Quy chế 7157/QCPH-BTP-VPCP

Quy chế 7157/QCPH-BTP-VPCP năm 2013 phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trong công tác theo dõi tình hình ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh

Nội dung toàn văn Quy chế 7157/QCPH-BTP-VPCP năm 2013 phối hợp theo dõi tình hình ban hành văn bản luật pháp lệnh


BỘ TƯ PHÁP - VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7157/QCPH-BTP-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA BỘ TƯ PHÁP VÀ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH

Căn cứ Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh;

Đnâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thống nhất ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ với các nội dung sau:

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trong công tác theo dõi tình hình ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh được giao theo quy định của các luật, pháp lệnh được Quốc hội, y ban thường vụ Quốc hội thông qua.

Điều 2. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh sau khi được Quốc hội, Ủy ban thường vụ ban hành.

2. Trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao, tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mới phát sinh.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

4. Xây dựng các Báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

5. Đăng tải tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo chính xác, công khai và minh bạch.

Điều 4. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

1. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan rà soát các quy định của luật, pháp lệnh thuộc thm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, xây dựng Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua.

2. Trường hp nhận được văn bản đề nghị của Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc điều chỉnh nội dung Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, trong thời hạn 03 ngày, Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tư pháp để tham gia ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh.

3. Trường hp còn ý kiến khác nhau giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ về Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp thống nhất về nội dung trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết, thi hành luật, pháp lệnh.

Điều 5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về những nội dung luật, pháp lệnh giao.

2. Định kỳ hàng quý, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp giao ban với Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm góp ý đối với dự thảo Kế hoạch kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành.

Điều 6. Xây dựng báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và 01 năm, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Chậm nhất 10 ngày trước Phiên họp của Chính phủ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ về dự thảo Báo cáo trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ cung cấp cho Bộ Tư pháp các thông tin liên quan đến việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng các Báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tham gia góp ý đối với dự thảo Báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh gửi Bộ Tư pháp để hoàn thiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. Tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

1. Bộ Tư pháp:

a) Tham mưu, xây dựng dự thảo văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, gửi Văn phòng Chính phủ cho ý kiến;

b) Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn phòng Chính phủ:

a) Tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tư pháp;

b) Cử đại diện tham gia quá trình tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

Điều 8. Công bố tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ

1. Bộ Tư pháp:

a) Định kỳ hàng tháng, rà soát, lập Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh nợ đọng.

b) Chậm nhất ngày 05 hàng tháng gửi Văn phòng Chính phủ Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh nợ đọng để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

2. Văn phòng Chính phủ (Cổng thông tin điện tử Chính phủ) đăng tải Danh mục văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh nợ đọng trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Điều 9. Tổ chức thực hiện và phân công đơn vị làm đầu mối

1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp là đơn vị đầu mối thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Định kỳ hàng năm, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp và Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Hà Hùng Cường

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Vũ Đức Đam

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội, HĐDT và các UB của Quốc hội;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- Các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL (BTP); VT, Vụ PL (VPCP).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7157/QCPH-BTP-VPCP

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu7157/QCPH-BTP-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2013
Ngày hiệu lực10/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7157/QCPH-BTP-VPCP

Lược đồ Quy chế 7157/QCPH-BTP-VPCP năm 2013 phối hợp theo dõi tình hình ban hành văn bản luật pháp lệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 7157/QCPH-BTP-VPCP năm 2013 phối hợp theo dõi tình hình ban hành văn bản luật pháp lệnh
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu7157/QCPH-BTP-VPCP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ
        Người kýHà Hùng Cường, Vũ Đức Đam
        Ngày ban hành10/10/2013
        Ngày hiệu lực10/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quy chế 7157/QCPH-BTP-VPCP năm 2013 phối hợp theo dõi tình hình ban hành văn bản luật pháp lệnh

            Lịch sử hiệu lực Quy chế 7157/QCPH-BTP-VPCP năm 2013 phối hợp theo dõi tình hình ban hành văn bản luật pháp lệnh

            • 10/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực