Nghị quyết 69/NQ-HĐND

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND năm 2012 về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 69/NQ-HĐND phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013;

Sau khi xem xét Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2012 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 như sau:

1. Thu cân đối ngân sách cấp tỉnh: 7.402.923 triệu đồng, trong đó:

a) Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 6.679.381 triệu đồng;

b) Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 345.678 triệu đồng;

c) Thu chuyển nguồn: 377.864 triệu đồng.

2. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 7.402.923 triệu đồng, trong đó:

a) Chi thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 4.704.363 triệu đồng;

b) Chi bổ sung ngân sách huyện: 2.698.560 triệu đồng.

Phân bổ ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (theo biểu số 1, 2, 3 kèm theo).

3. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau:

- Thực hiện nghiêm dự toán ngân sách được giao, sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả, thực hiện đúng Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảm bảo đúng quy định Chỉ thị 1792, Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ nhằm quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách dành nguồn kinh phí tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương); một phần nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp có thu (bao gồm cả các đơn vị thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ) để lại theo chế độ để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013.

- Ngoài tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên nêu trên, các cấp ngân sách thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo Quyết định 1792/QĐ-TTg ngày 31/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

- Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung cấp tỉnh phân bổ 2.038.401 triệu đồng (không bao gồm 873.000 triệu đồng phân cấp về cấp huyện, thành, thị quyết định đầu tư). Đối với nguồn vốn bổ sung trong năm dành chi đầu tư (ngoài số đã phân bổ chi tiết đầu năm); Nguồn thu xổ số kiến thiết; nguồn vốn phân bổ sau 1.207.379 triệu đồng, trong đó: 616.027 triệu đồng nguồn chi thường xuyên chưa chi tiết, 340.249 triệu đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, 251.103 triệu đồng nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia bổ sung từ ngân sách Trung ương; điều chuyển vốn (nếu có) UBND tỉnh lập phương án phân bổ, thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện, báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất. Thời gian phân bổ sau đối với nguồn vốn đầu tư XDCB và nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh khẩn trương hoàn tất thủ tục phân khai chi tiết chậm nhất đến ngày 31-3-2013.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- UBND tỉnh căn cứ mức phân bổ tại Nghị quyết này giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cho các huyện, thành phố, thị xã theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện việc phân bổ và giao dự toán, chấp hành ngân sách cấp tỉnh năm 2013 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh.

- Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu69/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực21/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết số 69/NQ-HĐND phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu69/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhạm Văn Vọng
       Ngày ban hành21/12/2012
       Ngày hiệu lực21/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết số 69/NQ-HĐND phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 Vĩnh Phúc

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 69/NQ-HĐND phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 Vĩnh Phúc