Nghị quyết 546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN

Nghị quyết liên tịch số 546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN về việc qui định hướng dẫn chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Văn hóa,Thông tin-Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Nghị quyết liên tịch 546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN qui định hướng dẫn chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh đã được thay thế bởi Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN hướng dẫn hoạt và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2006.

Nội dung toàn văn Nghị quyết liên tịch 546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN qui định hướng dẫn chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh


UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM-BỘ VĂN HOÁ,THÔNG TIN-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2003 

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

QUI ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀNH MẠNH KHÔNG CÓ TỆ NẠN MẠI DÂM, MA TUÝ

 Trong hai năm qua, Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm giai đoạn 2001 – 2005 theo các Quyết định 150, 151/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ đang được các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở xã, phường, thị trấn triển khai tích cực, lồng ghép với công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý. Để có cơ sở đánh giá tình hình và kết quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma truý nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá – Thông tin và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất quy định và hướng dẫn chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý như sau:

1/ Áp dụng chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường thị trấn không có tệ nạn mại dâm, ma tuý nhằm mục đích: Đánh giá đúng thực trạng tệ nạn mại dâm, ma tuý tên từng địa bàn, thống nhất và cụ thể hoá nội dung, biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở xã, phường, thị trấn; góp phần từng bước kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi và loại trừ tệ nạn mại dâm, ma tuý ra khỏi đời sống xã hội; đồng thời là căn cứ để tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những địa phương, cơ sở làm tốt và khắc phục những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm, ma tuý gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Vì vậy, các ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hoá Thông tin và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ở từng cấp phải phối hợp chặt chẽ, áp dụng theo quy định của Nghị quyết này.

2/ Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý, ma tuý phải đảm bảo được các nội dung chủ yếu sau:

a- Đảng uỷ, Chính quyền, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể xã, phường, thị trấn phải định kỳ chỉ đạo bằng văn bản về chương trình, kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm, ma tuý theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả cho cơ quan cấp trên trực tiếp.

b- Công tác thông tin – giáo dục - truyền thông về phòng chống tệ nạn mại dâm, ma tuý phải được triển khai trên diện rộng và chiều sâu (đến từng gia đình, đối tượng) bằng nhiều biện pháp với mục tiêu làm chuyển biến nhận thức của nhân dân và tạo được dư luận tốt trên địa bàn.

c- Công tác quản lý địa bàn phải thống nhất thông qua công tác thống kê, phân loại, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma tuý, người mại dâm. Có hồ sơ theo dõi tình hình di biến động của đối tượng mại dâm, ma tuý trên địa bàn. Thường xuyên, kiểm tra, giám sát, quản lý địa bàn, ngăn chặn phát sinh đối tượng mới. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng và các quy định đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên điạ bàn.

d- Phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền cấp xã, kiến nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền khi việc xử lý chưa theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp trên; đồng thời thông báo kịp thời cho nhân dân biết kết quả xử lý tất cả các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

e- Chữa trị, giáo dục, quản lý và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người mại dâm, người nghiện ma tuý là nhiệm vụ ưu tiên của các cấp, các ngành, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (đưa người mại dâm, người nghiện ma tuý vào cơ sở giáo dục, phục hồi; quản lý, giáo dục, thực hiện chính sách đối với các đối tượng từ cơ sở giáo dục, phục hồi trở về). Phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng tái phạm, tái nghiện.

3/ Hàng năm, chính quyền xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành Văn hoá – Thông tin, Mặt trận, cán bộ Thương binh và Xã hội, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phân loại, đánh giá thực trạng, tình hình tệ nạn mại dâm, ma tuý trên địa bàn trên cơ sở các chỉ tiêu đã được quy định bao gồm các mức:

- Xã phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn mại dâm, ma tuý.

- Xã phường, thị trấn nhiều tệ nạn mại dâm, ma tuý.

- Xã phường, thị trấn ít tệ nạn mại dâm, ma tuý.

- Xã phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm, ma tuý.

4/ Việc đánh giá sự chuyển hoá về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý phải căn cứ vào 5 nội dung hoạt động nêu ở điểm 2 Nghị quyết này thông qua việc chấm điểm theo chỉ tiêu với các mức sau:

a- Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm, ma tuý.

- Đối với Xã, phường, thị trấn duy trì không có tệ nạn mại dâm, ma tuý phải là xã phường trước đây và hiện nay không có tụ điểm, đối tượng mại dâm, nghiện ma tuý hoặc chỉ có 01 đối tượng và đạt từ 70 điểm trở lên.

- Đối với Xã, phường, thị trấn chuyển hoá không có tệ nạn mại dâm, ma tuý phải là xã phường trước đây tệ nạn mại dâm, nghiện ma tuý nay không còn hoặc chỉ có 01 đối tượng và đạt từ 90 điểm trở lên.

b- Xã, phường, thị trấn chuyển hoá mạnh: Đạt 90 điểm trở lên

c- Xã, phường, thị trấn chuyển hoá tốt: Đạt 70 đến 89 điểm

d- Xã, phường, thị trấn chưa có chuyển biến tốt: Đạt 40 đến 69 điểm

e- Xã, phường, thị trấn yếu kém: Chỉ đạt 39 điểm trở xuống

5/ Để động viên, khuyến khích các địa phương làm tốt và khắc phục kịp thời những hạn chế ở mỗi cấp, việc công nhận danh hiệu “xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý” và “xã, phường, thị trấn chuyển hoá mạnh” hàng năm phải đảm bảo các tiêu chuẩn và thủ tục sau:

a- Về tiêu chuẩn:

- Đối với xã, phường, thị trấn được Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh công nhận là lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý phải có đủ số điểm theo quy định ở mục a, điểm 4 Nghị quyết này và có ít nhất 50% làng, khu phố được công nhận là làng văn hoá, khu phố văn hoá.

- Đối với xã, phường, thị trấn được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận là lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý phải có ba năm liên tục đạt danh hiệu xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý do Uỷ ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh công nhận hàng năm.

- Đối với xã, phường, thị trấn được Uỷ ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh công nhận là chuyển hoá mạnh phải có tổng số điểm từ 90 điểm trở lên và có ít nhất 50% làng, khu phố được công nhận là làng văn hoá, khu phố văn hoá.

- Đối với xã, phường, thị trấn được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận là chuyển hoá mạnh phải có đủ ba năm liên tục đạt danh hiệu là chuyển hoá mạnh được Uỷ ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh công nhận hàng năm.

b- Về thủ tục công nhận:

- Văn bản ghi kết quả tự phân loại, chấm điểm của xã, phường, thị trấn.

- Công văn đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền (nếu cấp huyện công nhận danh hiệu thì công văn đề nghị của Uỷ ban Nhân dân cấp xã; nếu tỉnh cấp, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận danh hiệu thì công văn đề nghị của Uỷ ban Nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh).

- Biên bản thẩm định của liên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá – Thông tin và Mặt trận Tổ quốc cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu.

6/ Trách nhiệm của các Bộ ngành trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chỉ tiêu phân loại, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý:

a- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Chỉ đạo ngành lao động – Thương binh và Xã hội các cấp chủ trì trong việc phối hợp với các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, cơ quan Văn hoá – Thông tin và Uỷ ban Nhân dân cùng cấp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và nắm tình hình định kỳ tổng kết đánh giá việc thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

b- Bộ Văn hoá – Thông tin:

Chỉ đạo ngành văn hoá – Thông tin các cấp phối hợp với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý ở địa phương.

c- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt :

Chỉ đạo cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan Văn hoá – Thông tin cùng cấp xây dựng nội dung hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm, ma tuý trong cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và hàng năm tiến hành kiểm tra định kỳ, đánh giá, phân loại khu dân cư, xã, phường, thị trấn.

d- Sở Lao động – thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá – Thông tin và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết Liên tịch.

Để việc phân loại, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý đạt kết quả tốt, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và Mặt trận Tổ quốc các cấp cần có kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu phân loại, đánh giá và báo cáo kết quả trên cơ sở hướng dẫn cụ thể và biểu mẫu (kèm theo Nghị quyết Liên tịch).

 

T/M BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TWMTTQVN
UỶ VIÊN
Hà Thị Liên

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Vy Trọng Toán

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – TB&XH
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2003
Ngày hiệu lực14/03/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN

Lược đồ Nghị quyết liên tịch 546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN qui định hướng dẫn chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết liên tịch 546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN qui định hướng dẫn chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýĐàm Hữu Đắc, Vy Trọng Toán, Hà Thị Liên
        Ngày ban hành27/02/2003
        Ngày hiệu lực14/03/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2006
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết liên tịch 546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN qui định hướng dẫn chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết liên tịch 546/2003/NQLT–BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN qui định hướng dẫn chỉ tiêu phân loại và đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh