Quyết định 444/QĐ-CKTĐ

Quyết định 444/QĐ-CKTĐ năm 2010 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm do Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình cơ khí trọng điểm ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 444/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chươn


BAN CHỈ ĐẠO
CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 444/QĐ-CKTĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
CHƯƠNG TRÌNH CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

Căn cứ Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020;
Căn cứ Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 và Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 01/QĐ-CKTĐ ngày 15 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 444/QĐ-CKTĐ ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện tại Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương 2.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này;

2. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; thông qua kế hoạch công tác, chủ trì các cuộc họp của Ban;

Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập và chủ tọa các phiên họp thường kỳ 6 tháng một lần và các phiên họp bất thường theo yêu cầu của tình hình thực tế do các thành viên đề nghị. Trưởng ban có thể ủy nhiệm cho Phó Trưởng Ban chủ tọa các phiên họp.

3. Quyết định việc bổ sung, sửa đổi Quy chế Hoạt động của Ban Chỉ đạo; trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo trong trường hợp cần thiết.

Điều 4. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm – Bộ trưởng Bộ Công Thương.

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về lĩnh vực được phân công.

2. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết công việc khi được ủy quyền và có trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm, sử dụng bộ phận giúp việc (Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Công Thương) hoạt động bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng Quy chế, có hiệu quả.

3. Tập hợp ý kiến các thành viên, chủ động xây dựng kế hoạch công tác dài hạn 5 năm, hàng năm của Ban Chỉ đạo và báo cáo kế hoạch công tác với Trưởng Ban Chỉ đạo để thông qua, làm cơ sở quản lý, điều hành hoạt động của Ban và của từng thành viên.

4. Ký các văn bản điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo và ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí và việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền.

Ký các văn bản có liên quan đến các hoạt động hành chính, chi tiêu của Ban Chỉ đạo.

5. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp với lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương để lấy ý kiến hoặc phổ biến, quán triệt nội dung, hướng dẫn việc thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

6. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả và những kiến nghị trong việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm. Tổng hợp báo cáo thường xuyên, đột xuất, trực tiếp với Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm trong phạm vi cả nước để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.

7. Tổ chức các đoàn công tác đến làm việc với các Bộ, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp để nắm và kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

8. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cử cán bộ tham gia những nhóm công tác ngắn hạn để nghiên cứu và xây dựng một số quy hoạch, cơ chế chính sách và dự án cụ thể nhằm triển khai Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

9. Mời chuyên gia giỏi trong và ngoài nước có kinh nghiệm về lĩnh vực cơ khí để tư vấn. Trong những trường hợp cần thiết cử các đoàn cán bộ đi khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm ở các nước có nền cơ khí phát triển.

Điều 5. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 1 Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 và Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công.

2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Ban Chỉ đạo và tham gia vào công tác chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo.

3. Được tiếp nhận thông tin từ các cơ chế, chính sách mới về cơ khí, tình hình tiếp nhận đăng ký dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm, thẩm định dự án trước khi trình Phó Thủ tướng – Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

4. Chủ động đề xuất ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm với Phó Trưởng Ban thường trực (khi cần thiết có thể để xuất trực tiếp với Trưởng Ban) để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 6. Tổ trưởng Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo – Thứ trưởng Bộ Công Thương ngoài trách nhiệm, quyền hạn nêu tại Điều 5 còn chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về toàn bộ hoạt động của Tổ thường trực giúp việc.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Phiên họp thường kỳ (3 tháng một lần) nhằm đánh giá các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm, kết quả thực hiện chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm, thực hiện cơ chế, chính sách, kết quả tháo gỡ khó khăn và đề nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Phiên họp bất thường hoặc các phiên họp chuyên đề giải quyết theo yêu cầu của tình hình thực tế.

Điều 8. Ban Chỉ đạo phân công từng thành viên phối hợp với các Bộ, ngành kiểm tra, xây dựng, bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách và những giải pháp thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm; Ban Chỉ đạo là đầu mối phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo

1. Báo cáo định kỳ: hàng quý các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công về công tác triển khai chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm. Báo cáo gửi Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo để tổng hợp.

2. Vào tháng 10 hàng năm các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ làm việc trực tiếp với các Bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm, hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí và việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

3. Báo cáo đột xuất: các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo theo yêu cầu đột xuất của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 10. Chế độ đi công tác cơ sở

Căn cứ vào yêu cầu công việc các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động đi công tác cơ sở để nắm bắt tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và thực hiện các chuyến đi công tác đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chương 4.

TỔ CHỨC BỘ PHẬN GIÚP VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 11. Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực giúp việc đặt tại Bộ Công Thương và các Tổ công tác khác do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập để phục vụ yêu cầu công tác của Ban Chỉ đạo.

1. Tổ thường trực giúp việc do Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách cơ khí làm Tổ trưởng, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Văn phòng Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng). Cán bộ của Tổ thường trực được phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm và chịu sự điều hành trực tiếp của Tổ trưởng, phù hợp với Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ:

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Điều 2 của bản Quy chế này do Ban Chỉ đạo phân công.

- Tổ chức phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành khác ở Trung ương và địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giao.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ, ngành, địa phương liên quan, nghiên cứu trình Ban Chỉ đạo biện pháp giải quyết kịp thời các chính sách và giải pháp về tài chính, thuế, thị trường, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực nhằm triển khai hiệu quả Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Giúp Ban Chỉ đạo về hồ sơ tài liệu để báo cáo hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ra văn bản liên quan đến những vấn đề liên quan đến công việc điều hành của Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký lập và thẩm định các dự án đầu tư thuộc Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quy định của pháp luật; báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thẩm định các dự án đầu tư nêu trên trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách hỗ trợ.

- Phối hợp với các Bộ, ngành, hiệp hội tham gia xây dựng và cập nhật “cơ sở dữ liệu ngành Cơ khí Việt Nam” theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng – Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị, hội thảo, các đoàn khảo sát thực tế … của Ban Chỉ đạo theo sự chỉ đạo của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nội dung các phiên họp do Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chuẩn bị, các thành viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ, đúng thành phần các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

- Làm thủ tục giúp Ban Chỉ đạo trình Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ ký và đóng con dấu của Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề liên quan đến công việc điều hành của Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Làm thủ tục trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ký và đóng con dấu của Bộ Công Thương đối với những vấn đề liên quan đến công việc hành chính và chi tiêu của Ban Chỉ đạo.

- Sử dụng kinh phí được cấp hàng năm của Ban Chỉ đạo để đảm bảo cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí được cấp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo theo quy định chế độ tài chính hiện hành.

2. Quyền hạn:

- Được dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

- Được dự các cuộc họp của các Bộ, ngành, địa phương có nội dung liên quan đến Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Được tham dự các khóa đào tạo hoặc học tập, khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm ở trong nước và nước ngoài.

Chương 5.

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ

Điều 13. Công tác hành chính

1. Các công văn, tài liệu của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp gửi trực tiếp cho Ban Chỉ đạo theo địa chỉ: Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Công Thương – 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội (Vụ Công nghiệp nặng, ĐT: 04.22202406; 04.22202408, Fax: 22202526).

2. Ban Chỉ đạo là đầu mối tiếp nhận: các văn bản pháp quy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản điều hành của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ … có liên quan đến nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Các văn bản trình Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện theo quy trình xử lý và phát hành văn bản của Văn phòng Chính phủ. Các văn bản trình Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện theo quy trình xử lý và phát hành văn bản của Bộ Công Thương.

Điều 14. Công tác quản trị, tài vụ

Bộ Công Thương đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo dự toán được duyệt. Dự toán này được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương.

Hàng năm vào quý III Ban Chỉ đạo dự toán kinh phí hoạt động của năm sau gửi Bộ Công Thương để tổng hợp chung trình duyệt.

Ngoài ra, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo còn được lấy từ chi phí phát triển và quản lý dự án và các chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc quản lý tài chính và chi phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-CKTĐ ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Điều 16. Từng thành viên Ban Chỉ đạo phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Chỉ đạo, trước Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ và trước Thủ tướng Chính phủ về những công việc được Ban Chỉ đạo phân công; sử dụng cán bộ, phương tiện, các trang thiết bị do đơn vị mình quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 17. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Ban Chỉ đạo sẽ tổng hợp ý kiến, đề xuất nội dung cần bổ sung, sửa đổi trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện có trách nhiệm phối hợp, thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 444/QĐ-CKTĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu444/QĐ-CKTĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2010
Ngày hiệu lực23/09/2010
Ngày công báo08/10/2010
Số công báoTừ số 583 đến số 584
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 444/QĐ-CKTĐ

Lược đồ Quyết định 444/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chươn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 444/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chươn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu444/QĐ-CKTĐ
       Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Cơ khí Trọng Điểm
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành23/09/2010
       Ngày hiệu lực23/09/2010
       Ngày công báo08/10/2010
       Số công báoTừ số 583 đến số 584
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 444/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chươn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 444/QĐ-CKTĐ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chươn

           • 23/09/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2010

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực