiếc

đồng/m2 sàn

1.464.000

 

 

- Mái lợp ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

1.681.000

 

6.3

Nhà kết cấu gỗ chịu lực 02 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gỗ nhóm V. Trần ván nhóm V. Nn láng vữa xi măng mác 50. Móng bó hè xây gạch. Mái lp:

 

 

 

 

- Mái lợp tôn thiếc

đồng/m2 sàn

1.463.000

 

 

- Mái lợp ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

1.680.000

 

II

NHÀ KHO

 

 

 

1

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột bê tông cốt thép; Vì kèo thép chịu lực, xà gthép. Hệ khung mái tiền chế giả Tiệp. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung st kính cố định. Tường xây gạch ống vữa xi măng mác 75. Cấu kiện bằng thép sơn chng rỉ. Trong đó đã bao gồm chi phí khác.

đồng/m2 xây dựng

2.887.000

 

2

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột bê tông cốt thép, vì kèo thép chịu lực, xà gthép. Mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi st xếp, cửa sbằng khung sắt cố định. Tường xây gạch vữa xi măng mác 50, cấu kiện bằng thép sơn chng rỉ, nền nhà đổ bê tông cốt thép mác 150. Trong đó đã bao gồm chi phí khác.

đồng/m2 xây dựng

2.554.000

 

3

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột bê tông cốt thép, móng xây đá hộc vữa xi măng mác 50, vì kèo gỗ nhóm III, mái lợp tôn sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ panô nhóm IV, xà gồ, dầm trần bằng gỗ nhóm IV. Tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Nền láng vữa xi măng mác 75 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Trong đó đã bao gồm chi phí khác.

đồng/m2 xây dựng

2.725.000

 

4

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung chịu lực chính bằng khung thép tiền chế. Móng bng bê tông cốt thép, mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp, cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Nn nhà đổ bê tông cốt thép mác 200. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm chi phí khác.

đồng/m2 xây dựng

2.604.000

 

5

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung kèo chịu lực bằng thép, xà g thép hình. Móng bng bê tông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống vữa xi măng mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Nền nhà láng vữa xi măng mác 75 dày 20 đánh màu. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm chi phí khác.

đồng/m2 xây dựng

3.208.000

 

III

NHÀ LÀM VIỆC

 

 

 

1

Nhà làm việc cấp IV - 01 tầng

 

 

 

1.1

Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước.

đồng/m2 sàn

3.879.000

 

1.2

Trường hợp được cộng thêm:

 

 

 

 

- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni

đồng/m2 sàn

228.000

 

 

- Lát nền gạch hoa 20x20 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

70.000

 

 

- Lát nn gạch Trung Quốc 30x30 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

112.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

211.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

221.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 50x50 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

244.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 60x60 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

319.000

 

 

- Mái lợp bằng tôn kẽm màu sóng vuông dày 0,4mm

đồng/m2 sàn

14.000

 

 

- Mái lợp bằng ngói 22 viên/m2

đồng/m2 sàn

56.000

 

 

- Mái lợp bằng ngói Đồng Tâm 10 viên/m2

đồng/m2 sàn

29.000

 

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc

đồng/m2 sàn

8.000

 

 

- Cửa đi, cửa skính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc

đồng/m2 sàn

13.000

 

 

- Bả tường matít và sơn nước

đồng/m2 sàn

255.766

 

1.2

Trường hp được trừ đi:

 

 

 

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambris

đồng/m2 sàn

23.000

 

2

Nhà làm việc cấp III - 02 tầng

 

 

 

2.1

Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ panô kính gnhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước.

đồng/m2 sàn

4.500.000

 

2.2

Trường hợp được cộng thêm:

 

 

 

 

- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni

đồng/m2 sàn

143.000

 

 

- Lát nền gạch hoa 20x20 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

79.000

 

 

- Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

120.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

219.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

230.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 50x50 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

252.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 60x60 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

327.000

 

 

- Mái lợp bằng tôn kẽm màu sóng vuông dày 0,4mm

đồng/m2 sàn

9.000

 

 

- Mái lợp ngói Đồng Tâm 10 viên/m2

đồng/m2 sàn

72.000

 

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc

đồng/m2 sàn

12.000

 

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc

đồng/m2 sàn

17.000

 

 

- Bả tường matít và sơn nước

đồng/m2 sàn

168.000

 

2.3

Trường hợp được trừ đi:

 

 

 

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambris

đồng/m2 sàn

11.000

 

3

Nhà làm việc cấp III - 03 tầng

 

 

 

3.1

Móng, khung cột bê tông ct thép. Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc sóng vuông. Cửa đi, cửa sổ panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng vữa xi măng mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước.

đồng/m2 sàn

5.294.000

 

3.2

Trường hợp được cộng thêm:

 

 

 

 

- Đóng trần ván Lambris gỗ nhóm III đánh vẹcni

đồng/m2 sàn

143.000

 

 

- Lát nền gạch hoa 20x20 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

79.000

 

 

- Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

120.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

219.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

230.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 50x50 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

252.000

 

 

- Lát nền gạch Cêramíc 60x60 vữa xi măng mác 50

đồng/m2 sàn

327.000

 

 

- Mái lợp bằng tôn kẽm màu sóng vuông dày 0,4mm

đồng/m2 sàn

9.270

 

 

- Mái lợp ngói Đồng Tâm 10 viên/m2

đồng/m2 sàn

68.382

 

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc

đồng/m2 sàn

12.000

 

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc

đồng/m2 sàn

17.000

 

 

- Bả tường matít và sơn nước

đồng/m2 sàn

165.000

 

3.3

Trường hợp được trừ đi:

 

 

 

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambris

đồng/m2 sàn

11.000

 

3.4

Nhà làm việc 03 tầng: Móng, khung cột bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Xà gồ thép, mái lợp ngói 10 viên/m2. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Trn đóng tấm thạch cao hoa văn 50x50cm. Nền lát gạch Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước.

đồng/m2 sàn

6.406.000

 

4

Nhà làm việc cấp III - 04 tầng

 

 

 

 

Móng, khung cột bê tông cốt thép. Tường xây gạch thẻ, ống vữa xi măng mác 50. Mái lợp ngói 10 viên/m2. Cửa đi, cửa sổ Panô kính khung nhôm. Trần đóng thch cao phẳng dày 9mm. Nền lát gạch Cêramíc. Hệ thống đỡ mái bằng Smartruss-Bluescope Lysaght. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước.

đồng/m2 sàn

6.255.000

 

5

Nhà làm việc cấp III - 05 tầng

 

 

 

5.1

Nhà cấp III, 05 tầng, 01 tầng hầm. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch thẻ vữa xi măng mác 50. Xà gthép. Mái lợp ngói 22 viên/m2. Cửa đi, cửa sPanô kính nhóm III. Trần đóng thạch cao phng dày 9mm. Nền lát gạch Cêramíc, đá Granít. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước.

đồng/m2 sàn

6.071.000

 

5.2

Nhà cấp III, 05 tầng, 01 tầng hầm. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch vữa xi măng mác 50. Xà gồ thép, mái bê tông cốt thép. Cửa đi, cửa sổ gỗ kính, nhựa lõi thép EuroWindow. Trần đóng thạch cao phẳng. Nền lát gạch Cêramíc, đá Granít. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Sử dụng thang máy. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước.

đồng/m2 sàn

5.844.000

 

6

Nhà làm việc cấp III - 07 tầng

 

 

 

6.1

Nhà tiêu chuẩn cấp III, 07 tầng, 01 tầng hầm, 01 tầng kỹ thuật. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ng vữa xi măng mác 75. Mái bằng bê tông cốt thép. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính cường lực. Trần đóng thạch cao phẳng dày 9mm. Nền lát gạch đá hoa cương. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước.

đồng/m2 sàn

9.990.000

 

6.2

Nhà tiêu chuẩn cấp III, 07 tầng. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống vữa xi măng mác 50. Xà gồ thép. Mái lợp ngói 10 viên/m2. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Trần đóng thạch cao hoa văn 50x50cm. Nn lát gạch Granít, Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước.

đồng/m2 sàn

7.428.000

 

IV

NHÀ CHUNG CƯ

 

 

 

 

Nhà chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Lát nền gạch Cêramíc. Trong đó đã bao gồm hệ thống điện, nước, có số tầng:

 

 

 

1

Số tầng ≤ 07 tầng

đồng/m2 sàn

4.833.000

 

2

Số tầng ≤ 18 tầng

đồng/m2 sàn

6.335.000

 

V

KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ

 

 

 

1

Khách sạn 04 tầng trở lên

đồng/m2 sàn

7.941.000

 

2

Khách sạn 03 tầng

đồng/m2 sàn

5.796.000

 

3

Khách sạn 02 tầng

đồng/m2 sàn

5.009.000

 

4

Khách sạn 01 tầng

đồng/m2 sàn

4.421.000

 

5

Nhà nghỉ

đồng/m2 sàn

3.536.800

 

VI

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

 

 

 

 

Nhà cp III, kết cấu chịu lực bê tông cốt thép, sàn lầu bê tông cốt thép, tường xây gạch, sơn nước, nền lát gạch Cêramíc, mái lợp tôn màu, trần thạch cao.

đồng/m2 sàn

3.380.000

 

(Mức giá trên đây đã bao gồm giá điện nước và thuế giá trị gia tăng)

2. Bảng quy định hệ số điều chỉnh giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng so với bảng giá quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quy định này:

STT

Khu vực

Nhà

Nhà kho

Nhà làm vic

Khách sạn và nhà nghỉ

Trung tâm thương mại

1

Thành phố BMT

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2

Huyện Cư M'gar

0,984

0,991

0,992

0,992

0,990

3

Huyện Ea Kar

0,961

0,982

0,980

0,980

0,990

4

Huyện M’Drắk

0,963

0,984

0,981

0,981

0,991

5

Huyện Krông Pắc

0,976

0,988

0,990

0,990

0,989

6

Thị xã Buôn Hồ

1,017

1,007

1,014

1,014

0,993

7

Huyện Buôn Đôn

0,990

0,993

0,996

0,996

0,990

8

Huyện Ea Súp

0,993

0,992

1,013

1,013

0,993

9

Huyện Krông Ana

0,976

0,986

0,991

0,991

0,990

10

Huyện Cư Kuin

0,963

0,981

0,982

0,982

0,989

11

Huyện Lắk

0,969

0,983

0,989

0,989

0,990

12

Huyện Krông Bông

0,969

0,983

0,986

0,986

0,990

13

Huyện Ea H'leo

1,020

1,012

1,013

1,013

0,993

14

Huyện Krông Năng

0,983

0,991

0,996

0,996

0,991

15

Huyện Krông Búk

1,010

1,001

1,024

1,024

0,994

Điều 2. Áp dụng giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng

1. Giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Điều 1 bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình nhà ở, nhà làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, trung tâm thương mại tính trên 1m2 diện tích sàn xây dựng; công trình nhà kho tính trên 1m2 diện tích xây dựng.

2. Giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Điu 1 được tính toán với cấp công trình theo quy định hiện hành của Bộ Xây dựng.

3. Quy định cách xác định diện tích sàn xây dựng, diện tích xây dựng:

- Diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn trong phạm vi mép ngoài của các tường bao thuộc tầng. Phần diện tích hành lang, ban công, lô gia... cũng được tính trong diện tích sàn.

- Tổng diện tích sàn của ngôi nhà là tổng diện tích sàn của các tng, bao gm cả tầng hầm.

- Diện tích xây dựng là diện tích của mặt bằng đặt sát nn của tng, tng một, kể cả những bức tường, dẫy cột có mái che, bậc thm li vào, cửa đi.

4. Đối với nhà có cấp hạng, kết cấu tương đương với các loại nhà nêu tại Điều 1 thì được vận dụng đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng tương đương.

5. Đối với giá xây dựng mới các loại nhà, công trình xây dựng không có trong quy định này hoặc không vận dụng được thì tùy thuộc tính chất công trình, Chủ đầu tư, Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ biên bản kiểm tra hiện trạng (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thu hồi đất), hồ sơ hoàn công, hồ sơ bản vẽ hiện trạng, hồ sơ quyết toán công trình, tài liệu liên quan, định mức, đơn giá, chế độ hiện hành do Nhà nước quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để lập dự toán, xác định nhà xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng hoặc thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực lập lại hồ sơ bản vẽ hiện trạng, dự toán (trường hợp không có hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán) đxác định giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng.

Trên cơ sở hồ sơ bản vẽ hoàn công hoặc bản vẽ hiện trạng, dự toán, giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng của đơn vị tư vấn lập, Chủ đầu tư, tchức, cá nhân thực hiện như sau:

a) Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện thẩm định dự toán, xác định giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng tại thời điểm lập phương án bồi thường đng thời đưa vào phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bi thường, hỗ trợ.

b) Đối với các công tác khác quy định tại Điều 2 Quyết định:

Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng làm cơ sở tổ chức phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xác định giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các Chủ đầu tư, các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở công trình xây dựng Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở công trình xây dựng Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýPhạm Ngọc Nghị
       Ngày ban hành18/09/2015
       Ngày hiệu lực01/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 30/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở công trình xây dựng Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở công trình xây dựng Đắk Lắk