Quyết định 262/2000/QĐ-UB

Quyết địng 262/2000/QĐ-UB về thành lập quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết địng 262/2000/QĐ-UB lập quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 01/10/1991 đến 15/11/2010 và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết địng 262/2000/QĐ-UB lập quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/2000/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 19 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 360/TT-TCVG ngày 05/9/2000 về việc đề nghị thành lập quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Tỉnh Lào Cai. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy chế quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 95/2000/QĐ-BTC ngày 09/6/2000 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lào Cai do Chủ tịch UBND tỉnh quản lý và quyết định phê duyệt phương án chi hỗ trợ tài chính, chi giải quyết chế độ cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý trong quá trình sắp xếp và chuyển đổi hình thức sở hữu.

Điều 3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính Vật giá làm chủ tài khoản "Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước" của Tỉnh mở tại kho Bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai.

- Giám đốc Sở Tài chính Vật giá chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời thực hiện chế độ báo cáo kế toán, chế độ hạch toán theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành. tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

 

 

TM. UBND TỈNH L ÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 262/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu262/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2000
Ngày hiệu lực19/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 262/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết địng 262/2000/QĐ-UB lập quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết địng 262/2000/QĐ-UB lập quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu262/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Đức Thăng
        Ngày ban hành19/09/2000
        Ngày hiệu lực19/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết địng 262/2000/QĐ-UB lập quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Lào Cai

        Lịch sử hiệu lực Quyết địng 262/2000/QĐ-UB lập quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Lào Cai