Quyết định 01/2006/QĐ-UBND

Quyết định 01/2006/QĐ-UBND điều chỉnh mục 6.1, điều 6 của kèm theo Quyết định 99/2005/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 01/2006/QĐ-UBND chính sách tài chính di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào KCN tập trung,cụm CN sửa đổi 99/2005/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 63/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2006/QĐ-UBND chính sách tài chính di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào KCN tập trung,cụm CN sửa đổi 99/2005/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỤC 6.1, ĐIỀU 6 CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 99/2005/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất - kinh doanh theo quy hoạch ;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ ngày 29 tháng 6 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố về đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm các khu công nghiệp và vùng phụ cận;
Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo công tác di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố theo Tờ trình số 1410/TTr-BCĐ ngày 13 tháng 12 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh mục 6.1, điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy định một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp như sau :

"Trường hợp các cơ sở sản xuất không phải là doanh nghiệp Nhà nước thuê đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp mà không có giá ưu đãi như quy định tại điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND hoặc các địa điểm khác phù hợp quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt là địa điểm được xây dựng xưởng sản xuất thì được hỗ trợ 200.000 đồng/m2 tiền thuê đất tại địa điểm mới, diện tích đất được hỗ trợ trong trường hợp này được tính tối đa bằng 1,2 lần diện tích đất tại địa điểm cũ phải di dời mà các cơ sở đang quản lý và sử dụng".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo công tác di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố phải di dời theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3
- TTUB : CT, các PCT
- VPHĐ-UB: Các PVP
- Tổ CNN, TM, TH (5b)
- Lưu (CNN/T) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2006
Ngày hiệu lực05/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2006/QĐ-UBND chính sách tài chính di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào KCN tập trung,cụm CN sửa đổi 99/2005/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2006/QĐ-UBND chính sách tài chính di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào KCN tập trung,cụm CN sửa đổi 99/2005/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Hải
       Ngày ban hành05/01/2006
       Ngày hiệu lực05/01/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2009
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2006/QĐ-UBND chính sách tài chính di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào KCN tập trung,cụm CN sửa đổi 99/2005/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2006/QĐ-UBND chính sách tài chính di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào KCN tập trung,cụm CN sửa đổi 99/2005/QĐ-UBND