Quyết định 02/2014/QĐ-UBND

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới Đắk Lắk 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 30/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở công trình xây dựng Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2014/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới Đắk Lắk 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định s 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý s dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Cãn cứ Nghị định s 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính ph về bồi thường, htrợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn c Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phvề sửa đổi, bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, h trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính ph về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 126/TTr-SXD ngày 04/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tnh Đắk Lắk. Giá nhà xây dựng mi tại thành phBuôn Ma Thuột được áp dụng theo quy định này, giá nhà xây dựng mới trên địa bàn của các huyện, thị xã còn lại tính bằng giá nhà tại thành phố Buôn Ma Thuột nhân với hệ sđiều chỉnh của mỗi huyện, thị xã.

Điều 2. Giá nhà xây dựng mới trên đây áp dụng cho các trường hợp sau:

1. Làm căn cứ đ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

2. Làm căn cứ để tính bồi thường thiệt hại về nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, nhà chung cư và khách sạn, nhà ngh.

3. Làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở và công trình xây dựng.

4. Làm căn cứ để xác định giá trị nhà ở, nhà làm việc, nhà kho nhà chung cư và khách sạn, nhà nghỉ của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước khi đánh giá, bàn giao và cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước.

5. Làm căn cứ đđịnh giá nhà trong tố tụng hình sự, phục vụ công tác thi hành án và xét xử của Tòa án.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng chtrì và phi hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và định kỳ 6 tháng/hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này về UBND tnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chtịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tnh y, TT HĐND tỉnh (b/c);
-
Đoàn Đi biểu Quốc hội tnh (b/c);
-
CT, các PCT UBND tnh;
- UBMTTQVN tnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Như điều 4;
- UBND các xã, phường, thị trấn do UBND huyện, TX, TP sao gửi;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tnh;
- Website tỉnh, TTTT& Công báo;
- VP UBND tnh: CVP, PCVP; các P, TT;
- Lưu; VT, CN. (VT.90)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của UBND tnh Đắk Lắk)

Điều 1. Giá nhà xây dựng tại thành phố Buôn Ma Thuột

1. Quy định giá nhà xây dựng mới trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột bao gồm các loại nhà ở, nhà kho, nhà làm việc, nhà chung cư và khách sạn, nhà nghnhư sau:

TT

Kết cấu chính của nhà

Đơn giá

I

Nhà ở

 

1

Nhà ở một tầng (xây bằng gạch thủ công)

Đồng/m2
sàn XD

a

Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.707.000

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.690.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.996.000

b

Móng xây đá hộc, tường chung xây gạch, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.165.600

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.152.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.396.800

c

Móng xây đá hộc, vách đóng ván, khung cột gỗ, nền láng Ximăng, trần ván, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.559.000

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.545.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.852.000

d

Móng xây đá hộc, tường xây gạch + gồ kết hợp, nền láng Ximăng, trần ván, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

1.979.000

 

+ Tôn Fibrôximăng

1.961.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.225.000

đ

Nhà sàn dân tộc, sàn ván dày 3 cm, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

1.628.000

 

+ Tôn Fibrôximăng

1.614.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.786.000

e

Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Ximăng, trần ván, có sênô mặt đứng, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

3.208.000

 

+ Tôn Fibrôximăng

3.191.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

3.324.000

g

Móng xây đá hộc, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lu bằng gỗ (gác lửng không đóng trần), mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.815.000

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.782.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

3.104.000

 

(Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng gỗ)

 

h

Móng xây đá hộc, cột dầm BTCT, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng BTCT, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

3.503.000

 

+ Ngói 10 viên/m2

3.715.000

 

(Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng BTCT)

 

i

Nhà ở 1 tầng. Hệ thống chịu lực bằng BTCT mác 200. Tường xây gạch ống VXM mác 75. Gác lửng bằng Bê tông cốt thép. Nn nhà lát gạch Ceramic 400x400. Cửa đi, sổ g nhóm II. Toàn nhà bả matit sơn nước. Mái ngói 10viên/m2 ( Kiểu Mái Thái).

3.911.000

k

Nhà 1 tầng: Mái bằng, kết cấu khung cột bêtông chịu lực, nền láng xi măng, tường xây gạch

4.218.000

2

Nhà ở 2 tầng trở lên (xây bằng gạch thủ công)

Đồng/m2
sàn XD

a

Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền láng Ximăng, sàn lầu bê tông cốt thép, mái lợp:

 

 

+ Mái bằng (Mái bêtông cốt thép)

3.797.000

 

+ Tôn thiếc

3.008.000

 

+ Tôn Fibrôximăng

3.019.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

3.191.000

b

Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền lát gạch Ceramic, tường b matít sơn nước.

4.854.000

c

Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường xây gạch nền lát gạch Ceramic, tường không b matít sơn nước.

4.588.000

d

Trường hợp đối với nhà xây 2 tầng trở lên có sử dụng phần mái bằng tng trên cùng xây thêm làm phòng riêng và dùng đche phần cu thang.

1.168.000

3

Nhà ở 1 tầng (xây bằng gạch tuynel)

Đồng/m2
sàn XD

a

Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.733.000

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.716.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

3.022.000

b

Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Ximăng, trần ván,có sênô mặt đứng, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

3.258.000

 

+ Tôn Fibrôximăng

3.241.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

3.374.000

c

Móng xây đá hộc, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lu bng gỗ (gác lửng không đóng trần), mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.873.000

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.841.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

3.163.000

 

(Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng g)

 

d

Móng xây đá hộc, móng bằng BTCT, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng BTCT, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

3.565.000

 

+ Ngói 10 viên/m2

3.719.000

 

(Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng BTCT)

 

đ

Nhà ở 1 tầng: Mái bằng, kết cấu khung cột bêtông chịu lực, nền láng xi măng, tường xây gạch.

4.262.000

4

Nhà 2 tầng tr lên (xây bằng gạch tuynel)

Đồng/m2
sàn XD

a

Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông ct thép chịu lực, tường xây gạch, nền láng Ximăng, sàn lầu bê tông cốt thép, mái lợp:

 

 

+ Mái bằng (Mái bêtông cốt thép)

3.405.000

 

+ Tôn thiếc

3.056.000

 

+ Tôn Fibrôximăng

3.069.000

 

+ Ngói 22 viên/m2

3.272.000

b

Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường bao che xây gạch, nền lát gạch Ceramic, tường bmatít sơn nước.

4.971.000

c

Trường hợp đối với nhà xây 2 tầng trlên có sử dụng phần mái bằng tng trên cùng xây thêm làm phòng riêng và dùng để che phần cầu thang.

1.208.000

5

Phần được cộng thêm hoặc trừ đi trong các trường hp sau:

Đồng/m2
sàn XD

a

Cộng thêm:

 

 

+ Lát gạch hoa 200x200:

73.000

 

+ Lát gạch Cêramíc 300x300:

162.000

 

+ Lát gạch Cêramíc 400x400:

182.000

 

+ Lát gạch Cêramíc 500x500:

193.000

 

+ Lát gạch Cêramíc 600x600:

235.000

 

+ t đá Granit 400x400:

319.000

 

+ Đóng trần ván nhóm III:

29.000

 

+ Sơn tường (không b matít)

70.000

 

+ Sơn tường có bmatít

86.000

 

+ Lợp mái tôn sóng vuông dày 0,4mm

53.000

 

Sử dụng ca kéo

Đồng/m2 cửa

 

+ Cửa kéo bng công nghệ Đức:

-23.000

 

+ Cửa kéo bằng công nghệ Đài Loan:

-128.000

 

Sử dụng cửa cuốn

Đồng/m2 cửa

 

Cửa cuốn công nghệ Đức

1.502.000

 

Cửa cuốn công nghệ Úc

755.000

 

Cửa cuốn công nghệ Đài Loan

455.000

b

Trừ đi:

Đồng/m2
sàn XD

 

+ Không đóng trần ván nhóm IV

426.000

 

+ Đóng trần nhựa Lambris

281.000

 

+ Đóng trần tôn lạnh

253.000

 

+ Đóng trần tấm thạch cao

164.000

c

Đối với nhà ở 01 tầng trong trường hợp không trát tường và quét vôi thì giá nhà xây dựng mới tính bằng 90% giá nhà xây dựng mới 01 tầng tương ứng.

 

6

Nhà ở 01 tầng. Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, trần tôn lạnh, sàn lầu bằng gỗ + bê tông, bả ma tít, sơn nước, có sênô mặt đứng, Mái lợp tôn thiếc dày 0,4mm. Đóng trần:

Đồng/m2
sàn XD

 

+ n lạnh

3.048.000

 

+ Trần nhựa lambris

3.355.000

 

(Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng gỗ+bêtông)

 

7

Nhà ở 02 tầng trở lên có tầng hầm

Đồng/m2
sàn XD

a

Nhà cấp III, 04 tầng: 03 tầng và 01 tầng hm. Nhà hệ khung BTCT đá 1x2 mác 200 chịu lực; Xây tường bằng gạch thủ công VXM mác 50. Cửa đi, s kính khung st kết hợp với cửa đi gỗ nhóm II. Lát nền gạch Cêramíc 400x400 VXM mác 75; Lát gạch chống trượt 200x200 VMX mác 75. Mái bằng BTCT. Toàn nhà bả matít, n nước.

8.259.000

b

Nhà cấp III, 04 tầng: 03 tầng và 01 tầng hm. Nhà hệ khung BTCT đá 1x2 mác 200 chịu lực; Xây tưng bằng gạch tuynel VXM mác 50. Cửa đi, sổ kính khung sắt kết hợp với ca đi gỗ nhóm II. Lát nền gạch Cêramíc 400x400 VXM mác 75; Lát gạch chống trượt 200x200 VMX mác 75. Mái bằng BTCT. Toàn nhà bả matít, sơn nước.

8.373.000

8

Nhà ở 02 tầng, sàn ván gỗ nhóm IV

Đồng/m2
sàn XD

a

Móng xây đá hộc, nền láng xi măng, tường bao che xây gạch chịu lực, sàn ván gnhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng:

 

 

- Trần ván ép

1.399.000

 

- Trn nhựa

1.438.000

 

- Trần nhựa + ván ép

1.418.500

b

Hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, móng xây đá hộc, nền láng xi măng,ng bao che xây gạch, sàn ván 20 nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng:

 

 

- Trần ván ép

2.109.000

 

- Trn nhựa

2.151.000

 

- Trần nhựa + ván ép

2.130.000

c

Móng xây đá hộc, nền láng xi măng, tầng 1: Tường bao che xây gạch chịu lực, sàn ván gỗ nhóm IV, tầng 2: Kết cấu gchịu lực, bao che bng ván g, mái lợp tôn thiếc, trần đóng:

 

 

- Trần ván ép

1.643.000

 

- Trần nhựa

1.682.000

 

- Trần nhựa + ván ép

1.662.500

9

Nhà bằng gỗ

Đồng/m2
sàn XD

a

Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gnhóm IV. Trần ván nm IV. Nền láng vừa XM mác 50. Móng bó hè xây gạch ng. Mái lợp:

 

 

+ Mái lợp tôn thiếc.

1.702.000

 

+ Mái lợp ngói 22v/m2

1.890.000

b

Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gnhóm V. Trần ván nhóm V. Nền láng vữa XM mác 50. Móng bó hè xây gạch ng. Mái lợp:

 

 

+ Mái lp tôn thiếc

1.628.000

 

+ Mái lợp ngói 22v/m2

1.816.000

II

NHÀ KHO

Đồng/m2
xây dựng

1

Ntiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép, hệ khung mái tiền chế giả Tiệp. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa s bng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống VXM mác 75. Cu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Trong đó đã bao gồm chi phí khác.

3.059.000

2

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gthép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Cu kiện bằng thép sơn chng r. Nền nhà đổ BTCT mác 150. Trong đó đã bao gồm chi phí khác.

2.635.000

3

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT. Móng xây đá hộc VXM mác 50. Vì kèo gnhóm III. Mái lợp tôn sóng tròn. Cửa đi, sổ Panô nhóm IV Xà gồ, dầm trần bằng gỗ nhóm IV. Tường xây gạch ng VXM mác 50. Nền láng vữa XM mác 75 dày 20 đánh màu bng XM nguyên chất. Trong đó đã bao gồm chi phí khác.

2.836.000

4

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung chịu lực chính bng khung thép tiền chế. Móng bằng bêtông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ng tuynel VXM mác 50. Cu kiện bng thép sơn chống r. Nền nhà đổ bêtông cốt thép mác 200. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm chi phí khác.

2.711.000

5

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung kèo chịu lực bằng thép, xà gồ thép hình. Móng bằng bêtông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Ca đi sắt xếp. Cửa sổ bng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chng r. Nền nhà láng VXM mác 75 dày 20 đánh màu.Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm chi phí khác.

3.350.000

III

NHÀ LÀM VIỆC

 

1

Nhà làm việc cp IV - 1 tầng

Đồng/m2
sàn XD

a

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Xà g; dm trần gnhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm điện nước

4.024.000

b

Trường hợp đưc cộng thêm hoặc trừ đi:

Đồng/m2
sàn XD

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambris

-28.000

 

- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni

266.000

 

- Lát nền gạch hoa 20x20 VXM mác 50

73.000

 

- Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXM mác 50

91.000

 

- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50

167.000

 

- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50

188.000

 

- Lái nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50

200.000

 

- Lát nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50

294.950

 

- Mái lợp bng tôn kẽm màu sóng vuông dày 0,4mm

21.000

 

- Mái lợp bằng ngói 22viên/m2

27.000

 

- Mái lợp bằng ngói Đng Tâm 10viên/m2

48.000

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc

-17.000

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc

-2.000

 

- Bả tường Ma tít và Sơn nước

285.749

2

Nhà làm việc cấp IV - 02 tầng

Đồng/m2
sàn XD

a

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 02 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa s Panô kính g nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm điện nước

4.781.000

b

Trưng hợp được cộng thêm:

Đồng/m2
sàn XD

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambris

-14.000

 

- Đóng trần ván Lambri gồ nhóm III đánh vẹcni

158.000

 

- Lát nền gạch hoa 20x20 VXM mác 50

82.000

 

- Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXN mác 50

99.000

 

- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50

175.000

 

- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50

196.000

 

- Lát nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50

208.000

 

- Lát nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50

252.000

 

- Mái lợp bằng tôn kẽm màu sóng vuông dày 0,4mm

14.000

 

- Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2

87.000

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc

-25.000

 

- Cửa đi, ca sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc

-4.000

 

- Bả tường Ma tít và Sơn nước

183.000

3

Nhà làm việc cấp IV - 03 tầng

Đồng/m2
s
à
n XD

a

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 03 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tưòng xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Xà g, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Ca đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. Trong đó đã bao gồm điện nước

5.480.000

b

Trường hp được cộng thêm, (trừ) đi:

Đồng/m2
sàn XD

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambris

-15.000

 

- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni

157.000

 

- Lát nền gạch hoa 20x20 VXM mác 50

82.000

 

- Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXM mác 50

99.000

 

- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50

175.000

 

- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50

196.000

 

- Lát nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50

208.000

 

- Lál nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50

294.950

 

- Mái lợp bằng tôn km màu sóng vuông dày 0,4mm

13.789

 

- Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2

82.773

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc

-25.000

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc

-4.000

 

- Btường Ma tít và Sơn nước

179.000

4

Nhà làm việc cấp III - 03 tầng

Đồng/m2
sàn XD

 

Nhà tiêu chuẩn cấp III, 03 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ thép. Mái lp ngói 10viên/m2. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Trần đóng tm thạch cao hoa văn 50x50cm. Nền lát gạch Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm điện nước

6.864.000

5

Nhà làm việc cấp III - 04 tầng

Đồng/m2
sàn XD

 

Nhà tiêu chuẩn cấp III, 04 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Tường xây gạch thẻ, ống tuynel VXM mác 50. Mái lợp ngói 10viên/m2. Cửa đi, cửa sổ Panô kính khung nhôm. Trần đóng thạch cao phng dày 9mm. Nền lát gạch Cêramíc. Hệ thống đỡ mái bằng Smartruss-Bluescope Lysaght. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gm điện nước

6.547.000

6

Nhà làm việc cấp III - 05 tầng , 01 tầng hầm

Đồng/m2
sàn XD

 

Nhà tiêu chuẩn cấp III, 05 tầng, 01 tầng hầm. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch thVXM mác 50. Xà gồ thép. Mái lợp ngói 22viên/m2. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng thạch cao phẳng dày 9mm. Nền lát gạch Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm điện nước

6.176.000

7

Nhà làm việc cấp III - 07 tầng, 01 tầng hầm, 01 tầng kỹ thuật

Đồng/m2
sàn XD

 

Nhà tiêu chuẩn cấp III, 07 tầng, 01 tầng hầm, 01 tầng kthuật. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tưng xây gạch ống tuynel VXM mác 75. Mái bằng BTCT. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính cường lực. Trần đóng thạch cao phẳng dày 9mm. Nền lát gạch đá hoa cương. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm điện nước

10.632.000

8

Nhà làm việc cấp II - 07 tầng

Đồng/m2
sàn XD

 

Nhà tiêu chuẩn cấp II, 07 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ng tuynel VXM mác 50. Xà gồ thép. Mái lợp ngói 10viên/m2. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Trần đóng thạch cao hoa văn 50x50cm. Nền lát gạch Granit, Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Trong đó đã bao gồm điện nước

7.894.000

9

Nhà làm việc cấp II - 05 tầng, 01 tầng hầm

Đồng/m2
sàn XD

 

Nhà tiêu chuẩn cấp II, 05 tầng, 01 tầng hầm. Móng, khung cột tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch thẻ, ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ thép. Mái BTCT. Cửa đi, cửa sổ g kính, lõi nhựa thép EuroWindow. Trần đóng thạch cao phng. Nền lát gạch Cêramíc. Toàn bộ nhà bả matít và sơn nước. Thang máy. Trong đó đã bao gồm điện nước

6.135.000

IV

NHÀ CHUNG CƯ

Đồng/m2
sàn XD

 

Nhà chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT); tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại ch. Lát nền gạch Ceramic. Trong đó đã bao gồm điện nước. Chung cư có số tầng:

 

1

Số tầng £ 7 tầng

5.187.000

2

Số tầng £ 18 tầng

6.074.000

V

KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ

Đồng/m2
sàn XD

1

Khách sạn 4 tầng tr lên

8.146.000

2

Khách sạn 3 tầng

5.946.000

3

Khách sạn 2 tầng

5.255.000

4

Khách sạn 1 tầng

4.556.000

5

Khách sạn chưa xếp hạng; nhà nghỉ

3.644.800

(Mức giá trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

2. Trong giá nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm giá điện, nước.

Điều 2. Đi với giá các loại nhà xây dựng mới không có trong quy định này Chđầu tư, Đơn vị tchức thực hiện bồi thường lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vn lp dự toán theo thực tế được cơ quan quản lý xây dựng cp huyện thẩm định và đưa vào phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Bảng quy định hệ sđiều chnh giá nhà ở, nhà kho, nhà làm việc, khách sạn và nhà nghso với giá nhà xây dựng mới tại thành phố Buôn Ma Thuột:

TT

Khu vực

Nhà

Nhà kho

Nhà làm việc

Khách sạn và nhà nghỉ

1

Thành phố BMT

1,000

1,000

1,000

1,000

2

Huyện CưM'gar

0,923

0,950

0,951

0,951

3

Huyện Ea Kar

0,910

0,945

0,945

0,945

4

Huyện MĐrắk

0,927

0,958

0,959

0,959

5

Huyện Krông Păk

0,907

0,940

0,943

0,943

6

Thị xã Buôn Hồ

0,927

0,950

0,954

0,954

7

Huyện Buôn Đôn

0,927

0,951

0,955

0,955

8

Huyện Ea Súp

0,955

0,969

0,986

0,986

9

Huyện Krông Ana

0,919

0,947

0,952

0,952

10

Huyện Cư Kuin

0,910

0,943

0,944

0,944

11

Huyện Lắk

0,920

0,951

0,953

0,953

12

Huyện Krông Bông

0,919

0,957

0,965

0,965

13

Huyện Ea H’leo

0,954

0,977

0,983

0,983

14

Huyện Krông Năng

0,937

0,960

0,965

0,965

15

Huyện Krông Búk

0,971

0,976

0,984

0,984

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2014
Ngày hiệu lực17/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới Đắk Lắk 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2014/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới Đắk Lắk 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýHoàng Trọng Hải
       Ngày ban hành07/01/2014
       Ngày hiệu lực17/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2015
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 02/2014/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới Đắk Lắk 2014

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2014/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới Đắk Lắk 2014