Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2015 do Tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2015 Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/2014/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014

Thực hiện nhiệm vụ năm 2014 trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng thuận, đoàn kết cao trong Đảng bộ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, GDP tăng 25,89% so với năm 2013. Tái cơ cấu các ngành được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tốt. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng các khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu GDP. Các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực tăng nhanh về quy mô; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả toàn diện hơn, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả được nhân rộng. Khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng tăng trưởng cao, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng nhanh, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Thu ngân sách trên địa bàn đạt cao nhất từ trước đến nay. Hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư tiếp tục được tăng cường, mở rộng. Công tác quy hoạch được chỉ đạo, triển khai tích cực và đạt kết quả tốt. Hoạt động khoa học công nghệ và công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục được quan tâm.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, GDP bình quân đầu người tăng, bảo đảm an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp được đẩy mạnh. Phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy vậy, tình hình kinh tế, xã hội năm 2014 còn những tồn tại, hạn chế sau:

Việc triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao, chưa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất, chưa chủ động được nguồn giống có chất lượng. Việc giám sát dịch bệnh ở một số địa phương thiếu chặt chẽ.

Tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại chưa được kiểm soát, nhất là đối với hàng hóa vật tư nông nghiệp và hàng hóa tiêu thụ tại địa bàn nông thôn. Một số địa phương chưa quan tâm các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm, một số địa phương chỉ đạo thiếu kiên quyết; các vi phạm về cơi nới công trình, lấn chiếm đất trái phép chưa được xử lý kịp thời. Tiến độ, chất lượng, hiệu quả vốn đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản chưa đáp ứng yêu cầu. Nợ xây dựng cơ bản ở một số xã tăng. Công tác chuẩn bị đầu tư, giám sát, đánh giá dự án của một số chủ đầu tư chưa được quan tâm đúng mức. Nhiệm vụ thu ngân sách mặc dù đã chủ động, quyết liệt nhưng kết quả thu nội địa chưa cao. Công tác phối hợp tổ chức thu và quản lý thu ngân sách của một số sở, ban, ngành và địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả thấp.

Việc sáp nhập trường học để nâng cao chất lượng dạy và học theo Đề án của tỉnh cá biệt có trường còn gặp khó khăn; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia không đạt kế hoạch; tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm chưa được chấn chỉnh kịp thời.

Chất lượng dịch vụ y tế có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm còn bất cập, tổ chức thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn thiếu đồng bộ, hiệu quả hạn chế; đào tạo chưa gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

An ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn sơ hở. Việc nắm tình hình, dự báo, quản lý đối tượng, tham mưu xử lý, chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề nổi lên tại một số địa bàn còn bị động, lúng túng. Tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến khó lường, các loại tội phạm sử dụng bạo lực có chiều hướng tăng. Tai nạn giao thông tuy đã giảm so với cùng kỳ năm 2013 nhưng chưa bền vững.

2. Về một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015

a) Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP): 24%. GDP bình quân đầu người: 40 triệu đồng. Sản lượng lương thực: trên 51 vạn tấn. Độ che phủ rừng: 52,9%. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 70 triệu đồng/ha/năm. Tăng thêm 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 7 tiêu chí. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 81%. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn: 285,6 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn: 3,5 tỷ USD, trong đó kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp tại địa phương đạt 3,35 tỷ USD. Thu ngân sách trên địa bàn: 14.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa: 7000 tỷ đồng, thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu: 7.500 tỷ đồng.

b) Về xã hội: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 9,32‰, giảm 2,3‰ so với năm 2014. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5-2%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 70%. Tạo việc làm cho khoảng 3,2 vạn lượt người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 53%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 14%. Số giường bệnh trên một vạn dân (cả giường trạm y tế xã) đạt 30 giường.

c) Về quốc phòng - an ninh: 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, 100% xã, phường, thị trấn ổn định chính trị.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Về phát triển kinh tế

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; tập trung phát triển toàn diện cả ba khu vực kinh tế gắn với tái cấu trúc lao động. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ, duy trì tốc độ phát triển khu vực nông- lâm- thủy sản. Đẩy mạnh tăng thu ngân sách và chuyển dịch cơ cấu nguồn thu theo hướng tăng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án trọng điểm thi công đúng tiến độ cam kết và đảm bảo chất lượng đầu tư. Tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ Dự án Formosa, phấn đấu đưa nhà máy gang thép Formosa đi vào sản xuất từ cuối năm 2015, phát huy công suất hai tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; đôn đốc chủ đầu tư giải quyết kịp thời các khó khăn tại dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê, chỉ đạo thu hút nhà đầu tư có năng lực tài chính và công nghệ hiện đại thực hiện đầu tư khai thác và chế biến quặng sắt Thạch Khê.

Đẩy mạnh huy động tổng lực các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và các công trình dịch vụ công cộng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Triển khai mở rộng các dự án đầu tư cung cấp dịch vụ theo hình thức công tư kết hợp (PPP), đồng thời khuyến khích các chủ đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư theo các hình thức BT, BOT, BOO v.v... nhằm phấn đấu năm 2015 huy động vốn đầu tư xã hội đạt trên 91.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI khoảng 69.000 tỷ đồng. Triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn; hoàn thành việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Ưu tiên các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tập trung cao chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Khuyến khích phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, nhất là các sản phẩm có lợi thế lớn của tỉnh. Tiếp tục khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, mở rộng quy mô liên kết sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên cát ven biển, vùng bãi bồi; mở rộng diện tích cam, bưởi Phúc Trạch; tổ chức liên kết sản xuất ngô làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi.

Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, thực hiện tái cơ cấu công nghiệp, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh phát triển các cụm ngành trọng điểm trên địa bàn tỉnh như dệt may, sắt thép, chế biến lúa gạo, chế biến sản phẩm nông sản, cụm ngành thương mại hậu cần, ưu tiên công nghiệp khai thác chế biến sắt thép, nhiệt điện và dịch vụ công nghiệp. Đẩy mạnh tái cơ cấu nội ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng ngành công nghiệp, chuyển từ sơ chế, gia công sang chế biến sâu. Thu hút đầu tư các dự án công nghiệp có sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư theo chiều sâu, đổi mới công nghệ sản xuất. Triển khai Đề án phát triển logistics trên địa bàn, huy động nguồn lực xây dựng Trung tâm Logistics Vũng Áng. Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh.

Tăng cường quản lý thị trường, phát triển thương mại, dịch vụ, thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu; chú trọng phát triển du lịch.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp quản lý thuế, phí, lệ phí đảm bảo thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch. Thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm chi, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngân hàng thương mại và xử lý nợ xấu; đẩy mạnh huy động vốn và mở rộng tín dụng đầu tư, tập trung vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư cho các dự án lớn, trọng điểm. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho vay hộ nghèo và các hộ chính sách. Phấn đấu tổng nguồn vốn huy động và quản lý tăng 20%, tổng dư nợ tín dụng tăng 13-15% so với cuối năm 2014; tỷ lệ nợ xấu dưới 3% dư nợ cho vay.

b) Về phát triển văn hóa - xã hội

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược và các nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, dạy nghề. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo. Tăng cường gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của doanh nghiệp.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, đề án, chính sách về văn hóa, du lịch, thể thao. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh. Đổi mới nội dung, hình thức phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân Văn hóa thế giới; xây dựng chương trình hành động, tổ chức các hoạt động vinh danh “Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt chính sách xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình văn hóa.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế dự phòng các tuyến, triển khai Đề án nâng cấp Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đạt chuẩn quốc gia. Chủ động trong công tác giám sát, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Nâng cao y đức, tác phong, thái độ phục vụ bệnh nhân, trình độ nghiệp vụ của đội ngũ y, bác sỹ. Quản lý chặt chẽ giá và chất lượng thuốc chữa bệnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Quản lý tốt lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân.

Quản lý hoạt động báo chí, xuất bản bảo đảm tuyên truyền đúng định hướng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

c) Về khoa học - công nghệ, tài nguyên- môi trường

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 và Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Triển khai có hiệu quả các đề án ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân hữu cơ vi sinh, phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu, bảo quản, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu. Xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các cơ sở áp dụng công nghệ mới và đổi mới công nghệ sản xuất.

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; tích cực huy động các nguồn lực để xây dựng Khu Công nghệ thông tin tập trung, Trung tâm tích hợp dữ liệu, xây dựng chính quyền điện tử.

Hoàn thành phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện theo Luật Đất đai năm 2013 gắn với việc kiểm tra thực hiện quy hoạch. Tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn thành cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với đo vẽ bản đồ địa chính. Tổ chức thực hiện “Quy hoạch khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và “Quy hoạch khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh” đã được phê duyệt.

Hoàn thành xử lý các điểm ô nhiễm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác thị trấn Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và một số bệnh viện tuyến huyện đã xếp vào danh sách cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

d) Về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Tăng cường mở rộng, hợp tác và phát triển kinh tế đối ngoại; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các nhà đầu tư để đưa các dự án đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư và các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đi vào hoạt động, đặc biệt là các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hóa chủ lực của tỉnh.

Đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế đầu tư và kinh doanh ra ngoài tỉnh và nước ngoài nhằm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư; tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao nhằm vận động nguồn vốn ODA, NGO,... Thúc đẩy phát triển các mối quan hệ quốc tế giữa Hà Tĩnh và các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan, các nước trong khối ASEAN, các nước có nền công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các chương trình, dự án ODA, NGO và FDI theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Tích cực vận động và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án ODA.

đ)Về công tác cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện đổi mới công tác quản lý, điều hành theo hướng phân cấp quản lý cho các địa phương, các ngành, nhất là quản lý ngân sách, quản lý cán bộ để tạo sự thông thoáng, tăng tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp nhưng vẫn kiểm soát được tình hình; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước. Làm tốt công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính.

Thực hiện đúng kế hoạch các nội dung của Đề án kiện toàn, sắp xếp cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp gắn với triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế công chức, viên chức, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và Dự án “Hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Tiếp tục thực hiện tổ chức tuyển dụng theo chính sách thu hút và Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thường xuyên, có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong quản lý tài nguyên, quản lý tài chính, xây dựng cơ bản. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát, kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán; chú trọng công tác thanh tra, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

e) Về quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội

Nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh biên giới, vùng biển. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Nâng cao số lượng và chất lượng thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các luật mới ban hành; tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân nhằm giải quyết những vấn đề nổi lên trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Đổi mới nội dung và hình thức thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên đôn đốc, giám sát các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, đồng thời tích cực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, góp phần thực hiện toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2010-2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu110/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2014
Ngày hiệu lực30/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2015 Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2015 Hà Tĩnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu110/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành20/12/2014
        Ngày hiệu lực30/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2015 Hà Tĩnh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2015 Hà Tĩnh

         • 20/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/12/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực