Nghị quyết 99/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 99/2007/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 99/2007/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Quảng Nam đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2011 mức chi tiêu tài chính phục vụ Hội đồng nhân dân Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 99/2007/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2007/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quôc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 về chế độ công tác phí, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tiếp khách trong và ngoài nước;

Xét Tờ trình số 174/TTr-TTHĐ ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xem xét, quyết định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh thống nhất quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

I. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Đối với đại biểu HĐND tỉnh

1.1. Phụ cấp kiêm nhiệm: Đại biểu HĐND tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm đối với các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực, Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh được hưởng mức phụ cấp: 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm theo qui định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ.

1.2. Hỗ trợ hoạt động không chuyên trách: Đại biểu HĐND tỉnh là thành viên của các Ban HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách được hỗ trợ 100.000 đồng/người/tháng (trừ đối tượng quy định tại Điểm 1.1, Khoản 1, Mục I, Điều 1 của Nghị quyết này).

1.3. Hỗ trợ trách nhiệm: Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh được hỗ trợ 80.000 đồng/người/tháng. Tổ phó Tổ Đại biểu HĐND tỉnh được hỗ trợ 60.000 đồng/người/tháng.

1.4. Hỗ trợ công tác phí: Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm được:

Hỗ trợ công tác phí: 140.000đồng/người/tháng.

Hỗ trợ tiền xăng, xe (đi công tác theo Chương trình hoạt động hằng năm của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh mà người đi công tác phải tự túc phương tiện, không sử dụng xe công do Văn phòng HĐND tỉnh bố trí):

Trưởng Ban: Hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/năm; Phó Ban: Hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/năm;

Thành viên Ban: Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/năm.

1.5. Khoán văn phòng phẩm, cước phí bưu điện:

Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách đang công tác tại các cơ quan, đơn vị được khoán tiền mua văn phòng phẩm: 70.000đồng/ người/năm.

Đại biểu HĐND tỉnh không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được khoán tiền cước phí bưu điện: 70.000đồng/người/năm.

1.6. Khoán chi phí phục vụ tổ chức tiếp xúc cử tri: 300.000đồng/điểm/lần.

1.7. Thăm hỏi ốm đau: Khi đại biểu HĐND tỉnh ốm đau điều trị từ 10 ngày trở xuống, mức thăm hỏi 200.000 đồng; trên 10 ngày đến 01 tháng, mức thăm hỏi 400.000 đồng; điều trị dài ngày hơn 01 tháng trở lên, mức thăm hỏi tối đa 700.000 đồng; lâm bệnh hiểm nghèo: 1.000.000 đồng; hỗ trợ đám tang cho đại biểu: 2.000.000 đồng.

2. Đối với đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã):

2.1. Phụ cấp kiêm nhiệm: Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã hoạt động không chuyên trách, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực, Trưởng, Phó các Ban HĐND cấp huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã được hưởng mức phụ cấp: 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm theo qui định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ.

2.2. Hỗ trợ hoạt động không chuyên trách: Đại biểu HĐND cấp huyện là thành viên các Ban HĐND hoạt động không chuyên trách được hỗ trợ: 70.000 đồng/người/tháng (trừ đối tượng quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục I, Điều 1 của Nghị quyết này).

2.3. Hỗ trợ trách nhiệm

Đại biểu HĐND cấp huyện là:

Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND được hỗ trợ: 50.000đồng/người/tháng; Tổ phó Tổ đại biểu HĐND được hỗ trợ: 40.000đồng/người/tháng. Đại biểu HĐND cấp xã là:

Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND được hỗ trợ: 40.000đồng/người/tháng; Tổ phó Tổ đại biểu HĐND được hỗ trợ: 30.000đồng/người/tháng.

2.4. Hỗ trợ công tác phí: Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã hoạt động không chuyên trách được hỗ trợ công tác phí

Cấp huyện: 50.000 đồng/người/tháng; Cấp xã: 30.000 đồng/người/ tháng.

2.5. Khoán văn phòng phẩm, cước phí bưu điện

Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã hoạt động không chuyên trách được khoán tiền mua văn phòng phẩm, cước phí bưu điện:

Cấp huyện: 70.000đồng/người/năm; Cấp xã : 50.000 đồng/người/năm.

2.6. Khoán chi phí tổ chức tiếp xúc cử tri: 150.000 đồng/điểm/lần đối với cấp huyện; 100.000 đồng/điểm/lần đối với cấp xã.

II. MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HĐND

1. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh (có quyết định thành lập Đoàn):

1.1. Bồi dưỡng Đoàn giám sát: Thành viên và cán bộ, công chức thực tế có tham gia Đoàn giám sát, kể cả họp Đoàn: 50.000 đồng/người/ngày.

1.2. Mức chi cho Đoàn khảo sát thực tế bằng 1/2 mức chi cho Đoàn giám sát.

1.3. Chi cho việc thuê chuyên gia, tư vấn, kiểm toán độc lập phục vụ Đoàn giám sát: Căn cứ vào hợp đồng của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh về việc thuê chuyên gia, tư vấn, kiểm toán độc lập, Thường trực HĐND tỉnh quyết định mức chi cụ thể và giao cho Văn phòng HĐND tỉnh thanh toán theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện và Thường trực HĐND cấp xã (có quyết định thành lập Đoàn): Bồi dưỡng thành viên và cán bộ, công chức tham gia Đoàn giám sát, kể cả họp Đoàn: 30.000 đồng/người/ngày.

III. MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN

1. Đối với các Ban HĐND tỉnh: Bồi dưỡng cho thành viên và cán bộ, công chức dự họp thông qua báo cáo thẩm tra: 30.000 đồng/người/ngày.

2. Đối với các Ban HĐND cấp huyện: Bồi dưỡng cho thành viên và cán bộ, công chức dự họp thông qua báo cáo thẩm tra: 20.000 đồng/người/ngày.

IV. MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND CÁC CẤP

1. Chi bồi dưỡng cho các thành viên tham dự họp xét duyệt chương trình xây dựng nghị quyết hằng năm để trình HĐND xem xét, quyết định: 30.000 đồng/người/ngày đối với HĐND tỉnh; 20.000 đồng/người/ngày đối với HĐND cấp huyện, cấp xã.

2. Chi bồi dưỡng cho các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết 30.000 đồng/người/ngày đối với HĐND tỉnh; 20.000 đồng/người/ngày đối với HĐND cấp huyện, cấp xã.

V. CHẾ ĐỘ CHI TIÊU PHỤC VỤ KỲ HỌP HĐND CÁC CẤP

1. Đối với Kỳ họp HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu khách mời tham dự kỳ họp HĐND tỉnh được hỗ trợ: 50.000 đồng/người/ ngày;

Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời ở các huyện, thị xã, thành phố (trừ Tam Kỳ, Phú Ninh) được Văn phòng HĐND tỉnh bố trí chỗ nghỉ theo quy định chung về chế độ công tác phí của tỉnh.

2. Đối với Kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã

Đại biểu HĐND cấp huyện, đại biểu khách mời tham dự kỳ họp HĐND cấp huyện được hỗ trợ: 30.000 đồng/người/ngày;

Đại biểu HĐND cấp xã, đại biểu khách mời tham dự kỳ họp HĐND cấp xã được hỗ trợ: 20.000 đồng/người/ngày.

VI. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI KHÁC

1. Chế độ chi may trang phục: Mỗi nhiệm kỳ của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh được hỗ trợ kinh phí may một bộ trang phục (lễ phục) với mức 1.500.000 đồng/bộ/người.

2. Chế độ chi tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết

Trong trường hợp đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh quyết định việc thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945; các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động, gia đình và cá nhân gặp rủi ro thiên tai… và các tập thể thuộc diện chính sách xã hội như: Trại điều dưỡng thương, bệnh binh, trại trẻ mồ côi, người khuyết tật; trường dân tộc nội trú, các đơn vị bộ đội, công an ở biên giới hải đảo với mức không quá: 1.000.000 đồng/tập thể/suất quà; không quá 500.000 đồng/cá nhân/suất quà (hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền).

3. Chế độ chi Hội nghị lấy ý kiến luật, Hội nghị giao ban Thường trực HĐND với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố: Đại biểu tham dự Hội nghị lấy ý kiến luật, Hội nghị giao ban Thường trực HĐND với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ: 50.000 đồng/người/ngày; đại biểu khách mời ở các huyện miền núi được Văn phòng HĐND tỉnh bố trí chỗ nghỉ theo quy định chung về chế độ công tác phí của tỉnh.

4. Chế độ chi Hội nghị giao ban các Ban HĐND tỉnh với các Ban HĐND huyện, họp Ban HĐND tỉnh: Đại biểu tham dự Hội nghị giao ban các Ban HĐND tỉnh với các Ban HĐND huyện, họp Ban HĐND tỉnh được hỗ trợ: 30.000 đồng/người/ngày; đại biểu khách mời ở các huyện miền núi được Văn phòng HĐND tỉnh bố trí chỗ nghỉ theo quy định chung về chế độ công tác phí của tỉnh.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

1. Ngoài các nội dung nêu trên, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tài chính, ngân sách.

2. Nguồn kinh phí thực hiện một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính nêu trên cân đối vào dự toán chi thường xuyên hằng năm của HĐND các cấp. Đối với các huyện miền núi, ngân sách tỉnh bổ sung cân đối 100% phần chênh lệch mức chi tại Nghị quyết này so với mức chi tại Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng

12 năm 2005 của HĐND tỉnh. Đối với các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng, ngân sách tỉnh bổ sung cân đối 50% phần chênh lệch mức chi tại Nghị quyết này so với

mức chi tại Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của HĐND tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố tự cân đối 50% kinh phí còn lại để thực hiện chế độ trên.

Điều 2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nghị quyết này. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khoá VII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu99/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 99/2007/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 99/2007/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu99/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Văn Sỹ
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 99/2007/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Quảng Nam

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 99/2007/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Quảng Nam