Thông tư 25-LĐTBXH/TT

Thông tư 25-LĐTBXH/TT-1995 sửa đổi thủ tục thành lập và quản lý hồ sơ người có công với cách mạng do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Thông tư 25-LĐTBXH/TT sửa đổi thủ tục lập quản lý hồ sơ người có công cách mạng sửa đổi đã được thay thế bởi Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản pháp luật Bộ LĐTB&XH đến 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 16/01/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư 25-LĐTBXH/TT sửa đổi thủ tục lập quản lý hồ sơ người có công cách mạng sửa đổi


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-LĐTBXH/TT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1995

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 25/LĐTBXH-TT NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ THỦ TỤC LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Ngày 29 tháng 8 năm 1995, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 22/LĐTBXH-TT hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về thủ tục lập và quản lý hồ sơ người có công với cách mạng.

Để phù hợp với hoàn cảnh người có công; căn cứ công tác quản lý hồ sơ theo ý kiến phản ánh của một số địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung một số điểm về thủ tục hồ sơ như sau:

1. Bản khai cá nhân (mẫu kèm theo) được sử dụng thống nhất đối với người hoạt động cách mạng từ 1 tháng 1 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945, người bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến.

2. Tại điểm 7, mục II, phần A Thông tư quy định về "Hồ sơ của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày theo Điều 53 - Nghị định", nay sửa lại:

- Bản khai cá nhân.

- Giấy chứng nhận về thời gian địch bắt tù đày:

+ Đối với người đã về nghỉ theo chế độ: cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ hưu trí, mất sức lao động đang quản lý (hoặc liên hệ làm việc Bảo hiểm xã hội) để chứng nhận vào bản khai của từng người.

+ Đối với người thoát ly công tác hoặc không thoát ly nhưng là đảng viên: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đoàn thể hoặc cấp uỷ có thẩm quyền căn cứ hồ sơ, lý lịch cán bộ hoặc đảng viên để chứng nhận vào bản khai của từng người.

+ Đối với người không thoát ly mà cũng chưa là đảng viên: Ban liên lạc nhà tù chứng nhận.

Trường hợp không có Ban liên lạc nhà tù, phải có chứng nhận của 2 người cùng bị địch bắt giam giữ một nhà tù, 2 người chứng nhận này đã được cơ quan có thẩm quyền xác minh kết luận trong thời gian ở tù.

- Trên cơ sở bản khai (có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ) Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu được uỷ quyền) quyết định trợ cấp một lần.

3. Tại điểm 8, mục II, phần A thông tư quy định về "Hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc theo Điều 58 - Nghị định", nay sửa lại:

- Bản khai cá nhân.

- Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến:

+ Đối với người đã về nghỉ hưởng chế độ: cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh (hoặc liên hệ mượn lại hồ sơ của cơ quan Bảo hiểm xã hội) để chứng nhận vào bản khai của từng người.

+ Đối với người thoát ly công tác hoặc không thoát ly công tác nhưng là đảng viên: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đoàn thể hoặc cấp uỷ có thẩm quyền căn cứ hồ sơ, lý lịch cán bộ hoặc đảng viên để chứng nhận vào bản khai của từng người.

+ Đối với người không thoát ly mà cũng chưa là đảng viên: cơ quan Thi đua Khen thưởng huyện, quận hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hồ sơ xét khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chứng nhận vào bản khai của từng người.

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần (nếu có).

- Trên cơ sở bản khai (có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu được uỷ quyền) quyết định trợ cấp, cấp phiếu lập giấy chứng nhận và trợ cấp.

Người hoạt động kháng chiến chưa được xét khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến sẽ giải quyết sau khi được quyết định khen thưởng và thời gian hưởng trợ cấp vẫn được thực hiện từ tháng 1 năm 1995.

4. Những trường hợp đã kê khai, làm thủ tục hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 22/LĐTBXH-TT ngày 29 tháng 8 năm 1995 thì không phải làm lại tờ khai theo hướng dẫn tại Thông tư này.

5. Thủ tục hồ sơ người có công với cách mạng đang phục vụ trong quân đội và công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quá trình tổ chức việc lập thủ tục hồ sơ người có công với cách mạng yêu cầu các ngành, các địa phương hướng dẫn tuyên truyền giải thích chu đáo trong nhân dân và đối tượng chính sách; thực hiện thống nhất các bước tiến hành ở các cấp, phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội những vướng mắc để hướng dẫn giải quyết.

 

Trần Đình Hoan

(Đã ký)

 

3. PHỤ LỤC

(Các biểu mẫu, liên quan tới việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày..... tháng..... năm 199....

BẢN KHAI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG1.HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN 2HOẶC BỊ ĐỊCH BẮT, TÙ ĐÀY3

- Họ và tên:................................................. bí danh.........................

- Ngày tháng năm sinh:....................................................................

- Quê quán:.......................................................................................

- Trú quán: ......................................................................................

- Tham gia hoạt động cách mạng từ ngày.... tháng..... năm 1945 đến ngày.... tháng.... năm 1945

- Tham gia hoạt động kháng chiến ....... năm.... tháng......

- Bị địch bắt tù đày..... năm...... tháng

- Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:

+ Huân chương chiến thắng chống Pháp hạng + Huy chương chiến thắng hạng

+ Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng + Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng

+ Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng + Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng

Chứng nhận Người khai

Căn cứ hồ sơ.................... lý lịch............. đang quản lý tại ..........................

chứng nhận ông, bà.............................................

có....... năm....... tháng hoạt động kháng chiến. Được khen thưởng...............

Bị địch bắt tù đày......... năm........ tháng...........

Ngày..... tháng..... năm.......

Ký tên, đóng dấu

1. Bản khai người hoạt động cách mạng: nộp cho Đảng uỷ cơ sở để chuyển đến tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc Ban cán sự cơ quan Trung ương xét cấp giấy xác nhận.

2. Bản khai người hoạt động kháng chiến hoặc người bị địch bắt, tù đày: Người về hưu, mất sức lao động, bệnh binh nộp cho UBND xã, phường để chuyển đến phòng LĐTBXH; Người thoát ly công tác nộp cho cơ quan nơi đang làm việc; Người không thoát ly chưa phải là đảng viên nộp cho UBND xã, phường để chuyển đến cơ quan thi đua Khen thưởng huyện, quận.

3. Người không thoát ly chưa phải là đảng viên kèm theo giấy chứng nhận của 2 người cùng hoạt động.

QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

(dùng cho người không thoát ly hoặc chưa là đảng viên)

Ngày tháng

Từ.... đến.....

Đơn vị nơi tham gia hoạt động hoặc bị địch tù giam cầm

Chức vụ khi hoạt động

Thủ trưởng trực tiếp quản lý

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kê khai tại...............................................

Người khai ký tên

KÝ HIỆU HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số ngày tháng năm 1995)

1. Ký hiệu hồ sơ các đối tượng:

 

- Hồ sơ người hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945 ghi:

CM

- Hồ sơ liệt sĩ:

LS

- Hồ sơ Anh hùng:

AH

- Hồ sơ thương binh:

AQ

- Hồ sơ người hưởng chính sách như thương binh:

CK

- Hồ sơ bệnh binh:

BB

- Hồ sơ người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày:

BT

- Hồ sơ người hoạt động kháng chiến:

KC

- Hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng:

CC

- Hồ sơ tuất từ trần:

TT

2. Ký hiệu hồ sơ theo thời kỳ:

 

- Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945:

LT

- Trong kháng chiến chống Pháp:

CP

- Bảo vệ Tổ quốc:

BT

3. Ký hiệu theo địa phương:

Số TT

Địa phương

Ký hiệu

Số TT

Địa phương

Ký hiệu

1

Hà Giang

HG-

29

Bình Định

BĐ-

2

Tuyên Quang

TQ-

30

Phú Yên

PY-

3

Cao Bằng

CB-

31

Khánh Hoà

KH-

4

Lạng Sơn

LS-

32

Ninh Thuận

NT-

5

Lai Châu

LC-

33

Bình Thuận

BT-

6

Sơn La

SL-

34

Gia Lai

GL-

7

Lào Cai

LK-

35

Kon Tum

KT-

8

Yên Bái

YB-

36

Đắc Lắc

ĐL-

9

Bắc Thái

BA-

37

Lâm Đồng

LĐ-

10

Vĩnh Phú

VP-

38

T.P Hồ Chí Minh

HM-

11

Hà Bắc

HB-

39

Sông Bé

SB-

12

Quảng Ninh

QN-

40

Tây Ninh

TN-

13

Hoà Bình

HA-

41

Đồng Nai

ĐN-

14

Thủ đô Hà Nội

HN-

42

Bà Rịa-Vũng Tàu

BV-

15

Hải Phòng

HP-

43

Long An

LA-

16

Hải Hưng

HH-

44

Tiền Giang

TG-

17

Thái Bình

TB-

45

Bến Tre

BE-

18

Hà Tây

HT-

46

Đồng Tháp

ĐT-

19

Nam Hà

NH-

47

Vĩnh Long

VL-

20

Ninh Bình

NB-

48

Trà Vinh

TV-

21

Thanh Hoá

TH-

49

An Giang

AG-

22

Nghệ An

NA-

50

Cần Thơ

CT-

23

Hà Tĩnh

HT-

51

Sóc Trăng

ST-

24

Quảng Bình

QB-

52

Kiên Giang

KG-

25

Quảng Trị

QT-

53

Minh Hải

MH-

26

Thừa Thiên Huế

TT-

 

 

 

27

Quảng Nam - Đà Nẵng

QĐ-

 

 

 

28

Quảng Ngãi

QN-

 

 

 

 

.......................

.......................

Số:..................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số hồ sơ:................

GIẤY BÁO TỬ

........................................................................................................................

Ông, bà:................................................ Sinh năm..... ....................................

Tham gia CM:................................................................................................

Cấp bậc chức vụ: .............. ............................ ................................................

Cơ quan, đơn vị:.............. ............................ ..................................................

Đã hy sinh ngày....... tháng....... năm 19.........................................................

Tại:..................................................................................................................

Trong trường hợp:............................... ...........................................................

............................ ........................................................................................

Thi hài mai táng tại: ....................................................................................

Đề nghị:........................................................................................................

xác nhận Ông, Bà:........................................... là.........................................

thân nhân của Ông, Bà: .................................. gồm.....................................

Cha là:....................................................... sinh năm 19 (còn sống, đã chết)

Mẹ là:........................................................ sinh năm 19 (còn sống, đã chết)

Hiện cư trú tại:..............................................................................................

Vợ hoặc chồng là:.......................................... sinh năm...............................

và......... con, hiện cư trú tại:.........................................................................

Đính kèm:.....................................................................................................

Đã nghiên cứu trường hợp hy sinh và xác nhận ông bà................ đủ điều kiện được công nhận là liệt sĩ

Ngày...... tháng....... năm.......

Ngày.... tháng... năm 199
THỦ TRƯỞNG
cơ quan, cấp giấy
(ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH UỶ, THÀNH UỶ

Số:.........

Ngày..... tháng...... năm 199

GIẤY XÁC NHẬN

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ 1-1-1945 ĐẾN TRƯỚC TỔNG KHỞI NGHĨA Ở CƠ SỞ

Tỉnh uỷ, (thành uỷ) ..................................................................... xác nhận:

Đồng chí:......................................................................................................

Sinh: .............................................................................................................

Quê xã: ........................................... huyện:......................... tỉnh.................

Hiện cư trú tại: ............................................................................................

Nguyên là cán bộ công tác cơ sở tại xã (phường)........................... huyện (quận).............. tỉnh.............. thuộc tỉnh................... quản lý, đã về nghỉ hưu năm 199...

- Căn cứ:

1. Lý lịch cán bộ hoặc đảng viên (nếu có), hoặc bản khai quá trình hoạt động cách mạng từ đầu năm 1945 đến khi nghỉ việc ở địa phương được cấp uỷ và chính quyền địa phương xác nhận.

2. Giấy chứng nhận của 2 cán bộ đã được công nhận là lão thành cách mạng (người đã tổ chức kết nạp giao việc hoặc cùng hoạt động. Theo quy định tại tiết 2 Điều 9 của Nghị định 28/CP).

Đồng chí:......................................................

Đồng chí:......................................................

3. Biên bản hội nghị cán bộ lão thành và cấp uỷ địa phương (nơi người cán bộ khai hoạt động năm 1945) ngày....... tháng..... năm 199 (theo quy định tại tiết 2 Điều 9 của Nghị định 28/CP).

Đồng chí:........................... có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày...... tháng...... năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

+ Căn cứ Điều 8 và Điều 9 tại nghị định số 28/CP ngày 29-4-1995 của Chính phủ, đồng chí................. được hưởng phụ cấp thâm niên ưu đãi "tiền khởi nghĩa" theo quy định tại Điều 10 của Nghị định.

TM/ Ban Thường vụ tỉnh uỷ (thành uỷ)

QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

(dùng cho người không thoát ly hoặc chưa là đảng viên)

Ngày tháng

Từ.... đến.....

Đơn vị, nơi tham gia hoạt động

Chức vụ khi hoạt động

Thủ trưởng trực tiếp quản lý

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kê khai tại..................

Chứng nhận của cơ quan hoặc
địa phương quản lý
Ngày... tháng... năm...
Ký tên, đóng dấu

Người khai

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tỉnh uỷ, Thành uỷ.........

Số:............

Ngày... tháng... năm 199

GIẤY XÁC NHẬN NGƯỜI THOÁT LY HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ 1-1-1945 ĐẾN TRƯỚC TỔNG KHỞI NGHĨA

(thuộc tỉnh, thành phố quản lý)

Tỉnh uỷ, (Thành uỷ):......................................................................................

Xác nhận: ......................................................................................................

Đồng chí: ......................................................................................................

Sinh: ..............................................................................................................

Quê xã:.......................... huyện.............................. tỉnh.................................

Nguyên là:......................................................................................................

Thuộc: ...........................................................................................................

Nghỉ hưu: Ngày..... tháng....... năm 199.........

- Căn cứ: hồ sơ cán bộ (theo quy định tại tiết 1 Điều 9 của Nghị định 28-CP lưu giữ tại cơ quan).

Đồng chí:......................... đã có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày....... tháng..... năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Căn cứ Điều 9 tại nghị định số 28/CP ngày 29-4-1995 của Chính phủ, đồng chí.................. được hưởng phụ cấp thâm niên ưu đãi "tiền khởi nghĩa" theo quy định tại Điều 10 của Nghị định.

T/M Ban Thường vụ tỉnh uỷ (thành uỷ)

(Hồ sơ cán bộ cách mạng hưởng phụ cấp ưu đãi "tiền khởi nghĩa")

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng.... năm 199

BẢN KHAI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN HOẶC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

- Họ và tên:...................................................................................................

- Bí danh: .....................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh:................................................................................

- Quê quán:...................................................................................................

- Trú quán:................................................................................................

- Tham gia hoạt động cách mạng từ ngày.... tháng... năm..... đến ngày...... tháng........ năm.......

- Cấp bậc, chức vụ:....................................................................................

- Đơn vị khi tham gia hoạt động cách mạng, kháng chiến:

...................................................................................................................

- Bị địch bắt tù đày ngày...... tháng........ năm....... đến ngày.......... tháng....... năm..........

- Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Khen thưởng và kỷ luật:

+ Đã hưởng chế độ chính sách

- Hưu trí, mất sức lao động

- Thương binh, tỷ lệ thương tật

- Tuất liệt sĩ, mức trợ cấp

- Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:

+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng................... quyết định số........................... ngày.............. tháng................ năm

+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng

....................... quyết định số ......................... ngày.......... tháng.......... năm

Chứng nhận của địa phương hoặc
cơ quan quản lý

Ngày... tháng... năm...

Ký tên, đóng dấu

Người khai

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

.............................

Số:........./QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày... tháng.... năm 199

Số hồ sơ:..............

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ...........

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THÂM NIÊN TIỀN KHỞI NGHĨA

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

- Căn cứ giấy xác nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa số.............................. ngày....... tháng..... năm......... của ....................................................................................................................................

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

.................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cấp giấy chứng nhận và phụ cấp "tiền khởi nghĩa" cho Ông, Bà

........................................................................

- Nguyên quán: .................................................

- Trú quán:.........................................................

Tham gia hoạt động cách mạng, ngày........ tháng.... năm 19....

Nghề nghiệp hiện nay:...........................................

2. Ông, Bà..............................................................

được hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, thị............................................... và ông bà: .............................. có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Số:........./LT-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày... tháng.... năm 199

Số hồ sơ:..............

PHIẾU LẬP SỔ PHỤ CẤP "TIỀN KHỞI NGHĨA"

Họ và tên:..............................................................................................

Nguyên quán:........................................................................................

Hiện ở tại: ............................................................................................

Tham gia cách mạng: ngày..... tháng....... năm 19..............................

Nghề nghiệp hiện nay:.........................................................................

1. Hưởng phụ cấp tiền khởi nghĩa:............................................... đồng

2. Hưởng ưu đãi kháng chiến

Từ 19-8-1945 đến.................................................................................

3. Hưởng trợ cấp thương binh:

Tỷ lệ:................................... Mức trợ cấp:.................................... đồng

Người phục vụ:......................................................................................

Vết thương đặc biệt:..............................................................................

Phụ cấp khu vực: ..................................................................................

4. Tuất liệt sĩ: (số Bằng Tổ quốc ghi công:...............)

..................................................... = ............................................ đồng

Cộng:

(Bằng chữ: ...........................................................................................)

- Trợ cấp truy lĩnh (từ ngày.................................. đến ngày.................)

= ..................

- Trợ cấp lần đầu: .............. =

Cộng:

NGƯỜI NHẬN

NGƯỜI LẬP PHIẾU

GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LIỆT SĨ

Hôm nay, đại diện Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân và các đoàn thể nhân dân xã:

........................................................................

bao gồm: - .....................................................

- .....................................................

- .....................................................

- .....................................................

- .....................................................

đã họp để xem xét các trường hợp hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong hai cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc tại xã..........................................

Đồng chí:................................................................. năm sinh 19.....................

Nguyên quán: ...................................................................................................

Hiện cư trú tại: ..................................................................................................

Ngày tham gia cách mạng:................................................................................

Đã hy sinh ngày.............. tháng............... năm 19.......

Trường hợp hy sinh: (ghi cụ thể):.....................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Nơi hy sinh: .....................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh:...........................................................................

Căn cứ tiêu chuẩn liệt sĩ, chúng tôi nhất trí đề nghị suy tôn đồng chí................... là liệt sĩ và đề nghị cấp trên xác nhận, cấp giấy chứng nhận hy sinh và giải quyết quyền lợi cho gia đình liệt sĩ.

... ngày.... tháng..... năm 199

ĐẠI DIỆN
NHÂN DÂN

ĐẠI DIỆN
ĐẢNG UỶ XÃ

ĐẠI DIỆN
UBND XÃ

UBND tỉnh, thành phố

...................................

...................................

PHẦN CHỨNG NHẬN TÌNH HÌNH THÂN NHÂN
TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ)

Uỷ ban nhân dân, phường, xã..........................................................................

Chứng nhận liệt sĩ: ..........................................................................................

Quê quán:.........................................................................................................

Có những thân nhân chủ yếu như sau:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quan hệ với liệt sĩ

Nghề nghiệp và chỗ ở
hiện nay

Ghi chú (nếu chết thì ghi rõ chết tháng, năm nào)

 

 

 

 

 

 

Thái độ chính trị:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Ghi chú những điều cần thiết (gia đình có liệt sĩ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sĩ)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình liệt sĩ về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này.

Làm tại......... ngày........ tháng........... năm 19......

T/M gia đình liệt sĩ

T/M Uỷ ban nhân dân phường

.....................................

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Số:................/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày... tháng.... năm 199

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP TUẤT LIỆT SĨ

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Căn cứ Quyết định số: ngày..... tháng..... năm 199.....

của UBND.......................... về việc uỷ quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận và trợ cấp đối với gia đình liệt sĩ.

- Xét hồ sơ của ông, bà.................................................

Hiện ở tại:.....................................................................

Là: ............................. của liệt sĩ...................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Nay cấp giấy chứng nhận và trợ cấp cho gia đình ông, bà................................

2. Trợ cấp một lần:.............................................................................................

3. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân của liệt sĩ có tên dưới đây kể từ ngày..... tháng.... năm.........

............... là................... của liệt sĩ sinh năm........................đồng

............... là................... của liệt sĩ sinh năm........................đồng

............... là................... của liệt sĩ sinh năm........................đồng

............... là................... của liệt sĩ sinh năm........................đồng

Cộng:............................ định suất là............................................

(Bằng chữ:...................................................................................)

Điều 2: Trưởng phòng Thương binh liệt sĩ, Kế hoạch tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện...........................................................................

và ông, bà................. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ LĐTBXH (để b/c)

- Lưu Sở LĐTBXH

- Quận, huyện

- KHTC

- Ông, bà...

GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Số:................/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày... tháng.... năm 199

PHIẾU LẬP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP TIỀN TUẤT CHO GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

Họ và tên liệt sĩ:........................................ Sinh năm:.................................

Nguyên quán:..............................................................................................

Trú quán: ....................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh:......................................................................

Đơn vị khi hy sinh:......................................................................................

Hy sinh: ngày.... tháng.... năm 19... tại.......................................................

Theo giấy báo tử số:... ngày...... tháng..... năm 19.....

của...............................................................................................................

Gia đình được hưởng tuất hàng tháng kể từ ngày........ 19......... của ..........

theo quyết định số....... ngày...... tháng....... năm 19.....

Trợ cấp........................................... định suất.............................................

Sổ A:.................. định suất

.......... x .......... = ..............

Sổ B:.................. định suất

.......... x .......... = ..............

- Trợ cấp lần đầu: .......................................................................................

- Trợ cấp quý đầu:.......................................................................................

- Trợ cấp hàng tháng...................................................................................

- Truy lĩnh ..................................................................................................

Họ tên người đứng sổ.................................... số tiền..................................

(Bằng chữ......................................................)

Hiện cư trú.................................................................................................

NGƯỜI NHẬN

NGƯỜI LẬP PHIẾU

SỞ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Hồ sơ Anh hùng)

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Số:................/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày... tháng.... năm 199

Số hồ sơ:.............

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.........

VỀ VIỆC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG,BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, ANH HÙNG LAO ĐỘNG

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Xét đề nghị của: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

................................................................

................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay trợ cấp cho Ông, Bà............................................................

sinh năm:........................................................................................................

- Nguyên quán:...............................................................................................

- Hiện ở:.........................................................................................................

Đã được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước.........................................

....................................................... theo quyết định số..................................

ngày.......... tháng........ năm 19..... của...........................................................

.......................................................................................................................

Điều 2: Trợ cấp được hưởng hàng tháng:

- Trợ cấp nuôi dưỡng:......................................................................................

- Phụ cấp ưu đãi anh hùng:..............................................................................

- Phụ cấp thêm (nếu có):.................................................................................

Cộng: ........................................................................................... đồng/tháng

(Bằng chữ:.......................................................................................................)

Điều 3: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Uỷ ban, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị................................ và ông, bà ....................................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

DANH SÁCH LIỆT SĨ

(kèm theo quyết định trợ cấp Bà mẹ Việt Nam Anh hùng)

TT

Họ tên liệt sĩ

Số bằng Tổ quốc
ghi công

Quan hệ với Bà mẹ

1

2

3

-

 

 

 

Ngày.... tháng.... năm 199....

.........................

.........................

.........................

Số:.....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng.... năm 199

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

.........................................................................................................................

Ông, Bà.................................................................. sinh năm 19......................

Nguyên quán:..................................................................................................

Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày...... tháng...... năm 19....

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương:.......................................................................

Cơ quan, đơn vị khi bị thương:.......................................................................

Lương chính hoặc sinh hoạt phí khi bị thương:........................................... đ

........................................................................................................................

Bị thương ngày................ tháng.............. năm..........

Nơi bị thương..................................................................................................

Trường hợp bị thương:....................................................................................

........................................................................................................................

Các vết thương:...............................................................................................

Sau khi bị thương đã điều trị tại:....................................................................

........................................................................................................................

Ra viện ngày.......... tháng........... năm 19...................

Địa chỉ hiện nay:.............................................................................................

Nhận xét và đề nghị của cơ quan, đơn vị.........................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Ông, bà........... đã được Hội đồng.............

giám định ngày... tháng.... năm...

tỷ lệ thương tật.........%

THỦ TRƯỞNG
cơ quan cấp giấy
(Ký tên, đóng dấu)

 

.........................

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
Y KHOA

Số:......./GĐYK-TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng.... năm 199

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT

Hội đồng giám định Y khoa:.....................................................

Họp ngày...... tháng..... năm........ để giám định thương tật cho:

Ông, Bà......................................... Sinh năm....... (tuổi............)

Nguyên quán..............................................................................

Địa chỉ hiện nay:........................................................................

Cơ quan giới thiệu đến:...............................................................

Bị thương ngày...... tháng........ năm..............

Trước đã khám tại Hội đồng tháng...........năm.............

Xếp tỷ lệ:...............%.......... số giấy chứng nhận thương binh.....................

Chứng thương hoặc trích lục thương tật ghi:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ông, bà......................... được giám định tỷ lệ thương tật là (%).......................... (bằng chữ)........................... vĩnh viễn, tạm thời theo tiêu chuẩn thương tật ban hành tại Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Liên Bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị: ......................................................

Ngày... tháng..... năm 199

CÁC UỶ VIÊN

UỶ VIÊN
THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội

Số:................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày... tháng.... năm 199

QUYẾT ĐỊNH
CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI THƯƠNG BINH

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Căn cứ Quyết định số: ngày... tháng... năm 199... của quyền UBND.................. về việc uỷ quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận và trợ cấp đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Theo biên bản giám định y khoa số............. ngày........... tháng........... năm 199.......của Hội đồng Giám định y khoa.....................................................................

- Xét hồ sơ thương binh của ông, bà....................................... và đề nghị của............................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Nay cấp giấy chứng nhận và trợ cấp thương tật cho Ông, Bà:

...........................................................................................................

- Sinh ngày............ tháng............... năm 19.............

- Nguyên quán:....................................................................................

- Hiện ở tại:..........................................................................................

- Đơn vị khi bị thương:........................................................................

- Bị thương ngày.......... tháng......... năm 19................

2. Ông, bà:............................... được hưởng trợ cấp thương tật............

t heo tỷ lệ mất sức lao động do bị thương:........................................%

............................................. đồng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995.

Điều 2: Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Kế hoạch Tài chính, Lao động Thương binh Xã hội và ông, bà.................. có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ LĐTBXH (b/c)

- Quận, huyện.....

- Phòng KHTC (thực hiện)

- Lưu Sở LĐTBXH

GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội

Số:................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày... tháng.... năm 199

Số hồ sơ:..............

PHIẾU LẬP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT

Họ và tên:............................................... Năm sinh:.....................................

Nguyên quán:...............................................................................................

Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày...... tháng..... năm 19..

Cơ quan đơn vị khi bị thương:.......................................................................

Bị thương ngày.........tháng..... năm ........ lần 2......... lần 3.........

Nơi bị thương:................................................................................................

Giấy chứng nhận bị thương số................... ngày...... tháng....... năm 19........

của..................................................................................................................

Biên bản xếp hạng thương tật số: ngày... tháng..... năm 19........

của Hội đồng khám xét thương tật:................................................................

Tỷ lệ thương tật:.............................................................................................

Lương chính hoặc sinh hoạt phí khi bị thương:

Được hưởng trợ cấp kể từ ngày...... tháng...... năm .......

Theo quyết định số........ tháng....... năm 19............

của.................................................................................................................

Chỗ ở khi cấp sổ:...........................................................................................

PHẦN TRỢ CẤP, PHỤ CẤP

- Trợ cấp một lần......................................... đ ...........................

- Trợ cấp hàng tháng.................................... đ ...........................

- Phụ cấp thương tật đặc biệt nặng............... đ ...........................

- Phụ cấp cần người phục vụ:....................... đ ...........................

- Phụ cấp khu vực:........................................ đ ...........................

- Trợ cấp thương tật được truy lĩnh............... đ ...........................

Cộng:.................. đ............................

BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

CÁN BỘ KIỂM TRA

(Ký tên)

NGƯỜI LẬP PHIẾU

GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đơn vị...............

Số:.....................

PHIẾU THƯƠNG TẬT

Số: ...........

Đồng chí:................................................... Ngày sinh:....................................

Nguyên quán:...................................................................................................

Ngày nhập ngũ: ....................................... Ngày bị thương..............................

Đơn vị khi bị thương .......................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương........................................................................

Trường hợp bị thương.......................................................................................

Ngày ra viện.....................................................................................................

Đã được xác nhận là thương binh.....................................................................

Tỷ lệ thương tật.................................................................................................

Mức trợ cấp hàng tháng khi còn ở quân đội là.................................................

Theo quyết định số.......................................... Ngày.......................................

của ............................................................ đã xuất ngũ ngày..........................

Xin giới thiệu về............................................................ để tiếp nhận quản lý.

Ngày... tháng..... năm 199

Thủ trưởng

(ghi rõ họ tên, chức vụ,

ký tên, đóng dấu)

Số giấy chứng nhận thương binh

...................................................

HỒ SƠ THƯƠNG TẬT ĐÃ ĐĂNG KÝ TRONG QUÂN ĐỘI

Giấy chứng nhận bị thương số:........................................................................

Ngày................................ của..........................................................................

Nơi bị thương...................................................................................................

Lương hoặc sinh hoạt phí khi bị thương..........................................................

Biên bản xếp hạng thương tật số

Ngày............................................................ của ............................................

Tình trạng thương tật ......................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

số............................................. ngày................................................................

ĐƠN VỊ ĐÓNG DẤU

(không ký tên)

(Hồ sơ bệnh binh)

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
VIỆT NAM

Đơn vị:.................

Số:........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT

..........................................................................................................................

Đồng chí:.............................................................. sinh năm 19........................

Nguyên quán:....................................................................................................

Trú quán:...........................................................................................................

Nhập ngũ ngày...... tháng ......... năm 19...............

Cấp bậc, chức vụ khi bị bệnh:...........................................................................

Cơ quan, đơn vị khi bị bệnh:.............................................................................

Lương chính hoặc sinh hoạt phí khi bị bệnh:...................................................

Phụ cấp lương đặc biệt mức...................................... % đồng..........................

Bị bệnh ngày.............. tháng.............. năm...............

Trường hợp bị bệnh: ........................................................................................

Đã điều trị tại:.................................................. từ ngày.... tháng....... năm .....

Ra viện lần cuối ngày tháng năm 199

Tình trạng bệnh tật:..........................................................................................

.........................................................................................................................

Tình trạng thương tật (nếu có).........................................................................

.........................................................................................................................

Nhận xét và đề nghị của cơ quan, đơn vị:........................................................

(Qua chiến đấu; phục vụ chiến đấu; thời gian phục vụ quân đội, công an nhân dân; thời gian được hưởng phụ cấp lương đặc biệt)....................................................

.........................................................................................................................

QUÂN Y ĐƠN VỊ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
VIỆT NAM

BỘ QUỐC PHÒNG

HỘI ĐỒNG GIÁM THỊ Y KHOA

.............................

Số:............./Đ-YK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Theo quyết định số....... ngày..... của................

thành lập Hội đồng giám định y khoa...............

Phiên họp ngày............................... tại........................... giám định..................

cho đồng chí......................................................................................................

Số hiệu quân nhân.............................................................................................

Cấp bậc........................................... đơn vị.......................................................

Nguyên quán:...................................................................................................

Trú quán:..........................................................................................................

Ngày nhập ngũ:.............................. ngày xuất ngũ...........................................

Mắc bệnh lần đầu ngày......................................... cấp chức.............................

Địa điểm, trường hợp (nguyên nhân)................................................................

Đã điều trị tại ...................................................................................................

Ra viện lần cuối ngày......... tháng.......... năm.............

Tình trạng bệnh tật:..........................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Theo giấy chứng nhận bệnh tật số............... ngày....... tháng....... năm 199......

của....................................................................................................................

KẾT LUẬN

Căn cứ vào Bảng tiêu chuẩn bệnh tật quy định tại thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Liên Bộ Y tế Lao động - Thương binh và Xã hội.

đồng chí:.......................................................................

- Tỷ lệ mất sức lao động do bệnh tật..........................%

(............................ phần trăm)

- Được hưởng tiêu chuẩn người phục vụ mức: đồng/tháng

Thành viên

Cấp bậc

Chức vụ quyết định, bổ nhiệm (số, ngày, của ai)

Chữ ký

Chủ tịch: ..............

Uỷ viên: ..............

.........................

................................

................

...................................................

...................................................

...................................................

........................

........................

........................

 

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
VIỆT NAM

BỘ QUỐC PHÒNG

Đơn vị:.................

Số:............./Đ-YK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

Số hồ sơ:................

QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TRƯỞNG............

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP BỆNH BINH

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Theo biên bản giám định y khoa số.................. ngày....... tháng..... năm 199....

của Hội đồng Giám định y khoa.......................................................................

- Xét đề nghị của .............................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng chí................................................ số hiệu..........................

- Sinh ngày........... tháng............ năm 19.....

- Nguyên quán:................................................................................................

- Cấp bậc:.........................................................................................................

- Đơn vị công tác:............................................................................................

- Lương chính (SHP).................................... đ + PCTN (............................%)

đ = .............. đ

- Phụ cấp lương đặc biệt............... % = ................đ

- Nhập ngũ................ xuất ngũ .............. tái ngũ......

- Tỷ lệ mất sức lao động............... % (..................... phần trăm)

- Được về nghỉ theo chế độ bệnh binh kể từ ngày... tháng... năm 199...

- Chỗ ở khi về nghỉ: ...........................................

Điều 2: Đồng chí.............................. được cấp giấy chứng nhận và hưởng trợ cấp bệnh binh kể từ ngày tháng năm

Trợ cấp hàng tháng:

............. % x = đ

Phụ cấp ............. = đ

Cộng = đ

(bằng chữ: .....................................................)

Điều 3: Các đồng chí ............................................................ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Hồ sơ người bị địch bắt tù đày)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

...............................

Số:............./UB-QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

Số hồ sơ:................

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ........

VỀ VIỆC TRỢ CẤP NGƯỜI BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐẦY

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Xét hồ sơ của ông, bà.......................... và đề nghị của.....................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cấp giấy chứng nhận và trợ cấp một lần cho ông, bà:.....................................................

............................................. là người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Sinh ngày.......... tháng........... năm 19..........................

Nguyên quán: ................................................................

Hiện ở: ...........................................................................

Chức vụ khi bị bắt, bị tù:................................................

Đơn vị khi bị bắt, bị tù:...................................................

Thời gian bị tù, đày......... năm............... tháng...............

Được hưởng trợ cấp một lần:.............. đồng....................

(bằng chữ:.......................................................................)

Điều 2: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng, Chủ tịch UBND huyện, thị và ông, bà........................... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

(ký tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

BẢN KHAI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN HOẶC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

- Họ và tên:....................................................................................................

- Bí danh:.......................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ................................................................................

- Quê quán: ...................................................................................................

- Trú quán: ....................................................................................................

- Tham gia hoạt động cách mạng từ ngày..... tháng..... năm đến ngày....... tháng ...... năm........

- Cấp bậc, chức vụ..........................................................................................

- Đơn vị khi tham gia hoạt động cách mạng, kháng chiến:

Bị địch bắt tù đày ngày...... tháng.... năm..... đến ngày..... tháng....... năm.......

- Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác........................................

- Khen thưởng và kỷ luật:

+ Đã hưởng chế độ chính sách

- Hưu trí, mất sức lao động

- Thương binh, tỷ lệ thương tật

- Tuất liệt sĩ, mức trợ cấp...................................................................................

- Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:

+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng.............................. quyết định số........................... ngày......... tháng.......... năm...............

+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng............................ quyết định số........................... ngày......... tháng........... năm...............

Chứng nhận của địa phương
hoặc cơ quan quản lý

Ngày... tháng..... năm....

Ký tên, đóng dấu

Người khai

QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

(Dùng cho người không thoát ly hoặc chưa là đảng viên)

Ngày tháng

Từ... đến

Đơn vị, nơi tham gia hoạt động

Chức vụ khi
hoạt động

Thủ trưởng trực tiếp quản lý

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thực. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kê khai tại:.................................

Chứng nhận của cơ quan

hoặc địa phương quản lý

Ngày... tháng..... năm ....

Ký tên, đóng dấu

Người khai

(Hồ sơ người hoạt động kháng chiến)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

...............................

Số:............./UB-QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

Số hồ sơ:................

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ........

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về trợ cấp hoạt động kháng chiến hàng tháng, một lần..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cấp giấy chứng nhận và trợ cấp cho ông, bà:.................................

là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.

Sinh ngày:........................................................................................................

Nguyên quán:...................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ................................................................................................

Đã có thời gian hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc là...................... năm.......... tháng....................

Được hưởng trợ cấp hàng tháng:................ đồng x ............ năm = ........... đồng

(Bằng chữ:.......................................................................................)

Được hưởng trợ cấp một lần:.................. đồng x ........... năm = .............. đồng

(Bằng chữ:........................................................................................)

Điều 2: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng, Chủ tịch UBND huyện, thị............................ và ông, bà............................. có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

(ký tên, đóng dấu)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XÃ HỘI

Số:............./UB-GD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

Số hồ sơ:................

PHIẾU LẬP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Họ và tên:................................................. năm sinh.........................................

Nguyên quán:...................................................................................................

Tham gia hoạt động kháng chiến từ ngày....... tháng..... năm 19...... đến ngày.... tháng.......... năm 19......

Có..................... năm hoạt động kháng chiến.

Được tặng thưởng........... hạng........... số quyết định ngày.... tháng.... năm 19..... (ghi hình thức khen thưởng cao nhất).

Được hưởng trợ cấp hàng tháng, một lần từ ngày.... tháng..... năm 19..... theo quyết định số.................... của .................................................................................

Chỗ ở khi cấp giấy chứng nhận và trợ cấp:.......................................................

PHẦN TRỢ CẤP

Đang hưởng các khoản trợ cấp..........................................................................

.........................................................................................................................

Trợ cấp hoạt động kháng chiến hàng tháng:

................................................. đồng x ........... năm = ...................................

Trợ cấp hoạt động kháng chiến một lần:

................................................. đồng x ........... năm = ...................................

Cộng:...........................................................

(Bằng chữ: ..................................................)

BỘ LAO ĐỘNG
TB VÀ XH

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký tên)

GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

BẢN KHAI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN HOẶC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

- Họ và tên: .....................................................................................................

- Bí danh:.........................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh:...................................................................................

- Quê quán:......................................................................................................

- Trú quán:.......................................................................................................

- Tham gia hoạt động cách mạng từ ngày........ tháng....... năm....... đến ngày....... tháng....... năm.......

- Cấp bậc, chức vụ............................................................................................

- Đơn vị khi tham gia hoạt động cách mạng, kháng chiến:

Bị địch bắt tù đày ngày...... tháng.... năm..... đến ngày..... tháng....... năm.......

- Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác.......................................

- Khen thưởng và kỷ luật:

+ Đã hưởng chế độ chính sách

- Hưu trí, mất sức lao động

- Thương binh, tỷ lệ thương tật

- Tuất liệt sĩ, mức trợ cấp..........

-

-

-

- Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:

+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng......... quyết định số................. ngày......... tháng...... năm..........

+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng..........quyết định số................. ngày......... tháng...... năm...........

Chứng nhận của địa phương

hoặc cơ quan quản lý

Ngày... tháng..... năm ....

Ký tên, đóng dấu

Người khai

QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

(Dùng cho người không thoát ly hoặc chưa là đảng viên)

Ngày tháng

Từ... đến

Đơn vị, nơi tham gia hoạt động

Chức vụ khi
hoạt động

Thủ trưởng trực tiếp quản lý

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thực. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kê khai tại: .................................

Chứng nhận của cơ quan

hoặc đơn vị quản lý

Ngày... tháng..... năm ....

Ký tên, đóng dấu

Người khai

(Hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
THÀNH PHỐ

Số:............./UB-QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

Số hồ sơ:................

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ........

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Xét đề nghị của: ..........................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cấp giấy chứng nhận và trợ cấp cho ông, bà:.............................

là người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong kháng chiến......................................................................................................

Sinh ngày.......................................................................................................

Nguyên quán:.................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..............................................................................................

Đã được tặng thưởng:.....................................................................................

Theo quyết định số............. ngày........ tháng...... năm 19..... của....................

Được hưởng trợ cấp hàng tháng:................... đồng kể trên ngày..... tháng.... năm 19.....

(Bằng chữ:.....................................................)

Điều 2: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng, Chủ tịch UBND huyện, thị................ và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

(Ký tên, đóng dấu)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
THÀNH PHỐ

Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội

Số:.............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

Số hồ sơ:................

PHIẾU LẬP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

Họ và tên:....................................................

Năm sinh:..........................................

Nguyên quán:................................................................................................

Có công giúp đỡ cách mạng trong thời kỳ.......................................................

Được tặng thưởng.......... theo Quyết định số.......... ngày..... tháng..... năm 19...

Được hưởng trợ cấp hàng tháng.............. đồng từ ngày..... tháng.... năm 19..... theo Quyết định số........... ngày...... tháng....... năm 19....... của UBND tỉnh, thành phố..............................................................................................................................

.........................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: .............................................................................................. .

........................................................................................................................

PHẦN TRỢ CẤP, PHỤ CẤP

- Trợ cấp có công giúp đỡ cách mạng....................... đ .............................

- Các khoản trợ cấp khác: ........................................ đ .............................

Cộng:...........................................................................

(Bằng chữ:..................................................................)

BỘ LAO ĐỘNG
TB VÀ XH

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký tên)

GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH

(Ký tên, đóng dấu)

(Hồ sơ tuất từ trần)

................................

................................

Số:.............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số hồ sơ:................

GIẤY BÁO TỬ

.........................................................................................................................

Ông, bà............................................................. Sinh năm...............................

Tham gia cách mạng:......................................................................................

Cấp bậc, chức vụ:............................................................................................

Cơ quan, đơn vị:..............................................................................................

Đã từ trần ngày......... tháng........ năm 19.........

Tại:...................................................................................................................

Trong trường hợp:............................................................................................

.........................................................................................................................

Thi hài mai táng tại:.........................................................................................

Đề nghị:................................... xác nhận Ông, bà:................... là ...................

thân nhân của ông, bà:............................ gồm:................................................

Cha là:.................................................... sinh năm 19....... (còn sống, đã chết)

Mẹ là:..................................................... sinh năm 19....... (còn sống, đã chết)

Hiện cư trú tại:..................................................................................................

Vợ hoặc chồng là:................................... sinh năm:.........................................

và.......................... con, hiện cư trú tại:............................................................

Đính kèm..........................................................................................................

Ngày... tháng..... năm 199

THỦ TRƯỞNG

Cơ quan cấp giấy

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
THÀNH PHỐ

Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội

Số:........../LĐTBXH-QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

Số hồ sơ:................

QUYẾT ĐỊNH
CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP TUẤT TỪ TRẦN

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Căn cứ Quyết định số: ngày... tháng... năm 199...

của quyền UBND....... về việc uỷ quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận và trợ cấp đối với thương binh và bệnh binh từ trần.

- Xét hồ sơ của ông, bà.................................... là.....................................

- Xét đề nghị của.......................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Nay cấp giấy chứng nhận và trợ cấp cho gia đình Ông, Bà:

.................................................................................................

Hiện ở:......................................................................................

2. Trợ cấp tiền tuất một lần:.................... đồng........................

3. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân có tên dưới đây kể từ ngày...... tháng..... năm 19... như sau:

1- .................................... sinh năm...................... là.......................

2- .................................... sinh năm...................... là.......................

3- .................................... sinh năm...................... là.......................

4- .................................... sinh năm...................... là.......................

Cộng:.............................. định suất x ................. đồng = .............. đồng

(Bằng chữ:.......................................................................................)

Điều 2: Phòng TBLS, KHTC, LĐTBXH quận, huyện............... và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ký tên, đóng dấu)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
THÀNH PHỐ

Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội

Số:............../LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng..... năm 199

Số hồ sơ:................

PHIẾU LẬP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP TUẤT

Họ và tên:................................................ Năm sinh:......................................

Nguyên quán:...............................................................................................

Trú quán:........................................................................................................

Đang hưởng chế độ:.......................................................................................

Từ trần ngày:..................................................................................................

Trong trường hợp:..................... theo giấy báo tử (chứng tử) số........ ngày...... tháng........ năm 19....

Được trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày.......... tháng.......... năm 19...... theo Quyết định số....... ngày........ tháng........... năm 19......... của ................................................

- Trợ cấp:....................................................... định suất.

* Sổ A:........... định suất * Số B:................ định suất.

- Trợ cấp một lần:............................................................

- Họ tên người đứng sổ:.......................... số tiền.......... đ

........................ số tiền.......... đ

Chỗ ở hiện nay:...............................................................

........................................................................................

BỘ LAO ĐỘNG
TB VÀ XH

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký tên)

GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25-LĐTBXH/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu25-LĐTBXH/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/1995
Ngày hiệu lực13/10/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25-LĐTBXH/TT

Lược đồ Thông tư 25-LĐTBXH/TT sửa đổi thủ tục lập quản lý hồ sơ người có công cách mạng sửa đổi


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Thông tư 25-LĐTBXH/TT sửa đổi thủ tục lập quản lý hồ sơ người có công cách mạng sửa đổi
  Loại văn bảnThông tư
  Số hiệu25-LĐTBXH/TT
  Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  Người kýTrần Đình Hoan
  Ngày ban hành28/09/1995
  Ngày hiệu lực13/10/1995
  Ngày công báo...
  Số công báo
  Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
  Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2007
  Cập nhật4 năm trước

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 25-LĐTBXH/TT sửa đổi thủ tục lập quản lý hồ sơ người có công cách mạng sửa đổi

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 25-LĐTBXH/TT sửa đổi thủ tục lập quản lý hồ sơ người có công cách mạng sửa đổi