Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND thông qua bổ sung quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND thông qua bổ sung quy hoạch khai thác cát tỉnh Nam Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2016/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BỔ SUNG QUY HOẠCH KHAI THÁC CÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 09/06/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND tỉnh Nam Định về việc phê chuẩn Quy hoạch khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc đề nghị thông qua Quy hoạch bổ sung khai thác trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung Quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 (có Quy hoạch kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT;
- Như Điều 3, Điều 4;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định, Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ; Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực25/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND thông qua bổ sung quy hoạch khai thác cát tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND thông qua bổ sung quy hoạch khai thác cát tỉnh Nam Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýTrần Văn Chung
        Ngày ban hành15/01/2016
        Ngày hiệu lực25/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND thông qua bổ sung quy hoạch khai thác cát tỉnh Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND thông qua bổ sung quy hoạch khai thác cát tỉnh Nam Định

            • 15/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực