Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH về Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH Quy chế cấp quản lý chứng chỉ đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản pháp luật Bộ LĐTB&XH đến 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 16/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH Quy chế cấp quản lý chứng chỉ đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 179/2000/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI SỐ 179/2000/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
Căn cứ Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/09/1999 của Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý lao động với nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tạm thời về cấp và quản lý Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý lao động với nước ngoài, Giám đốc Nhà xuất bản Lao động xã hội, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Giám đốc và Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Lương Trào

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TẠM THỜI VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 22 tháng 02 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng) nói trong Quy chế này là Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng được ban hành kèm theo Quyết định số 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều 2. Cơ sở đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo) nói trong quy chế này là các tổ chức có tư cách pháp nhân được quy định tại Điều 3 trong quy chế đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành ngày 13/12/1999.

Chương 2

QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

Điều 3. Giao Cục Quản lý lao động với nước ngoài phối hợp với Nhà xuất bản Lao động Xã hội thống nhất in, quản lý, phát hành Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng trên phạm vi cả nước.

Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng có đóng dấu nổi của Cục quản lý lao động với nước ngoài trên bìa (trang 1) và được đánh số theo thứ tự.

Điều 4. Cơ sở đào tạo nhận Chứng chỉ đào tạo giáo dục định hướng từ Cục Quản lý lao động với nước ngoài để cấp cho người lao động theo số lượng đã đăng ký hàng năm và định kỳ hàng quý, năm báo cáo số lượng đã cấp cho Cục Quản lý lao động với nước ngài.

Điều 5. Cục Quản lý lao động với nước ngoài và các cơ sở đào tạo phải lập sổ theo dõi việc quản lý và cấp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng; trong trường hợp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng bị mất hoặt thất lạc các cơ sở đào tạo ngoài việc báo cáo với cơ quan công an để điều tra xem xét, phải báo cáo ngay Cục quản lý lao động với nước ngoài để xem xét, giải quyết.

Điều 6. Cơ sở đào tạo thực hiện các công việc sau: dán ảnh học viên được cấp Chứng chỉ, đóng dấu của cơ sở đào tạo lên ảnh (phía dưới, góc bên phải) và ghi đầy đủ các nội dung vào Chứng chỉ; các nội dung ghi vào Chứng chỉ (trang 2 và 3) được viết bằng loại mực màu đen; chữ viết rõ ràng; họ tên của học viên được cấp được viết kiểu chữ in hoa.

Điều 7. Cục Quản lý lao động với nước ngoài hướng dẫn thu hồi bản gốc và đổi Chứng chỉ mới trong trường hợp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng bị hỏng.

Chương 3

CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

Điều 8. Thẩm quyền cấp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng là Hiệu trưởng hoặc Giám đốc Cơ sở đào tạo theo quy định tại quy chế này.

Điều 9. Cơ sở đào tạo tổ chức cấp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho học viên hoàn thành khoá học theo quyết định kỳ thi khoá học không quá 05 ngày kể từ ngày kết thúc khoá học.

Điều 10. Học viên hoàn thành khoá đào tạo và giáo dục định hướng thi đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ. Học viên đã nhận Chứng chỉ mà bị mất nếu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì được xét để cấp lại. Việc cấp lại Chứng chỉ do Cục quản lý lao động với nước ngoài quy định cụ thể.

Điều 11. Học viên có quyền khiếu nại về việc cấp Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng của cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật lên Cục Quản lý lao động với nước ngoài. Trong 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Cục quản lý lao động với nước ngoài phải trả lời theo thẩm quyền

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức, cá nhân nào vi phạm về việc in, phát hành, quản lý, cấp phát Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 13. Cục Quản lý lao động với nước ngoài có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở đào tạo việc cấp, quản lý Chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng; thường xuyên tổ chức kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện Quy chế này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/2000/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu179/2000/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2000
Ngày hiệu lực08/03/2000
Ngày công báo15/04/2000
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/2000/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH Quy chế cấp quản lý chứng chỉ đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH Quy chế cấp quản lý chứng chỉ đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu179/2000/QĐ-BLĐTBXH
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
     Người kýNguyễn Lương Trào
     Ngày ban hành22/02/2000
     Ngày hiệu lực08/03/2000
     Ngày công báo15/04/2000
     Số công báoSố 14
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2007
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH Quy chế cấp quản lý chứng chỉ đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH Quy chế cấp quản lý chứng chỉ đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài