Nghị quyết 81/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 81/2013/NQ-HĐND về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Gia Lai năm 2014

Nghị quyết số 81/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Gia Lai 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 67/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 81/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Gia Lai 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2013/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ SÁU

(Từ ngày 09/12 đến ngày 11/12/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4107/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, nhất trí của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 như nội dung Tờ trình số 4107/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm một số chỉ tiêu tổng hợp như sau:

I. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Thu cân đối NSNN trên địa bàn Chính phủ dự kiến giao: 2.912.000 triệu đồng.

HĐND tỉnh quyết định dự toán thu ngân sách năm 2014 như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:                     3.250.000 triệu đồng

a) Các khoản thu cân đối NSNN                                      2.912.000          -

b) Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách      338.000          -

Tổng thu ngân sách địa phương:                                     7.818.292          -

a) Thu NSĐP hưởng theo phân cấp                                 2.864.975          -

b) Các khoản được để lại chi quản lý qua ngân sách           338.000          -

c) Thu NSTW bổ sung                                                    4.604.656          -

+ Bổ sung cân đối ngân sách                                          2.216.751          -

+ Bổ sung có mục tiêu                                                   1.357.796          -

+ Bổ sung tiền tăng lương tối thiểu                                 1.030.109          -

d) Thu chuyển nguồn kinh phí năm trước                         10.661         -
(Tăng thu xổ số kiến thiết năm 2012)

2) Dự toán chi ngân sách địa phương:

Dự toán chi ngân sách địa phương Chính phủ giao là 7.469.631 triệu đồng. Trong đó, chi cân đối ngân sách là 6.111.835 triệu đồng; chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác là 1.357.796 triệu đồng.

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách của địa phương, dự toán chi ngân sách địa phương được quyết định như sau:

Tổng chi ngân sách địa phương:                         7.818.292 triệu đồng

a) Các khoản chi cân đối NSĐP                                      6.315.420          -

+ Chi đầu tư phát triển                                                   567.941 -

Trong đó: Chi trả nợ vay NHPT                                        31.000              -

+ Chi thường xuyên                                                       5.621.079          -

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                         1.400         -

+ Dự phòng ngân sách                                                      125.000          -

b) Các khoản chi quản lý qua ngân sách                              338.000         -

Gồm: Chi xổ số kiến thiết: 95 tỷ đồng, viện phí: 205 tỷ đồng, học phí: 20 tỷ đồng, các khoản chi được quản lý qua NSNN khác: 18 tỷ đồng)

c) Chi các khoản trung ương bổ sung có mục tiêu            1.164.872          -

Trong đó:

+ Chi các mục tiêu về đầu tư                                             647.260          -

+ Chi các mục tiêu sự nghiệp                                            517.612          -

* Chi đầu tư phát triển được bố trí 1.310.201 triệu đồng (Gồm: vốn cân đối NSĐP chi cho đầu tư phát triển: 567.947 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết: 95.000 triệu đồng, vốn trung ương bổ sung chi đầu tư: 647.260 triệu đồng).

* Chi thường xuyên được bố trí 5.621.079 triệu đồng. Cụ thể như sau:

+ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo - dạy nghề 2.530.191 triệu đồng;

+ Sự nghiệp khoa học và công nghệ 21.733 triệu đồng;

+ Sự nghiệp môi trường là 60.000 triệu đồng;

+ Các khoản chi thường xuyên còn lại 3.009.155 triệu đồng;

* Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 1.400 triệu đồng.

* Dự phòng ngân sách được bố trí 125.000 triệu đồng.

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:

1) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh:

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và số bổ sung từ ngân sách trung ương, dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được quyết định như sau:

Tổng thu ngân sách cấp tỉnh:                                          6.753.977 triệu đồng

Trong đó:

- Thu ngân sách cấp tỉnh hướng theo phân cấp                1.837.910          -

- Thu trợ cấp bổ sung từ NSTW                                      4.604.656          -

+ Bổ sung cân đối ngân sách                                          2.216.751          -

+ Bổ sung tăng tiền lương tối thiểu                                 1.030.109          -

+ Bổ sung có mục tiêu                                                   1.357.796          -

- Các khoản được để lại chi quản lý qua ngân sách             300.750          -

- Thu chuyển nguồn năm trước                                            10.661         -
( Tăng thu xổ số kiến thiết năm 2012)

2) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:

Căn cứ nguồn thu của ngân sách cấp tỉnh, nhiệm vụ chi đã được phân cấp, định mức phân bổ ngân sách, dự toán chi ngân sách cấp tỉnh được quyết định như sau:

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:                                          6.753.977 triệu đồng

a) Nhiệm vụ chi của NS cấp tỉnh theo phân cấp                3.355.281          -

Gồm:

- Chi đầu tư phát triển                                                       220.391          -

Trong đó: Chi trả nợ vốn vay NHPT                                       31.000         -

- Chi thường xuyên                                                        1.887.242          -

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                          1.400         -

- Dự phòng ngân sách                                                         43.000         -

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách                               300.750          -

- Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung             902.498          -

b) Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố                    3.398.696          -

- Bổ sung cân đối ngân sách                                           1.981.012          -

- Bổ sung có mục tiêu                                                       291.776          -

- Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương                1.125.908          -
(Có Phương án phân bổ kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 11/12/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính; Bộ KHĐT;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- CV Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu81/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2013
Ngày hiệu lực11/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
Cập nhậtTuần trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 81/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Gia Lai 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 81/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Gia Lai 2014
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu81/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Đình Thu
        Ngày ban hành11/12/2013
        Ngày hiệu lực11/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
        Cập nhậtTuần trước
        (10/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 81/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Gia Lai 2014

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 81/2013/NQ-HĐND dự toán phương án phân bổ ngân sách Gia Lai 2014