Quyết định 01/2003/QĐ-CKTĐ

Quyết định 01/2003/QĐ-CKTĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm do Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành

Quyết định 01/2003/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm đã được thay thế bởi Quyết định 444/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chươn và được áp dụng kể từ ngày 23/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2003/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm


BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM
*******

SỐ: 01/2003/QĐ-CKTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

Căn cứ Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM
PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Tấn Dũng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-CKTĐ ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm).

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho Ban chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập theo quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

 Điều 2. Sản phẩm cơ khí trọng điểm là các sản phẩm cơ khí được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020.

 Điều 3. Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo;

 2. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; thông qua kế hoạch công tác, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo;

 3. Quyết định việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;

 4. Trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo trong trường hợp cần thiết;

 5. Ủy quyền cho Phó Trưởng Ban thay mặt Trưởng Ban giải quyết các công việc cụ thể khi cần thiết.

Điều 5. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về lĩnh vực được phân công;

 2. Thay mặt Trưởng Ban giải quyết công việc theo sự ủy quyền của Trưởng Ban và có trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành và sử dụng Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Công nghiệp;

 3. Tập hợp ý kiến các thành viên, chủ động xây dựng kế hoạch công tác dài hạn 5 năm, hàng năm của Ban Chỉ đạo và báo cáo kế hoạch công tác với Trưởng Ban để thông qua làm cơ sở quản lý, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo và của từng thành viên;

 4. Ký các văn bản điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo và ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí và việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm khi được Trưởng Ban ủy quyền;

 Ký các văn bản có liên quan đến các hoạt động hành chính, chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo;

 5. Thay mặt Trưởng Ban triệu tập và chủ trì các cuộc họp với lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương để phổ biến, quán triệt nội dung, hướng dẫn việc thực hiện, lấy ý kiến về cơ chế, chính sách liên quan đến việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;

 6. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả và những kiến nghị trong việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm. Tổng hợp báo cáo thường xuyên, đột xuất, trực tiếp với Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm trong phạm vi cả nước để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời;

 7. Tổ chức các đoàn công tác đến làm việc với các Bộ, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp để nắm và kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;

 8. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cử cán bộ tham gia những nhóm công tác ngắn hạn để nghiên cứu và xây dựng một số quy hoạch, cơ chế, chính sách và dự án cụ thể nhằm triển khai Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;

 9. Mời chuyên gia giỏi trong và ngoài nước có kinh nghiệm về lĩnh vực cơ khí để tư vấn. Trong những trường hợp cần thiết cử các đoàn cán bộ đi khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm ở các nước có nền cơ khí phát triển.

 Điều 6. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 1 Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 1. Có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công;

 2. Báo cáo, chủ động đề xuất ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc triển khai thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm với Trưởng Ban.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Chế độ họp Ban Chỉ đạo

 1. Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập và chủ tọa các phiên họp thường kỳ 03 tháng một lần và các phiên họp bất thường theo yêu cầu cụ thể của công việc;

 2. Trưởng Ban Chỉ đạo có thể ủy quyền cho Phó trưởng Ban chủ tọa các phiên họp;

 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo; khi vắng mặt phải được Trưởng Ban đồng ý và phải cử đại diện có thẩm quyền họp thay.

 4. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

 Kết luận do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban được ủy quyền ký, gửi các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan để thực hiện;

 5. Nội dung các phiên họp do Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chuẩn bị;

 6. Phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo, kết quả thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm, thực hiện cơ chế, chính sách, kết quả tháo gỡ khó khăn và đề nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Chế độ phân công công việc

 1. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm phân công từng thành viên phối hợp với các Bộ, ngành kiểm tra, xây dựng, bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách và những giải pháp thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;

 2. Vào tháng 10 hàng năm các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ làm việc trực tiếp với các Bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí và việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm

 Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo

 1. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công về công tác triển khai Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm cho Ban Chỉ đạo;

 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo theo yêu cầu của Trưởng Ban.

 Điều 10. Chế độ đi công tác cơ sở

 Căn cứ vào yêu cầu công việc, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động đi công tác cơ sở để nắm bắt tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và thực hiện các chuyến đi công tác đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Chương 4:

TỔ CHỨC BỘ PHẬN GIÚP VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

Điều 11. Ban Chỉ đạo có tổ thường trực giúp việc đặt tại Bộ Công nghiệp và các tổ công tác khác do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập để phục vụ yêu cầu công tác của Ban Chỉ đạo.

 1. Tổ Thường trực giúp việc do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp phụ trách cơ khí là thành viên của Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm thực hiện và điều hành Tổ Thường trực thực hiện sự chỉ đạo của Trưởng Ban.

 Các thành viên của Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

 2. Văn phòng Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Công nghiệp. Các cán bộ chuyên môn làm việc theo chế độ chuyên gia, được phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm và chịu sự điều hành trực tiếp của Tổ trưởng, Tổ Thường trực.

Điều 12. Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 1. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban Chỉ đạo phân công;

 2. Tổ chức phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giao;

 3. Chủ động nắm tình hình, nghiên cứu trình Ban Chỉ đạo biện pháp giải quyết kịp thời nhằm triển khai hiệu quả Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;

 4. Giúp Ban Chỉ đạo soạn thảo chương trình công tác, kế hoạch làm việc; tham mưu cho Ban Chỉ đạo về Chương trình công tác của Ban nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo;

 5. Chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo theo sự chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban;

 6. Giúp Ban Chỉ đạo soạn thảo các văn bản trình Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ ký và đóng con dấu của Chính phủ đối với những vấn đề liên quan đến công việc điều hành của Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;

 7. Chuẩn bị các văn bản trình Phó Ban Chỉ đạo ký và đóng con dấu của Bộ Công nghiệp đối với những vấn đề liên quan đến công việc hành chính và chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo;

 8. Sử dụng kinh phí được cấp hàng năm của Ban Chỉ đạo để đảm bảo cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo;

 9. Lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí được cấp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chế độ tài chính hiện hành;

 10. Cử đại diện tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và dự các cuộc họp của các Bộ, ngành, địa phương có nội dung liên quan đến Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;

Chương 5:

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ

Điều 13. Công tác hành chính

 1. Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng Ban Chỉ đạo do Tổ Thường trực giúp việc chuẩn bị, tổng hợp ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, đề xuất giải pháp, trình Trưởng Ban Chỉ đạo. Văn bản được tiếp nhận, xử lý, ban hành và sử dụng con dấu theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ;

 2. Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Phó Ban Chỉ đạo được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền do Tổ Thường trực giúp việc chuẩn bị, trình Phó Ban được ủy quyền xem xét, giải quyết. Văn bản được tiếp nhận, xử lý, ban hành và sử dụng con dấu theo quy định của Bộ Công nghiệp.

Điều 14. Công tác quản trị, tài vụ

 1. Bộ Công nghiệp cấp kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc theo dự toán được duyệt từ nguồn chi ngân sách hàng năm của Bộ Công nghiệp.

 Hàng năm vào quý III, Ban Chỉ đạo dự toán kinh phí hoạt động của năm sau gửi Bộ Công nghiệp để tổng hợp chung trình duyệt.

 2. Việc quản lý tài chính và chi phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm và các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện.

Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do các thành viên của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm đề xuất, Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2003/QĐ-CKTĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2003/QĐ-CKTĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2003
Ngày hiệu lực15/12/2003
Ngày công báo16/12/2003
Số công báoSố 213
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/09/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2003/QĐ-CKTĐ

Lược đồ Quyết định 01/2003/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2003/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2003/QĐ-CKTĐ
       Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Cơ khí Trọng Điểm
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành15/12/2003
       Ngày hiệu lực15/12/2003
       Ngày công báo16/12/2003
       Số công báoSố 213
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/09/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2003/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2003/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm