Quyết định 008/2007/QĐ-BCT

Quyết định 008/2007/QĐ-BCT uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam-mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 008/2007/QĐ-BCT uỷ quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN Việt Nam mẫu D đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 008/2007/QĐ-BCT uỷ quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN Việt Nam mẫu D


BỘ CÔNG THƯƠNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 008/2007/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG, TỈNH KHÁNH HÒA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ASEAN CỦA VIỆT NAM-MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO “HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D cho các doanh nghiệp thuộc địa bàn phụ trách.  

Điều 2. Sửa đổi tên tại nhóm 4 Điều 1 Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN” ban hành kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Bộ Thương mại như sau:

Sửa đổi tên từ “Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Khánh Hòa” thành “Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa”, mã số 50.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- BQL KKT Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Vụ Pháp chế, Vụ CSTM Đa biên;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, XNK (14).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 008/2007/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu008/2007/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực24/11/2007
Ngày công báo09/11/2007
Số công báoTừ số 766 đến số 767
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 008/2007/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 008/2007/QĐ-BCT uỷ quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN Việt Nam mẫu D


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 008/2007/QĐ-BCT uỷ quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN Việt Nam mẫu D
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu008/2007/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýNguyễn Thành Biên
     Ngày ban hành29/10/2007
     Ngày hiệu lực24/11/2007
     Ngày công báo09/11/2007
     Số công báoTừ số 766 đến số 767
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 008/2007/QĐ-BCT uỷ quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN Việt Nam mẫu D

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 008/2007/QĐ-BCT uỷ quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN Việt Nam mẫu D