Quyết định 1446/QĐ-UBND

Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành liên quan đến cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 01/10/1991 đến ngày 15/11/2010

Nội dung toàn văn Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 01/10/1991 đến 15/11/2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) TỪ NGÀY 01/10/1991 ĐẾN NGÀY 15/11/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức va kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 23/TTr-STP ngày 11/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 04 văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành liên quan đến các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 01/10/1991 đến ngày 15/11/2010 (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) TỪ NGÀY 01/10/1991 ĐẾN NGÀY 15/11/2010 BỊ BÃI BỎ

Tổng số: 03 văn bản, gồm: 02 quyết định, 01 chỉ thị

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1446/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

01

262/2000/QĐ-UB

19/9/2000

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc thành lập quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Toàn bộ văn bản

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành:

Lý do: Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể:

+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 đã thay thế Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994.

+ Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thay thế cho Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

+ Căn cứ pháp lý quy định tại Điều 1 của Quyết định đã hết hiệu lực, cụ thể: Quyết định 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ thay thế cho Quyết định số 95/2000/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế quản lý thu nộp và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

 

02

17/2002/CT-UB

29/8/2002

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Lý do: Không phù hợp với:

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

- Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan bằng vốn nhà nước.

 

03

47/2004/QĐ-UB

13/02/2004

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc thành lập Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai.

Một phần văn bản (Điều 2)

Lý do:

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã bị thay thế: Thông tư số 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa thay thế Thông tư số 73/2003/TT-BNN ngày 01/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa.

- Đối chiếu với Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân không phù hợp vì quyết định thành lập Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai là văn bản cá biệt nhưng tại Điều 2 của Quyết định quy định về nhiệm vụ cơ quan chứa đựng quy phạm pháp luật.

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CHỨA ĐỰNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)TỪ NGÀY 01/10/1991 ĐẾN NGÀY 15/11/2010 BỊ BÃI BỎ

Tổng số: 01 quyết định

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1446/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

01

21/QĐ-UB

19/01/2005

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tạm dừng xuất nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới Việt - Trung thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Lý do:

Không phù hợp với Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1446/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1446/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2011
Ngày hiệu lực13/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1446/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 01/10/1991 đến 15/11/2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 01/10/1991 đến 15/11/2010
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1446/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Văn Vịnh
       Ngày ban hành13/06/2011
       Ngày hiệu lực13/06/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 01/10/1991 đến 15/11/2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 01/10/1991 đến 15/11/2010

           • 13/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực