Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND đầu tư công trung hạn Lâm Đồng 2016 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2018/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SA ĐI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TNH LÂM ĐỒNG VỀ K HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà ớc ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, b sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính ph về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hng năm; s 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 m 2015 của Chính ph về hướng dn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và s 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong qun lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét T trình s 8101/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành Nghị quyết sa đi, b sung khon 4 Điều 1 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến tho luận của đi biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lâm Đồng thành:

Tổng số vốn đầu phát triển giai đoạn 2016 - 2020 là 12.282.787 triệu đồng (Mười hai ngàn, hai trăm tám mươi hai t, by trăm tám mươi by triệu đồng); gồm:

a) Vốn ngân sách trung ương: 3.839.756 triệu đồng;

- Vốn trong nước: 2.975.737 triệu đồng;

- Vốn nước ngoài: 864.019 triệu đồng.

b) Vốn ngân sách địa phương: 8.443.031 triệu đồng;

- Nguồn ngân sách tập trung: 3.442.055 triệu đồng;

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.251.114 triệu đồng;

- Nguồn thu từ hoạt động x s kiến thiết: 2.749.862 triệu đồng.

Phân b như sau:

- Dự phòng 10% (vốn ngân sách trung ương): 383.976 triệu đồng;

- Phân b chi tiết: 11.898.811 triệu đồng; trong đó:

+ Số vốn đã phân bổ năm 2016: 1.971.145 triệu đồng;

+ Số vốn hoàn tr tạm ứng ngân sách trung ương: 607.158 triệu đồng;

+ S vốn phân bổ giai đoạn 2017 - 2020: 9.320.508 triệu đồng.

Danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án theo biểu chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

2. Bổ sung 03 phụ lục kèm theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lâm Đồng; gồm:

a) Phụ lục về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn vốn tăng thu năm 2017 (phụ lục 1).

b) Phụ lục về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu hoạt động x s kiến thiết năm 2018 (phụ lục 2).

c) Phụ lục về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn vốn dự phòng 10% ngân sách địa phương (phụ lục 3).

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tnh Lâm Đồng.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp th 6 thông qua và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND; UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH đơn v tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
-
Các s; ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cng thông tin điện t tnh;
- Đài PT-TH, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tnh;
- Chi cục VT, LT tnh;
- Trang TTĐT HĐND tnh;
- Lưu; VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu95/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực13/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND đầu tư công trung hạn Lâm Đồng 2016 2020


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND đầu tư công trung hạn Lâm Đồng 2016 2020
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu95/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýTrần Đức Quận
       Ngày ban hành13/12/2018
       Ngày hiệu lực13/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND đầu tư công trung hạn Lâm Đồng 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND đầu tư công trung hạn Lâm Đồng 2016 2020

           • 13/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực