Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung tổng quyết toán thu ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND quyết toán thu xử lý kết dư ngân sách địa phương 2012 Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 684/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND quyết toán thu xử lý kết dư ngân sách địa phương 2012 Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2014/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN BỔ SUNG TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3025/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị phê chuẩn bổ sung tổng quyết toán thu ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn bổ sung tổng quyết toán thu ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2012, cụ thể như sau:

1. Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2012 là 9.717.484.625.824 đồng; trong đó, tổng quyết toán thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 3.107.290.406.905 đồng, tăng 539.808.906 đồng so với số đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII, kỳ họp thứ 8 phê chuẩn tại Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013.

2. Kết dư ngân sách địa phương năm 2012 là 665.380.215.731 đồng; trong đó, kết dư ngân sách cấp tỉnh thực tế bằng tiền là 30.473.514.115 đồng, tăng 539.808.906 đồng so với số đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII, kỳ họp thứ 8 phê chuẩn tại Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013.

3. Số kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012 tăng thêm 539.808.906 đồng được trích 50% bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh: 269.904.453 đồng và chuyển 50% vào thu ngân sách tỉnh năm 2013: 269.904.453 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện việc hạch toán bổ sung, điều chỉnh tổng quyết toán thu ngân sách địa phương, kết dư ngân sách địa phương năm 2012 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII - Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 96/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/07/2014
Ngày hiệu lực 21/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/03/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND quyết toán thu xử lý kết dư ngân sách địa phương 2012 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND quyết toán thu xử lý kết dư ngân sách địa phương 2012 Lâm Đồng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 96/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành 15/07/2014
Ngày hiệu lực 21/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/03/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND quyết toán thu xử lý kết dư ngân sách địa phương 2012 Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND quyết toán thu xử lý kết dư ngân sách địa phương 2012 Lâm Đồng