Quyết định 02/2010/QĐ-UBND

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

Quyết định 002/2010/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cơ quan, đơn vị, tổ chức đã được thay thế bởi Quyết định 04/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 002/2010/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cơ quan, đơn vị, tổ chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2010/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 04 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ QUẬN 10

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH 12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân Huyện, Quận, Phường nơi không tổ chức HĐND Huyện, Quận, Phường;
Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 04 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;
Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 06 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ công văn số 1374/SNV-QLVTLT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Sở Nội vụ về cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ quận-huyện;
Căn cứ Quyết định số 7533/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về Ban hành danh mục các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Quận 10;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại tờ trình số 545 /TTr-PNV ngày 01 tháng 10 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung danh mục các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Quận 10,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung danh mục các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Quận 10, cụ thể như sau:

1. Danh mục số 1 nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Quận:(48 đơn vị)

a) Các cơ quan cao nhất trong tổ chức bộ máy của chính quyền nhà nước Quận: (03 đơn vị)

1. Ủy ban nhân dân Quận 10;

2. Tòa án nhân dân Quận 10;

3. Viện kiểm sát nhân dân Quận 10;

b) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận: (12 đơn vị)

1. Phòng Nội vụ Quận 10;

2. Phòng Tư pháp Quận 10;

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 10;

4. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 10;

5. Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10;

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10;

7. Phòng Y tế Quận 10;

8. Thanh tra Quận 10;

9. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10;

10. Phòng Kinh tế Quận 10;

11. Phòng Quản lý đô thị Quận 10;

12. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10;

c) Các cơ quan chuyên môn UBND thành lập theo yêu cầu đặc thù: (04 đơn vị)

1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 10;

2. Thanh tra xây dựng Quận 10;

3. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 10;

4. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 10;

d) Các cơ quan của Trung ương, Thành phố tổ chức theo ngành dọc tại Quận: (07 đơn vị)

1. Phòng Thống kê Quận 10;

2. Bảo hiểm xã hội Quận 10;

3. Ngân hàng chính sách xã hội Quận 10;

4. Kho bạc Nhà nước Quận 10;

5. Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10;

6. Chi cục Thuế Quận 10;

7. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 10;

đ) Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội Quận hoạt động bằng ngân sách nhà nước: (07 đơn vị)

1. Ủy ban mặt trận tổ quốc VN Quận 10;

2. Ban chấp hành Quận đoàn 10;

3. Hội liên hiệp thanh niên VN Quận 10;

4. Liên đoàn lao động Quận 10;

5. Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 10;

6. Hội Cựu Chiến Binh Quận 10;

7. Hội Chữ thập đỏ Quận 10;

e) Ủy ban nhân dân Phường (15 đơn vị):

1. Ủy ban nhân dân Phường 01;

2. Ủy ban nhân dân Phường 02;

3. Ủy ban nhân dân Phường 03;

4. Ủy ban nhân dân Phường 04;

5. Ủy ban nhân dân Phường 05;

6. Ủy ban nhân dân Phường 06;

7. Ủy ban nhân dân Phường 07;

8. Ủy ban nhân dân Phường 08;

9. Ủy ban nhân dân Phường 09;

10. Ủy ban nhân dân Phường 10;

11. Ủy ban nhân dân Phường 11;

12. Ủy ban nhân dân Phường 12;

13. Ủy ban nhân dân Phường 13;

14. Ủy ban nhân dân Phường 14;

15. Ủy ban nhân dân Phường 15;

2. Danh mục số 2 nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ quận: (22 đơn vị)

Gồm các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp tiêu biểu, điển hình:

1. Trung tâm Văn hóa Hòa bình Quận 10;

2. Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 10;

3. Trung tâm Dạy nghề Quận 10;

4. Bệnh viện Quận 10;

5. Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 10;

6. Trung tâm Kỷ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Quận 10;

7. Trường Chuyên biệt Quận 10;

8. Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 10;

9. Trường THPT Diên Hồng;

10. Trường THPT Sương Nguyệt Anh;

11. Trường THCS Hoàng Văn Thụ;

12. Trường THCS Nguyễn Tri Phương;

13. Trường THCS Nguyễn Văn Tố;

14. Trường THCS Lạc Hồng;

15. Trường THCS Cách mạng tháng tám;

16. Trường THCS Trần Phú;

17. Công viên văn hóa Lê Thị Riêng;

18. Rạp chiếu bóng Vườn lài;

19. Ban Quản lý chợ Hòa Hưng;

20. Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương;

20. Nhà Thiếu nhi Quận 10;

21. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10.

Tổng cộng danh sách có 70 đơn vị

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên có trách nhiệm nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Quận 10 và thực hiện các yêu cầu báo cáo khi có yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 7533/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Quận 10.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 10, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2010
Ngày hiệu lực11/10/2010
Ngày công báo01/11/2010
Số công báoSố 88
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 002/2010/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cơ quan, đơn vị, tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 002/2010/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cơ quan, đơn vị, tổ chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Đình Chiến
        Ngày ban hành04/10/2010
        Ngày hiệu lực11/10/2010
        Ngày công báo01/11/2010
        Số công báoSố 88
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 002/2010/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cơ quan, đơn vị, tổ chức

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 002/2010/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cơ quan, đơn vị, tổ chức