Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND thông qua đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển giao thông Bình Định đến 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Sau khi xem xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh về đề án Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nhất trí thông qua đề án Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020 do UBND tỉnh trình kỳ họp (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 22/8/2008.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

ĐỀ ÁN

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06 /2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định)

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN:

1. Quan điểm phát triển:

- Quy hoạch phát triển giao thông - vận tải phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; phù hợp với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010; Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế -xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg ngày 09/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Dải ven biển miền Trung Việt Nam đến năm 2020; phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Phát triển giao thông - vận tải tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

- Phát triển giao thông - vận tải theo hướng hiện đại, ứng dụng các phương thức vận tải tiên tiến, đặc biệt là vận tải đa phương thức; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, trước hết là vận tải đường bộ, đường biển, đường hàng không nhằm tăng năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế, hạn chế nạn giao thông và giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình khai thác vận tải.

- Phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực (nhất là nguồn vốn ODA), đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư phát triển giao thông – vận tải.

- Phát triển giao thông - vận tải theo hướng bền vững kết hợp với đảm bảo quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

2. Mục tiêu phát triển:

a.Về vận tải:

- Tốc độ tăng bình quân hàng năm (giai đoạn 2008-2020) của lượng hàng hóa vận chuyển đạt 9-10%/ năm (hiện trạng giai đoạn 2001- 2007: 7,2%).

- Tốc độ tăng bình quân của lượng hành khách vận chuyển là 6 -7%/năm (hiện trạng giai đoạn 2001- 2007: 5,5 %).

- Lượng hàng hóa thông qua các cảng biển từ 3,86 tấn vào năm 2007 tăng lên 4,5 – 5 triệu tấn vào năm 2010 và 11,5 - 12 triệu tấn vào năm 2020. Tốc độ tăng bình quân (giai đoạn 2008-2020) 20 - 25%/ năm.

b. Về kết cấu hạ tầng giao thông vận tải:

- Đạt tỷ lệ rải mặt đường từ nay đến năm 2010:

+ Đối với đường tỉnh lộ năm 2007 đã đạt tỷ lệ 91%, phấn đấu đến năm 2010 đạt tỷ lệ là 100%.

+ Đối với đường huyện lộ: Đến năm 2007 đã bê tông hóa được 114,9Km đạt tỷ lệ 42%, phấn đấu đến năm 2010 đạt tỷ lệ rải mặt đường 70%.

+ Đối với hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT): Đến năm 2007 đã bê tông hóa được 1.600Km đường xã, trục chính của xã; phấn đấu đến năm 2010 xây dựng đường giao thông nông thôn đạt tỷ lệ 70-80%, trong đó bê tông hóa cơ bản đường liên xã, trục chính của xã.

- Đến năm 2020: Nâng cấp các tuyến đường tỉnh đạt tiêu chuẩn đường cấp III, IV và cấp V tùy theo từng đoạn, từng tuyến; cải tạo nâng cấp các tuyến đường huyện còn lại đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi; từng bước bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn còn lại đạt tiêu chuẩn loại B (nền đường rộng 3-4m, mặt đường rộng 2,5-3m).

II- QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI:

1. Hạ tầng giao thông vận tải:

1.1. Giao thông đường bộ:

Để phù hợp với mạng lưới đường bộ chung của cả nước theo quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải, dự án quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Định dự kiến xây dựng mới và cải tạo nâng cấp mạng lưới giao thông của tỉnh như sau:

- Quốc lộ: Thực hiện theo chiến lược phát triển hệ thống quốc lộ của Bộ Giao thông vận tải (nâng cấp đường với kết cấu bê tông nhựa từ cấp I đến cấp III đồng bằng) và đường cao tốc Bắc - Nam.

- Tỉnh lộ: Kết cấu đường nhựa từ cấp III đến cấp V.

- Huyện lộ: Kết cấu đường nhựa và bê tông xi măng từ cấp V đến cấp VI là phổ biến.

- Đường xã: Bê tông xi măng loại A, B.

a. Đường quốc lộ: Gồm 3 tuyến với tổng chiều dài 208 km.

* Giai đoạn 2008 – 2010:

- Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 19: Đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến đèo An Khê dài 70 km đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền rộng 12m, mặt bê tông nhựa rộng 11m. Riêng đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến thị trấn Phú Phong dài 40 km lập Quy hoạch và Dự án đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, nền rộng 30m, mặt 4 làn xe (theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020). (Hiện trạng tuyến QL19: Đoạn từ Cảng Quy Nhơn (Km0) đến ngã ba Ông Thọ dài 5Km, bề rộng nền đường 21,5m, mặt đường BTN 14 m; đoạn từ ngã ba Ông Thọ (Km5) đến ngã ba cầu Bà Gi (Km17+256), hiện trạng tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 12m, mặt đường BTN 11 m; đoạn từ ngã ba cầu Bà Gi đến đèo An Khê dài 52km, tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền đường rộng 9m, mặt đường bê tông nhựa rộng 6m; công trình thoát nước cầu cống trên tuyến được xây dựng vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H30-XB80).

- Xây dựng tuyến Quốc lộ 19B từ thị trấn Tuy Phước đến cảng Nhơn Hội dài 10 km, lộ giới 60m (theo Quyết định số 98/2004/QĐ-TTg ngày 01/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ).

- Nâng cấp đoạn Km 0 - Km 8+500 tuyến Quốc lộ 1D (từ ngã ba Phú Tài đến ngã năm đường Nguyễn Thái Học - Tây Sơn) đạt tiêu chuẩn đường cấp I đô thị. (Hiện trạng tuyến QL1D: Đoạn từ Km0- Km2 nền đường rộng 20m, mặt đường bê tông nhựa rộng 19 m; đoạn từ Km2-Km20+00 tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt bê tông nhựa rộng 11m).

* Giai đoạn 2011 - 2020:

- Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Bình Định dài 118 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe (theo Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg ngày 20/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ); xây dựng đường cao tốc từ Sân bay Phù Cát về Quy Nhơn theo chủ trương của UBND tỉnh.

- Xây dựng nâng cấp tuyến Quốc lộ 19, đoạn Km 0 - Km 40 (từ Cảng Quy Nhơn đến thị xã Phú Phong) thành đường cấp 1, lộ giới 30m, 4 làn xe. Tiếp tục mở rộng Quốc lộ 19 đến cửa khẩu phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực.

- Cải tạo nâng cấp tuyến ĐT638 (Diêu Trì -Mục Thịnh) dài 39,4 km đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, nền đường rộng 9m, mặt bê tông nhựa rộng 7m; riêng đoạn Km0 - Km10 đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nền rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m; nối thông tuyến qua Phú Yên đến Buôn Ma Thuột (theo Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg ngày 20/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ). Hiện trạng nền đường rộng 6,5m, đã kiên cố hóa toàn bộ trên tuyến bằng kết cấu mặt đường bê tông nhựa rộng 3,5 m; đoạn từ Diêu Trì đến Phước Thành mặt đường nhựa rộng 6m.

- Cải tạo nâng cấp tuyến ven biển ĐT639 (Nhơn Hội – Tam Quan) dài 110Km đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Hướng tuyến cơ bản bám theo đường ĐT639 hiện tại, nâng cấp mở rộng và nắn tuyến đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; nghiên cứu xây dựng mới các đoạn chỉnh tuyến: Đoạn qua cửa Đề Gi nối liền xã Cát Hải và xã Mỹ An; đoạn từ cầu Thiện Chánh (xã Tam Quan Bắc) qua dãy núi Trường Xuân ra giáp với QL1A; xây dựng 02 cầu lớn là cầu Đề Gi và cầu Tam Quan (theo Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg ngày 9/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Dải ven biển miền Trung Việt Nam đến năm 2020, trong đó đường giao thông ven biển qua Dải ven biển miền Trung dài 1.314 km nối liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận).

b. Đường tỉnh lộ: Gồm 14 tuyến với tổng chiều dài 467,5 km; hiện trạng các tuyến tỉnh lộ đã bê tông hóa được 424,5 km, chiếm 91 %. Phấn đấu đến năm 2010 đạt tỷ lệ rải mặt đường 100%. Từng bước nâng cấp các tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III, IV và cấp V tùy theo từng đoạn, từng tuyến.

* Giai đoạn 2008 – 2010:

- Tập trung vốn (kể cả ODA) để đầu tư xây dựng tuyến đường phía Tây tỉnh từ An Nhơn qua Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân đến Hoài Nhơn dài 120Km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng (bao gồm cả cầu, cống và nền đường), nền đường rộng 6,5m, mặt đường kết cấu bê tông nhựa và bê tông xi măng rộng từ 3,5 đến 6m.

- Cải tạo nâng cấp tuyến ĐT630 đoạn Km22 - Km45 (từ Ân Nghĩa đến Vực Bà) đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, nền đường rộng 6,5m, mặt đường kết cấu bê tông nhựa và bê tông xi măng rộng từ 3,5 đến 6m. Xây dựng cầu Vực Bà nối thông qua huyện Vĩnh Thạnh.

- Cải tạo nâng cấp tuyến ĐT631 (Diêm Tiêu – Tân Thạnh) dài 18,6 km đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, nền 7,5m, mặt BTN+BTXM rộng 3,5 – 6m theo Dự án ADB5 vốn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (hiện trạng nền đường rộng 6,5m, đã kiên cố hóa mặt đường từ Km2+500 – Km3; Km14+700 – Km15+300, mặt đường rộng từ 3,5m; các đoạn trên tuyến kết cấu mặt đường đất và cấp phối đồi).

- Cải tạo nâng cấp tuyến ĐT634 Hòa Hội – Long Định dài 17,4 km theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, nền 6,5 m, mặt BTXM 6m (hiện trạng nền đường rộng 6,5m, đã kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m).

- Cải tạo nâng cấp các đoạn còn lại có tổng chiều dài 10,2 km của tuyến ĐT636 (Gò Găng – Kiên Mỹ) đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng, nền rộng 6,5 m, mặt BTXM 3,5 – 6m, xây dựng mới đoạn chỉnh tuyến trước cổng sân bay Phù Cát dài 552m (Hoàn thành năm 2008).

- Xây dựng mặt đường bê tông nhựa (BTN) và bê tông xi măng (BTXM) tuyến đường ĐT639 (đoạn Nhơn Hội – Cát Tiến) dài 15 Km:

+ Km0 - Km7 : nền đường rộng 6,5m, mặt BTXM rộng 6m.

+ Km7 - Km15: nền đường rộng 6,5m, mặt BTN rộng 5,5m (theo Dự án ADB5 vốn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á).

* Giai đoạn 2011 – 2020:

Nâng cấp hệ thống đường tỉnh đạt tiêu chuẩn cấp III, IV, V tùy từng đoạn, từng tuyến, cụ thể:

- Cải tạo nâng cấp tuyến ĐT629 (Bồng Sơn – An Lão) dài 31,2 km theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền đường rộng 9m, mặt đường bê tông nhựa rộng 7m (hiện trạng nền đường rộng 6,5m, đã kiên cố hóa toàn bộ trên tuyến bằng kết cấu mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng rộng từ 3,5–6 m).

- Cải tạo nâng cấp tuyến ĐT630 (đoạn Cầu Dợi – thị trấn Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân) dài 10km theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền 9m, mặt BTN 7m (hiện trạng nền đường rộng 6,5m, đã kiên cố hóa toàn bộ trên tuyến bằng kết cấu mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng rộng 3,5 m).

- Cải tạo nâng cấp tuyến ĐT632 (Phù Mỹ - Bình Dương) dài 34,6 km theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền 9m, mặt BTN 7m (hiện trạng nền đường rộng 6,5m, đã kiên cố hóa toàn bộ trên tuyến bằng kết cấu mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng rộng3,5 m).

- Cải tạo nâng cấp tuyến ĐT633 (Chợ Gồm – Đề Gi) dài 20,6 km đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng phục vụ cho việc phát triển cảng biển Đề Gi và Khu công nghiệp Cát Khánh (hiện trạng nền đường rộng 6,5m, đã kiên cố hóa toàn bộ trên tuyến bằng kết cấu mặt đường bê tông nhựa rộng 3,5 m).

- Cải tạo nâng cấp tuyến ĐT636 (Gò Găng - Kiên Mỹ) dài 22,5Km và tuyến ĐT635 (Gò Găng - Cát Tiến) đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt BTN rộng 11m, nối Quốc lộ 19 với Quốc lộ 1A và Khu kinh tế Nhơn Hội (hiện trạng nền đường rộng 6,5m, đã kiên cố hóa toàn bộ trên tuyến bằng kết cấu mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng rộng 3,5 m).

- Cải tạo nâng cấp tuyến ĐT640 Ông Đô – Cát Tiến dài 19,3 km theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền 9m, mặt BTN 7m (hiện trạng nền đường rộng 6,5m, đã kiên cố hóa toàn bộ trên tuyến bằng kết cấu mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng rộng 3,5 m).

- Xây dựng mới từ Vĩnh Thạnh đến An Lão dài khoảng 40 Km, tiêu chuẩn cấp V miền núi nền 6,5 m, mặt 3,5m.

- Đường nối từ Thôn 1, xã An Hưng, huyện An Lão (đường 5B) đến giáp ranh giới huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi dài 7Km, tiêu chuẩn cấp V miền núi nền rộng 6,5 m, mặt đường rộng 3,5m.

- Đường nối huyện lỵ Vĩnh Thạnh đi Kbang (An Khê) dài 20Km tiêu chuẩn cấp V miền núi, nền đường rộng 6,5 m, mặt rộng 3,5m.

c. Đường huyện: Gồm 20 tuyến với tổng chiều dài 277,4 km; đã bê tông hóa được 114,9 km, chiếm 42%.

* Giai đoạn 2008 - 2010:

Cải tạo nâng cấp các tuyến đường sau đây đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, nền rộng 6,5m, mặt BTN + BTX rộng 3,5 - 6m.

- Tuyến Cầu Chui - La Vuông (Hoài Nhơn) dài 11,5 km (theo Dự án ADB5 vốn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á);

- Tuyến Nhà Đá - An Lương (huyện Phù Mỹ) dài 12,5 km (theo Dự án ADB5 vốn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á);

- Tuyến Đèo Nhông - Mỹ Thọ dài 10,8 km (Theo dự án WB3 vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới);

- Tuyến Tây Vinh- Cát Lâm dài 20,4 Km (Theo dự án WB3 vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới);

- Tuyến Canh Thuận – Canh Liên (huyện Vân Canh) dài 25 km.

* Giai đoạn 2011 – 2020:

Cải tạo nâng cấp tất cả các tuyến huyện lộ còn lại có tổng chiều dài 80Km và một số tuyến sau đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, nền rộng 6,5m, mặt BTN + BTXM rộng từ 3,5 - 6m.

- Tuyến Xuân Phong - Cây Muối (huyện An Lão) dài 12 km;

- Đường lên 3 xã vùng cao huyện An Lão (An Toàn, An Nghĩa, An Quang) dài 52 km.

- Tuyến Bình Thành - Hồ Định Bình dài 34 Km đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, nền rộng 6,5m, mặt BTN + BTXM 3,5 - 6m.

- Thị trấn Bình Định – Nhơn Hòa dài 5km đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, nền rộng 6,5m, mặt BTN + BTXM 3,5 - 6m.

- Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Trân (thị trấn Tam Quan) đến giáp đường tỉnh ĐT639 dài 4Km đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, nền rộng 6,5m, mặt BTN + BTXM 3,5 - 6m.

d. Đường giao thông nông thôn (GTNT):

Tổng chiều dài 3.450 km; trong đó đường liên xã, trục chính của xã dài 2.200 km; đã bê tông hóa được 1.600 km.

* Giai đoạn 2008 - 2010:

Thực hiện bê tông hóa 700 km đường liên xã, trục chính của xã đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (nền rộng 4 - 6m, mặt rộng 3 - 3,5m) và đường GTNT loại B (nền rộng 4m, mặt rộng 3 m).

* Giai đoạn 2011 – 2020:

Từng bước bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn còn lại đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại B (nền rộng 3-4m, mặt rộng 2,5-3 m) theo chủ trương ngân sách xã đầu tư và nhân dân góp vốn xây dựng.

e. Đường đô thị:

Để phát triển các đô thị văn minh, hiện đại thì yêu cầu đầu tư, cải tạo và phát triển cho giao thông đô thị là rất cần thiết. Trước mắt tiến hành một số công việc như sau:

- Nâng cấp và mở rộng một số tuyến quan trọng kết nối từ Quốc lộ đến Trung tâm đô thị.

- Cải tạo các nút giao thông và mở rộng bán kính cong, xây dựng các trục giao thông đối ngoại và trục chính đô thị, đèn điều khiển giao thông.

- Định hướng cho sự phát triển các loại phương tiện vận tải, dành quỹ đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dải cây xanh trong thành phố, thị xã.

* Giai đoạn 2008 - 2010:

- Xây dựng hoàn thành đường Nguyễn Tất Thành nối dài 800m theo tiêu chuẩn đường cấp II đô thị, lộ giới rộng 40m, 4 làn xe.

- Xây dựng đường Long Vân – Suối Trầu dài 7 km, lộ giới 20 m.

- Xây dựng đường nối từ Quốc lộ1D - ngã ba Ông Thọ đến đường Hoa Lư.

- Xây dựng hoàn thành đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội dài 15 km, lộ giới 80m.

- Xây dựng mới đoạn đường từ đường Hùng Vương đến Nam Sông Dinh, lộ giới 34m.

* Giai đoạn 2011 – 2020:

- Từng bước đầu tư xây dựng đồng bộ các tuyến đường nội thị tại các đô thị. Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tại khu đô thị cũ; ở khu vực đô thị mới phát triển xây dựng hệ thống các tuyến đường gồm đường chính cấp 1 có lộ giới từ 40 – 60 m, đường chính cấp 2 có lộ giới 30 – 35 m, đường liên khu vực có lộ giới từ 24 – 28 m, đường khu vực có lộ giới từ 15 – 20 m.

- Xây dựng hoàn thành đường nối QL1D – ngã ba Ông Thọ đến Hoa Lư.

- Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài 2km, mặt đường BTN rộng 10m.

- Xây dựng giai đoạn 2 Dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội.

- Xây dựng cầu vượt qua đầm Thị Nại nối từ trục Nhơn Lý với đường ĐT640; xây dựng cầu Huỳnh Giảng qua Gò Bồi nối với tuyến ĐT636B.

- Thành phố Quy Nhơn thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến giao thông đối ngoại chính còn lại theo Quyết định số 98/2004/QĐ-TTg ngày 01/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2020.

- Riêng về các tuyến đường đô thị ở An Nhơn, Bồng Sơn, Phú Phong, Cát Tiến tập trung xây dựng các đường hướng tâm đối ngoại, các đường vành đai, riêng đường chính nội đô sẽ xây dựng từng bước theo quy hoạch UBND tỉnh phê duyệt.

g. Kinh phí xây dựng :

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Tuyến đường

Tổng kinh phí

Nguồn vốn đầu tư

TW

ODA

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, thành phố

Các nguồn vốn khác

I

Giai đoạn 2008 - 2010

1.522

472

375

245

430

 

1

Đường tỉnh lộ

499

200

194

105

-

 

2

Đường huyện lộ

181

-

181

-

-

 

3

Đường GTNT

263

-

-

40

223

 

4

Đường đô thị

579

272

-

100

207

 

II

Giai đoạn 2011 - 2020

2.527

871

430

545

681

 

1

Đường tỉnh lộ

958

525

220

213

-

 

2

Đường huyện lộ

429

126

110

62

131

 

3

Đường GTNT

403

-

-

50

353

 

4

Đường đô thị

737

220

100

220

197

 

 

Tổng cộng

4.049

1.343

805

790

1.111

 

1.2. Đường sắt:

* Giai đoạn 2008- 2010:

Thực hiện di dời ga Quy Nhơn ra khỏi nội thành.

* Giai đoạn 2011 – 2020:

- Hoàn thành nâng cấp đường sắt Thống Nhất đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

- Xây dựng đoạn đường sắt dài 10 km nối Khu Kinh tế Nhơn Hội - cảng Nhơn Hội với đường sắt Bắc – Nam qua ga tiền cảng Nhơn Bình (theo Quyết định số 98/2004/QĐ-TTg ngày 01/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2020).

- Đến năm 2020, triển khai xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam với quy mô đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa (Theo Quy hoạch phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020).

1.3. Đường biển:

a. Cảng Quy Nhơn: Cảng biển tổng hợp quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế khu vực, là đầu mối chuyển tiếp hàng hóa quá cảnh cho một số tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia thông qua Quốc lộ 19 và Quốc lộ 14. Cảng hiện có 6 cầu tàu với chiều dài 868m, có khả năng tiếp nhận tàu 30.000 DWT.

+ Giai đoạn 2008 – 2010: Sẽ xây dựng mới 01 cầu tàu container chuyên dùng dài 200m, có các trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng thêm diện tích bãi 10 ha, nâng cấp thiết bị xếp dỡ hiện có để lượng hàng hóa thông qua cảng đạt > 5 triệu tấn/năm.

Về luồng tàu: Giai đoạn 2008-2010, nâng cấp tăng năng lực tàu chạy trên luồng vào cảng biển Quy Nhơn bằng việc nạo vét hạ độ sâu đáy luồng thêm 0,5m và phá đá mở rộng bán kính cong tại khu vực Mũi Sút, bán đảo Phương Mai; tăng tần suất tàu chạy; mở rộng bán kính cong đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng cho nhu cầu luân chuyển háng hóa bằng đường biển trên các tàu 30.000DWT đủ tải hành thủy và tàu cỡ 50.000 DWT với mớn hành thủy mực nước chạy tàu có tần suất 3% gồm các thông số sau:

- Luồng tàu hành thủy 1chiều, thời gian hành thủy 24/24h trong ngày.

- Chiều rộng đáy luồng: B=110m.

- Cao độ đáy luồng: H = -11m (Hải đồ).

- Bán kính cong tàu chạy: R=900m (4,5Lt phù hợp với quy định kỹ thuật khi hành thuỷ bình thường).

- Hệ thống báo hiệu bao gồm 14 phao báo hiệu nổi dẫn luồng và 01 chập tiêu có lắp đầy đủ các thiết bị và đèn báo hiệu dẫn luồng cho cả ban ngày và ban đêm.

- Tổng mức đầu tư giai đoạn đầu: 50 tỷ đồng.

+ Giai đoạn sau năm 2010: Tiếp tục nâng cấp luồng chạy tàu đạt các thông số: chiều rộng đáy luồng B =130m, cao độ đáy luồng -12,5m (Hải đồ), mực nước chạy tàu +2,0m (Hải đồ) ứng với tần suất 10%. Với phương án này, kinh phí xây dựng khoảng 178,3 tỷ đồng.

+ Để phát triển đồng bộ hệ thống cảng Quy Nhơn, đề nghị kéo dài tuyến bến từ cầu cảng 3 vạn tấn Cảng Quy Nhơn nối liền với Cảng Thị Nại tạo tuyến bến liền bờ khép kín, nâng công suất cảng khu vực này từ 5 triệu lên khoảng 8 triệu tấn /năm.

b. Cảng Thị Nại: Cảng tổng hợp địa phương, hiện tại có 288m cầu bến, có thể tiếp nhận tàu 5.000 tấn, quy mô chiếm đất 2,4 ha.

- Giai đoạn 2008-2010: Nâng cấp 160m cầu cảng cũ, nạo vét toàn tuyến bến đủ độ sâu tiếp nhận tàu > 10.000DWT, với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, phấn đấu đạt công suất 800.000 – 1.000.000 tấn vào năm 2010.

Mua sắm, đổi mới trang thiết bị xếp dỡ phù hợp công nghệ tiên tiến.

Đầu tư thêm kho, bãi theo quy hoạch là 4ha để đáp ứng nhu cầu hậu cần sau cảng.

c. Cảng nước sâu Nhơn Hội: Xây dựng với quy mô diện tích 165ha bao gồm: Cảng phi thuế quan và cảng tổng hợp thuế quan; trong đó khu cảng phi thuế quan có diện tích 45,46 ha, lượng hàng hóa thông qua 3 triệu tấn/năm với tổng chiều dài tuyến bến là 600m, phục vụ tàu bách hóa và container 30.000 DWT. Khu cảng tổng hợp thuế quan có diện tích 119 ha, lượng hàng hóa thông qua cảng từ 9,0 - 9,5 triệu tấn/năm; tổng chiều dài bến là 2.117m, trong đó bến hàng container là 1.180m phục vụ cho tàu 20.000 - 30.000DWT và bến bách hóa dài 937m phục vụ cho tàu 10.000 - 30.000DWT.

Đến năm 2010 đầu tư xây dựng 2 bến tàu dài 480m (1 bến cho hàng bách hóa, 1 bến cho hàng container) cho tàu có trọng tải đến 30.000DWT với năng lực hàng hóa thông qua cảng khoảng 1,5-2 triệu tấn/năm. Đồng thời quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường, kho bãi, hệ thống cấp, thoát nước, điện phục vụ cho cảng Nhơn Hội.

Giai đoạn 2011 – 2020 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cảng theo quy hoạch, có khả năng tiếp nhận tàu 50.000 DWT. Dự kiến công suất đạt 11,5 – 12 triệu tấn vào năm 2020.

d. Cảng Tam Quan: Xây dựng tại thôn Trường Xuân Tây gồm 3 bến tàu với tổng chiều dài 330m, có khả năng tiếp nhận tàu 3.000 DWT; công suất dự kiến: 0,96 triệu tấn/ năm.

đ. Cảng Đề Gi: Xây dựng tại thôn Vĩnh Lợi với số lượng 5 bến tàu có tổng chiều dài 1.000 m, có khả năng tiếp nhận tàu 20.000 DWT, kết hợp với việc xây dựng cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh bão với quy mô 20 ha cho 800 tàu cá. Công suất cảng hàng hóa dự kiến 3 triệu tấn/năm.

e. Cảng Đống Đa: Xây dựng cải tạo, nâng cấp cảng cũ có thể tiếp nhận tàu 10.000 DWT, xây dựng kho bãi cảng hàng hóa chuyên dùng kết hợp cảng hành khách.

g. Cảng xăng dầu Quy Nhơn: Được nâng cấp có khả năng tiếp nhận tàu 10.000 DWT, đạt công suất 0,8 triệu tấn/ năm vào 2010.

h. Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thủy nội địa: Bố trí hệ thống phao tiêu báo hiệu, đảm bảo an toàn vận tải các tuyến Quy Nhơn – Nhơn Châu, Quy Nhơn – Nhơn Hải. Xây dựng một số bến phục vụ nhu cầu dân sinh, du lịch.

1.4. Đường hàng không:

* Giai đoạn 2008 – 2010:

+ Đầu tư giàn đèn, trang thiết bị bay đêm cho sân bay để có thể tăng chuyến bay chặng Quy Nhơn – TP. Hồ Chí Minh từ 12 chuyến hiện nay lên 14 chuyến/ tuần (02 chuyến/ngày) và chặng Quy Nhơn – Đà Nẵng để kết nối chuyến đi Hà Nội lên 05 chuyến/tuần. Đầu tháng 7/2008 đưa vào khai thác loại máy bay A320 kết hợp với ATR72.

* Giai đoạn sau năm 2010:

+ Nâng cấp sân bay Phù Cát đạt cấp 4D (Theo mã chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), sân bay quân sự cấp I để sử dụng chung cho dân dụng và quân sự:

- Đường cất hạ cánh (CHC): Sử dụng một đường cất hạ cánh hiện có, kích thước 3.045 m x 45,72 m.

- Hệ thống đường lăn: Sử dụng 1 đường lăn song song, 4 đường lăn vuông góc và 6 đường lăn nối đã có.

- Sân đỗ máy bay dân dụng: Sử dụng sân đỗ máy bay hiện có kích thước 121,5m x 117m. Đến năm 2015 đảm bảo 2 chỗ đỗ A320/A321 và tương đương. Đến năm 2015 mở rộng thêm sân đỗ đảm bảo 4 chỗ đỗ A320/A321.

- Sân chờ: Sử dụng sân chờ hiện có tại 2 đầu đường CHC kích thước 53m x 185m. Đến năm 2020 nâng cấp cải tạo.

- Đến năm 2015 sử dụng nhà ga hiện có công suất 300 hk/gcđ, diện tích 3.000 m2. Sau năm 2015 mở rộng đạt công suất 400 hk/gcđ, diện tích 6.000 m2. Lượng hành khách tiếp nhận 300.000 hk/năm vào năm 2015 và 500.000 hk/năm vào 2025.

- Nhà điều hành: Sử dụng nhà điều hành hiện có, diện tích 330 m2.

- Các hạng mục khác thực hiện theo Quyết định số 05/QĐ-BGTVT ngày 03/01/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Cảng Hàng không Phù Cát, tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2025.

1.5. Quy hoạch hệ thống bến xe ô tô khách:

Quy hoạch hệ thống bến xe ô tô khách tỉnh Bình Định giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh duyệt theo Quyết định số 412/ QĐ- UBND ngày 16/7/2007.

1.6. Quy hoạch bãi đỗ xe tải:

+ Tại các huyện: Bố trí phương tiện vận chuyển hàng hóa đậu đỗ trong các bến xe.

+ Tại thành phố Quy Nhơn: Xe tải được bố trí đậu đỗ trong các bến xe; ngoài ra cần quy hoạch xây dựng một bãi đỗ xe tải tại phường Nhơn Phú (gần ga tiền cảng Nhơn Bình ) với diện tích khoảng 04 ha.

1.7. Quy hoạch hệ thống trạm xăng dầu:

Giai đoạn từ nay đến 2010 thực hiện theo Quyết định số 161/2003/QĐ-UB ngày 09/9/2003 và Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bình Định đến năm 2010. Sau năm 2010 sẽ nghiên cứu để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Triển khai xây dựng một số điểm dừng chân dọc tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19 theo quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công Thương.

1.8. Các điểm đấu nối đường bộ, đường sắt: Có quy hoạch riêng, đã trình Bộ Giao thông Vận tải.

2. Quy hoạch phát triển vận tải:

2.1. Phân công vận tải giữa các phương thức vận tải:

+ Vận tải đường bộ là phương thức vận tải chủ yếu của tỉnh và khu vực, đảm nhận việc đưa hàng đến và rút hàng đi tại các đầu mối giao thông chính như cảng biển, ga đường sắt; tham gia vận tải hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh và quá cảnh.

Vận chuyển hành khách đường bộ đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh và một số tuyến quá cảnh.

+ Vận tải đường sắt đảm nhận một phần nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách theo hướng Bắc – Nam.

+ Vận tải đường biển đảm nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của tỉnh và khu vực miền Trung và Tây nguyên, hàng hóa quá cảnh của các nước láng giềng. Tham gia vận chuyển hàng hóa các tuyến ven biển Bắc – Nam.

+ Vận tải hàng không đảm nhận vận chuyển hành khách liên vùng và các tuyến Bắc – Nam.

2.2. Lựa chọn phương tiện vận tải:

+ Đường bộ: Phương tiện vận tải phù hợp với kết cấu cầu đường, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, tốc độ kỹ thuật cho phép và phù hợp với chủng loại hàng hoá và đối tượng hành khách.

+ Đường sắt: Sử dụng đoàn tàu nhanh Bắc – Nam đối với vận tải liên tỉnh, củng cố nâng cao chất lượng phục vụ của đoàn tàu Du lịch 5 sao tiêu chuẩn quốc tế (con tàu vàng) tuyến Quy Nhơn – TP Hồ Chí Minh.

+ Đường sông: Sử dụng tàu tự hành <= 100 tấn đối với các tuyến đường thủy nội địa địa phương và Trung ương ủy thác cho địa phương quản lý. Sử dụng phương tiện chở khách 20 - 50 ghế.

+ Đường biển: Khuyến khích phát triển các đội tàu viễn dương, đối với các tuyến tàu viễn dương sử dụng tàu hàng tổng hợp cỡ 10.000 – 50.000 DWT; tàu dầu 30.000 – 50.000 DWT, tàu container 1.500 – 3.000 TEU. Các tuyến nội địa sử dụng tàu hàng cỡ 1.000 – 10.000 DWT. Đối với vận tải hành khách, sử dụng tàu cao tốc 150 – 200 ghế.

+ Đường hàng không: Từ nay đến 2010 sử dụng loại máy bay A320 và ATR72 vận tải hành khách tầm ngắn. Sau 2010 sử dụng loại A320/B737 hoặc tương đương vận chuyển hành khách các tuyến tầm trung ngắn.

2.3. Tổ chức vận chuyển trên một số hành lang chủ yếu:

Có 2 hành lang chủ yếu là Bắc - Nam và Đông - Tây. Vai trò và tỷ lệ đảm nhận của các phương thức vận tải trên từng hành lang đến năm 2020 như sau:

+ Hành lang Bắc - Nam: Đây là hành lang vận tải quốc gia với sự tham gia của tất cả các phương thức vận tải. Vận chuyển hành khách do đường bộ đảm nhận 65%, đường sắt 30% và hàng không 5%. Vận chuyển hàng hóa đường bộ đảm nhận 30 - 35%, đường sắt 20-25%, đường biển 40-50%.

+ Hành lang Đông - Tây: Đây là hành lang quan trọng nối cảng Quy Nhơn với Tây Nguyên, Lào, Campuchia. Vận chuyển hàng hóa và hành khách do đường bộ đảm nhận 100%.

2.4. Quy hoạch mạng lưới xe buýt:

Thực hiện theo đề án quy hoạch mạng lưới xe buýt tỉnh Bình Định giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 16/7/2007.

3. Quy hoạch phát triển công nghiệp giao thông vận tải:

- Quy hoạch địa điểm đóng mới tàu thuyền quy mô nhỏ dưới dạng tập trung. Đầu tư chiều sâu ứng dụng công nghệ mới trong sửa chữa và đóng mới tàu thuyền nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành, đáp ứng nhu cầu đóng mới và trang bị đồng bộ các loại tàu.

- Xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất ô tô thương dụng, tải trọng nhỏ, đa năng, có giá thành hợp lý, phù hợp với nhu cầu vận chuyển đang gia tăng ở khu vực nông thôn, thị tứ, thị trấn, phục vụ lộ trình thay thế xe hết niên hạn sử dụng (tại Quyết định số 878/QĐ-UB ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020).

- Tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư từ các tập đoàn, công ty đa quốc gia để có thể khôi phục và tổ chức sản xuất lắp ráp xe tải nhỏ với công suất phù hợp thị trường.

III. CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU:

1. Các giải pháp, chính sách phát triển vận tải:

- Tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, hình thành môi trường thân thiện với các nhà đầu tư, không phân biệt thành phần kinh tế.

- Thúc đẩy cải cách hành chính, đặc biệt là các thủ tục cấp phép đầu tư khuyến khích mọi thành phần kinh tế và cá nhân tham gia đầu tư trong lĩnh vực GTVT.

- Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới và hiện đại hóa các phương tiện vận tải đường bộ đảm bảo tiện nghi, an toàn và bảo vệ môi trường; nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện đường bộ phù hợp với tiêu chuẩn của các nước ASEAN để đảm bảo sự kết nối và hội nhập quốc tế.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải biển và các dịch vụ hàng hải. Đổi mới công nghệ xếp dỡ tại các đầu mối vận tải, áp dụng các công nghệ vận tải tiên tiến, đặc biệt là vận tải đa phương thức.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường không trên cơ sở tăng tần suất chuyến bay và bố trí giờ bay hợp lý.

2. Các cơ chế, giải pháp, chính sách về vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng:

- Để khai thác hết năng lực, hiệu quả các công trình giao thông trên địa bàn, việc xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông phải tuân thủ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển vùng, tránh cục bộ địa phương.

- Ưu tiên đầu tư những công trình có tính chất đột phá, tạo ra liên kết vùng.

- Phát huy nội lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông vận tải dưới nhiều hình thức.

- Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của TW, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của các nước, các tổ chức tài chính quốc tế (ODA) với các hình thức đa dạng.

- Cho phép các huyện đấu giá quyền sử dụng đất để có vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng để bê tông hóa hệ thống đường giao thông nông thôn còn lại.

- Dành quỹ đất hợp lý cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải những năm trước mắt cũng như lâu dài.

- Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa để vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa tiết kiệm kinh phí giải phóng mặt bằng trong đầu tư xây dựng công trình.

3. Các giải pháp và chính sách về phát triển nguồn nhân lực:

Với định hướng phát triển ngành giao thông vận tải một cách đột phá, yêu cầu về trình độ và chất lượng lao động ngày càng cao. Để chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển, cần thực hiện những giải pháp, chính sách sau:

- Các lĩnh vực quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh giao thông vận tải hết sức phong phú đa dạng, huy động và sử dụng một khối lượng rất lớn các trí thức và tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nhân rất đông đảo, am hiểu và chuyên sâu nhiều lĩnh vực                     nghề nghiệp khác nhau. Vì vậy yêu cầu đào tạo, bổ sung đội ngũ những người lao động đó đặt ra một cách thường xuyên và liên tục.

- Cần nhanh chóng và có kế hoạch đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý năng động, nhạy bén, bắt kịp yêu cầu đổi mới đặt ra trong nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành và thực hiện các quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục quy hoạch đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn giỏi, một đội ngũ công nhân có tay nghề cao, nhất là những nghề nghiệp có tính chuyên môn đặc thù riêng của ngành giao thông vận tải đủ sức giải quyết những vấn đế về giao thông vận tải tại địa phương.

- Bằng nhiều hình thức đào tạo khác nhau như học chính khóa, tại chức, hàm thụ, học trong nước, và ngoài nước…dần dần xây dựng và hình thành một đội ngũ chuyên gia giỏi về nghiệp vụ trên mọi lĩnh vực hoạt động của ngành. Có kế hoạch đào tạo thường xuyên liên tục và nắm bắt thời cơ tạo nên những bước phát triển mới của ngành giao thông vận tải.

- Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để đào tạo cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật thu hút cán bộ và lao động có trình độ tay nghề cao. Thực hiện việc đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có tại địa phương.

- Nâng cấp và xây dựng trường đào tạo công nhân kỹ thuật giao thông vận tải. Tăng cường liên kết đào tạo nghề với các cơ sở đào tạo khác trên địa bàn cả nước, có kế hoạch đào tạo theo các đề án, chính sách về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

4. Các giải pháp về phát triển khoa học công nghệ GTVT:

- Tăng cường việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới trong việc thi công các công trình giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt của miền Trung.

- Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ tiên tiến ngang tầm với các nước trong khu vực trong việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đối ngoại ( sân bay, cảng biển quốc tế, các trục đường sắt, đường bộ ).

- Phát triển phương tiện vận tải và công nghệ xếp dỡ đồng bộ, có tiêu chuẩn phù hợp với các nước trong khu vực và quốc tế. Nâng cao chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn phục vụ, giảm thời gian vận chuyển tối đa.

- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng được nhu cầu phát triển ngành giao thông vận tải trong giai đoạn trước mắt và trong tương lai.

5. Tổ chức thực hiện quy hoạch:

Để quy hoạch có tính khả thi, UBND tỉnh sẽ phân công nhiệm vụ cho các sở ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét cân đối và huy động các nguồn lực, cân đối bố trí vốn ngân sách kể cả vốn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn khác theo kế hoạch hàng năm và 5 năm, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo các nội dung nhiệm vụ có liên quan theo quy hoạch đã được duyệt.

b. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ nguồn vốn ngân sách đảm bảo thực hiện các mục tiêu quy hoạch mà ngân sách đã phân bổ, vốn đầu tư phát triển giao thông vận tải hàng năm, 5 năm theo quy định.

c. Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo quy hoạch, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án đầu tư, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị Chính phủ, các Bộ, Ngành liên quan triển khai thực hiện các dự án công trình do trung ương quản lý theo các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo dõi, đề xuất kịp thời việc điều chỉnh bổ sung, quy hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo tính thực tiễn, hợp lý và hiệu quả.

d. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức thực hiện quán triệt nội dung quy hoạch đến các cơ quan có liên quan trên địa bàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển giao thông ở địa phương đặc biệt tuyên truyền công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khi xây dựng dự án giao thông.

đ. Các sở, ngành có liên quan khác: Tùy theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp Sở Giao thông Vận tải xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để quy hoạch được phê duyệt trở thành hiện thực./.

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2008- 2010

TT

TUYẾN ĐƯỜNG

CHIỀU DÀI XD
(KM)

NỀN
(m)

MẶT
(m)

ĐƠN GIÁ
(Tỷ đồng/Km)

THÀNH TIỀN
(Tỷ đồng)

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Ghi chú

TW

ODA

NS tỉnh

NS huyện, Thành Phố

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

1.522

472

375

245

430

 

I

ĐƯỜNG TỈNH LỘ

 

 

 

 

499

200

194

105

-

 

1

Đường phía Tây tỉnh

120

7,5

3,5 - 6

3,20

386

200

130

56

 

 

2

Tuyến đường ĐT 630

(Km 22- Km 45)

23

6,5

3,5 - 6

1,500

35

 

 

35

 

 

3

Tuyến đường ĐT 631

(Diêm Tiêu- Tân Thạnh)

18,6

7,5

3,5 - 6

1,77

33

 

33

 

 

ADB5

4

Tuyến đường ĐT 634

(Hòa Hội- Long Định)

17,4

6,5

3,5 - 6

0,80

-

 

 

-

 

HT

5

Tuyến đường ĐT 636

(Gò Găng- Kiên Mỹ)

10,2

7,5

3,5 - 6

1,37

-

-

 

 

 

HT

6

Xây dựng mặt đường đoạn Nhơn Hội- Cát Tiến ĐT 639

15

7,5

6,0

3,00

45

 

31

14

 

ADB5

II

ĐƯỜNG HUYỆN

 

 

 

 

181

 

181

 

 

 

1

Tuyến Cầu Chui- La Vuông (Hoài Nhơn)

11,5

6,5

3,5 - 6

2,00

23

 

23

 

 

ADB5

2

Tuyến Nhà Đá- An Lương (Phù Mỹ)

12,5

6,5

3,5 - 6

1,60

20

 

20

 

 

ADB5

3

Tuyến Đèo Nhông- Mỹ Thọ (Phù Mỹ)

10,8

6,5

3,5 - 6

1,00

11

 

11

 

 

WB3

4

Tuyến Ngô Mây- Bình Thuận- Bình Thành

20,4

6,5

3,5 - 6

4,26

87

 

87

 

 

WB3

5

Tuyến Canh Thuận- Canh Liên (Vân Canh)

35

6,5

3,5 - 6

1,15

40

 

40

 

 

JIBIC

III

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

 

 

 

 

263

 

 

40

223

 

1

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn loại A

350

5,0

3,5

0,4

140

 

 

 

 

 

2

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn loại B

350

4,0

3,0

0,35

123

 

 

 

 

 

IV

ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

 

 

 

 

579

272

 

100

207

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành

0,8

30

20

215,

172

172

 

 

 

 

2

Đường Long Vân- Suối Trầu

7,0

20

7

13

91

 

 

 

91

 

3

Đường nối QL1D- Ngã Ba Ông Thọ- Hoa Lư

5,0

48

29

56,00

280

100

 

100

80

 

4

Đường trục khu kinh tế Nhơn Hội

15

80

40

27,00

-

-

 

 

 

HT

5

Đường Hùng Vương, Sông Dinh

2,3

48

30

15,7

36

 

 

 

36

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

TT

TUYẾN ĐƯỜNG

CHIỀU DÀI XD
(KM)

NỀN
(m)

MẶT
(m)

ĐƠN GIÁ
(Tỷ đồng/Km)

THÀNH TIỀN
(Tỷ đồng)

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Ghi chú

TW

ODA

NS tỉnh

NS huyện, Thành Phố

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

2.527

871

430

545

681

 

I

ĐƯỜNG TỈNH LỘ

 

 

 

 

958

525

220

213

 

 

1

Tuyến đường ĐT 629

31,2

9

7

2,00

62

 

30

32

 

 

2

Tuyến đường ĐT 630 đoạn cầu Dợi- TT Tăng Bạt Hổ

10

9

7

2,00

20

 

 

20

 

 

3

Tuyến đường ĐT 632

34,6

9

7

2,00

69

 

 

69

 

 

4

Tuyến đường ÐT 633

20,6

12

11

4,00

82

82

 

 

 

 

5

Tuyến đường ĐT 636

22,5

12

11

4,00

90

 

90

 

 

 

6

Tuyến đường ĐT 638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đoạn Km0-Km10

10

12

11

6,00

60

60

 

 

 

 

-

Đoạn Km10 - Km 39+400

29,4

9

7

2,00

59

59

 

 

 

 

7

Tuyến đường ĐT 640

19,3

9

7

2,00

38

 

 

38

 

 

8

Tuyến đường Vĩnh Thạnh - An Lão

80

6,5

3,5

4,80

384

284

100

 

 

 

9

TuyếnThôn 1 An Hưng (An Lão-Ba Tơ (Quảng Ngãi )

7

6,5

3,5

4,86

34

20

 

14

 

 

10

Tuyến Vĩnh Thạnh - K Bang

20

6,5

3,5

3,00

60

20

 

40

 

 

II

ÐƯỜNG HUYỆN

 

 

 

 

429

126

110

62

131

 

1

Cải tạo toàn bộ các tuyến đường huyện lộ còn lại và công trình TN

80

7,5

3,5 - 6

2,00

160

 

30

30

100

 

2

Tuyến Xuân Phong- Cây Muối (An Lão)

12

6,5

3,5 - 6

3,00

36

20

 

 

16

 

3

Đường lên 3 xã vùng cao huyện An Lão (An Toàn, An Nghĩa, An Quang)

52

6,5

3,5 - 6

3,00

156

86

50

20

 

 

4

Tuyến Bình Thành - Hồ Định Bình

34

6,5

3,5 - 6

1,80

62

20

30

12

 

 

5

Thị trấn Bình Định- Nhơn Hòa

4

6,5

3,5 - 6

3,75

15

 

 

 

15

 

III

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

 

 

 

 

403

 

 

50

353

 

1

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn loại B (các tuyến đường còn lại)

1.150

4

3

0,35

403

 

 

50

353

 

IV

ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

 

 

 

 

737

220

100

220

197

 

1

Hoàng Văn Thụ nối dài

2,0

20

10

25

50

 

 

 

50

 

2

- Nâng cấp mở rộng các tuyến đường trong TP Quy Nhơn theo Quy hoạch

 

 

 

 

600

200

100

200

100

 

3

Đường Suối trầu Khu CN Long Mỹ

7,0

12

11

9,0

63

20

 

20

23

 

4

Đường Đệ Ðức –Hoài Tân

4

12

11

6,0

24

 

 

 

24

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM XIN TW HỖ TRỢ

STT

TÊN DỰ ÁN

QUY MÔ

KINH PHÍ ĐẦU TƯ
(Tỷ đồng)

1

Cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội giai đoạn 2

Dài 7Km, rộng 15m

1.300

2

Cầu đường từ ngã ba đi Nhơn Lý qua Phước Thuận nối với ĐT640 (giữa Khu Kinh tế Nhơn Hội)

Dài 6Km, rộng 15m

1.200

3

Cầu đường Huỳnh Giảng qua Gò Bồi nối với tuyến ĐT636B

Dài 5Km, rộng 15m

1.000

4

Cầu đường sắt vượt đầm Thị Nại nối cảng Nhơn Hội với Ga Nhơn Bình

Dài 8Km, rộng 8m

1.500

5

Nâng cấp tuyến ĐT639

Cấp III đồng bằng

3.000

 

Tổng cộng

 

8.000

 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 (KÊU GỌI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ)

STT

TÊN CẢNG BIỂN

CÔNG SUẤT
(Triệu tấn/năm)

KINH PHÍ ĐẦU TƯ
(Tỷ đồng)

1

Cảng Quy Nhơn +luồng tàu 178 tỷ đồng

4,00

428

2

Cảng Thị Nại

1,00

100

3

Cảng Đống Đa

2,70

1.200

4

Cảng Nhơn Hội (Germadept)

14,0

2.400

5

Cảng Đề Gi

5,00

1.800

6

Cảng Tam Quan

0,50

400

 

Tổng cộng

 

6.328

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển giao thông Bình Định đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển giao thông Bình Định đến 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành22/08/2008
        Ngày hiệu lực01/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển giao thông Bình Định đến 2020

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển giao thông Bình Định đến 2020

         • 22/08/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/09/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực