Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND về quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ đã được thay thế bởi Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định HĐND Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3700/TTr-UBND ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh khóa VIII - Kỳ họp thứ 2 nhất trí tán thành quy định Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là: 15% (mười lăm phần trăm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Khoá VII về việc quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và chất thải rắn; phí thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt; tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; điểm 2 mục 1 Điều 1 Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 của HĐND tỉnh Khoá VII về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Khoá VII.

Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII - Kỳ họp thứ 2 ngày 31/8/2011 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thu Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2011
Ngày hiệu lực10/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu21/2011/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
     Người kýHoàng Thị Thu Hồng
     Ngày ban hành31/08/2011
     Ngày hiệu lực10/09/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2013
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ