Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản pháp luật Bộ LĐTB&XH đến 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:11/2006/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG–THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
 Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo);

2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VPCP, VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VPTW Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Sơ Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng


DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐẾN NGÀY 31/12/2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số:11 /2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 12 tháng 12         năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Hình thức văn bản

Cơ quan ban hành

Tên văn bản

Số văn bản

Ngày tháng năm ban hành

Lĩnh vực Lao động Việc làm

1

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 198/CP của Chính phủ về hợp đồng lao động.

21/1996/LĐTBXH-TT

12/10/1996

2

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bãi bỏ điểm 4 Mục III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

02/2001/BLĐTBH-TT

09/01/2001

3

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam.

08/2000/TT-BLĐTBXH

29/03/2000

4

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

09/1997/LĐTBXH-TT

18/03/1997

5

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ.

08/1997/LĐTBXH-TT

10/03/1997

6

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thi hành chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ.

17/1996/LĐTBXH-TT

07/09/1996

7

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ.

11/1998/TT-LĐTBXH

21/08/1998

8

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Sửa chuẩn nghèo trong Thông tư số 11/1998/TT-LĐTBXH ngày 21/8/1998 về chính sách đối với lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

03/1999/TT-LĐTBXH

09/01/1999

9

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ.

15/2002/TT-LĐTBXH

23/10/2002

10

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thi hành một số điều về lao động theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ.

07/2000/TT-BLĐTBXH

29/3/2000

11

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về tuyển lao động

16/1996/LĐTBXH-TT

05/9/1996

12

Thông tư

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 05/9/1996 về việc tuyển lao động.

15/1998/TT-BLĐTBXH

03/10/1998

13

Thông tư

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

 

11/2002/TT-BLĐTBXH

12/06/2002

14

Thông tư

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2002 hướng dẫn về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

 

11/2003/TT-BLĐTBXH

22/05/2003

15

Thông tư

Bộ lao động -Thương binh và xã hội

Hướng dẫn ký kết hợp đồng lao động trong một số loại hoạt động văn hoá, dịch vụ

04/1996/LĐTBXH-TT

12/02/1996

16

Quyết định

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Phát hành, quản lý và sử dụng bản hợp đồng lao động

207/1993/LĐTBH-QĐ

02/04/1993

17

Quyết định

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ấn hành và quản lý mẫu hợp đồng lao động

66/1993/LĐTBXH-QĐ

12/02/1993

18

Quyết định

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ban hành mẫu giấy phép lao động, in và phát hành, quản lý giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

311/2000/QĐ-BLĐTBXH

29/03/2000

Lĩnh vực An toàn lao động

1

Thông tư

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các nghề, công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

14/1999/TT-BLĐTBXH

18/05/1999

2

Thông tư

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn việc khai báo, đăng ký xin cấp phép sử dụng các loại máy , thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

22/1996TT-BLĐTBXH

8/11/1996

3

Thông tư

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động

08/1995/TT-BLĐTBXH

11/04/1995

4

Thông tư

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

23/1995/TT-BLĐTBXH

19/09/1995

5

Thông tư

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ bồi thường cho người bị tai nạn lao động

19/1997/TT-BLĐTBXH

2/08/1997

6

Thông tư

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động

23/1996/TT-BLĐTBXH

18/11/1996

Lĩnh vực Thương binh liệt sĩ và người có công

1

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thư­ơng binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn thực hiện một số chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng

18/1995/LĐTBXH- TT

01/08/1995

2

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thư­ơng binh và Xã hội

Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung một số điểm về thủ tục lập và quản lý hồ sơ ng­ười có công với cách mạng

25/1995/LĐTBXH-TT

28/09/1995

3

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với quân nhân, công an nhân dân bị bệnh nghề nghiệp theo Nghị định 28/CP ngày 29/04/1995 của Chính phủ

18/1997/LĐTBXH- TT

27/06/1997

4

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang cấp đối với thương binh, bệnh binh, người h­ưởng chính sách như­ thương binh

07/1999/TT-BLĐTBXH

01/03/1999

5

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

H­ướng dẫn về việc thành lập bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp

11/1999/TT-BLĐTBXH

02/04/1999

6

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

H­ướng dẫn về hồ sơ công nhận người hưởng chính sách như­ th­ương binh bị th­ương từ ngày 31/12/1994 trở về trước

27/1999/TT-BLĐTBXH

03/11/1999

7

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

12/2000/TT-BLĐTBXH

28/04/2000

8

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

H­ướng dẫn việc chi trả trợ cấp một lần đối với ng­ười hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

25/2000/TT-BLĐTBXH

17/10/2000

9

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thư­ơng binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn sửa đổi về thủ tục lập hồ sơ của ng­ười hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày không thoát ly

27/2000/TT- BLĐTBXH

09/11/2000

10

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thư­ơng binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn bổ sung về thời điểm kết thúc việc thực hiện xác nhận những tr­ường hợp bị thư­ơng, hy sinh thời kỳ kháng chiến

28/2000/TT-BLĐTBXH

26/12/2000

11

Thông tư­

 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

H­ướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sĩ, thư­ơng binh, bệnh binh, ng­ười có công giúp đỡ cách mạng

31/2000/TT-BLĐTBXH

29/12/2000

12

Thông t­ư

 

Bộ Lao động - Th­ương binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn sửa đổi về việc phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại th­ương tật đối với người bị thương

07/2001/TT-BLĐTBXH

13/03/2001

13

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

H­ướng dẫn việc hoàn thành xác nhận người có công với cách mạng trong 3 thời kỳ

09/2001/TT-BLĐTBXH

28/05/2001

14

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thư­ơng binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn về việc bổ sung thủ tục hồ sơ chi trả trợ cấp một lần đối với ng­ười hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

08/2002/ TT-BLĐTBXH

04/06/2002

15

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thư­ơng binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn lập thủ tục hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với một số trư­ờng hợp tồn sót trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến

14/2002/TT-BLĐTBXH

11/09/2002

16

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ng­ười có công với cách mạng

05/2003/TT-BLĐTBXH

18/02/2003

17

 

Thông tư­

 

 

Bộ Lao động- Thư­ơng binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với bệnh binh, hoặc công nhân, viên chức nghỉ việc hư­ởng chế độ mất sức lao động đồng thời là th­ương binh hoặc người hư­ởng chính sách nh­ư thương binh

02/2003/TT-BLĐTBXH

07/02/2003

18

Thông tư­

 

Bộ Lao động- Thư­ơng binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn chế độ trợ cấp đối với ng­ười có công giúp đỡ cách mạng

18/2003/TT-BLĐTBXH

15/07/2003

19

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Hư­ớng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2003/NĐ-CP về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân ngư­ời có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995

05/2004/TT-BLĐTBXH

12/03/2004

20

Thông t­ư

 

Bộ Lao động- Thư­ơng binh và Xã hội

Bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư­ số 02/2003/TT-BLĐTBXH ngày 07/03/2003 h­ướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với bệnh binh hoặc công nhân, viên chức nghỉ việc hư­ởng chế độ mất sức lao động đồng thời là th­ương binh hoặc ngư­ời hư­ởng chính sách nh­ư thương binh

17/2004/TT-BLĐTBXH

17/11/2004

Lĩnh vực Quản lý Lao động ngoài nước

1.       

Quyết định

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành " quy chế thực hiện đưa người lao động Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản.

621/2001/QĐ- BLĐTBXH

03/07/2001

2.       

Quyết định

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vể việc ban hành quy chế  đào tạo và giáo dục định h­ớng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở n­ớc ngoài.

 

1635/1999/QĐ-BLĐTBXH

13/12/1999

3.       

Quyết định

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Về việc ban hành quy chế tạm thời về cấp chứng chỉ và giáo dục định hướng cho ng­ười lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

179/2000/QĐ-BLĐTBXH

22/02/2000

4.       

Quyết định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định tạm thời các hình thức xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp thí điểm đưa lao động đi làm việc ở Malaysia

335/2003/QĐ-BLĐTBXH

19/03/2003

5.       

Thông tư

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ quy định việc đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

28/1999/TT-BLĐTBXH

15/11/1999

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

1

Quyết định

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chế độ ghi chép ban đầu và biểu báo cáo về tệ nạn xã hội các cấp

844/LĐTBXH-QĐ

28/06/1996

Lĩnh vực dạy nghề

1

Quyết định

Thủ tướng Chíh phủ

Phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002-2010

48/2002/QĐ-TTg

11/04/2002

2

Quyết định

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ban hành điều lệ trường dạy nghề

775/2001/QĐ-BLĐTBXH

09/08/2001

3

Quyết định

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ban hành Quy chế thi kiểm tra và cộng nhận tốt nghiệp đối với học sinh học nghề dài hạn tập trung

448/2002/QĐ-BLĐTBXH

09/04/2002

4

Quyết định

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ban hành bằng nghề và chứng chỉ nghề

1012/1998/QĐ-BLĐTBXH

01/10/1998

5

Quyết định

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ban hành Quy chế tạm thời về cấp và quản lý bằng nghề, chúng chỉ nghề

1563/1998/QĐ-BLĐTBXH

01/12/1998

6

Quyết định

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ban hành quy định nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề

212/2003/QĐ-BLĐTBXH

27/02/2003

 

 

 

 

FILE  ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2006/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2006/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2006
Ngày hiệu lực16/01/2007
Ngày công báo01/01/2007
Số công báoTừ số 3 đến số 4
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2006/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản pháp luật Bộ LĐTB&XH đến 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản pháp luật Bộ LĐTB&XH đến 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu11/2006/QĐ-BLĐTBXH
    Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
    Người kýNguyễn Thị Hằng
    Ngày ban hành12/12/2006
    Ngày hiệu lực16/01/2007
    Ngày công báo01/01/2007
    Số công báoTừ số 3 đến số 4
    Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật16 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản pháp luật Bộ LĐTB&XH đến 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản pháp luật Bộ LĐTB&XH đến 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật