Quyết định 01/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 01/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định về Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 01/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp cao đẳng nghề đã được thay thế bởi Quyết định 58/2008/QĐ-BLĐTBXH Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp cao đẳng nghề


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2007/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/ NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; các chương trình dạy nghề được xây dựng theo Quyết định số 212/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề đang áp dụng giảng dạy cho học sinh học nghề dài hạn tuyển sinh trước ngày 30 tháng 06 năm 2007 được triển khai đến hết khoá học.

Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương các Tổ chức chính trị – xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, các trường trung cấp nghề và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Công báo (2 b);
- Lưu VP, TCDN (20 b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VẰN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2007/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2007
Ngày hiệu lực05/02/2007
Ngày công báo21/01/2007
Số công báoTừ số 49 đến số 50
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 01/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp cao đẳng nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp cao đẳng nghề
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2007/QĐ-BLĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýNguyễn Thị Hằng
       Ngày ban hành04/01/2007
       Ngày hiệu lực05/02/2007
       Ngày công báo21/01/2007
       Số công báoTừ số 49 đến số 50
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp cao đẳng nghề

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp cao đẳng nghề