Thông tư 02/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư 02/2010/TT-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2010/TT-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 02/2010/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/06/2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật như sau:

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Danh mục của văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì ban hành, phối hợp ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2010.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Công báo Chính phủ;

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2009 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Hình thức văn bản

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

1

Thông tư

13/2005/TT-BLĐTBXH

25/02/2005

Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Được thay thế bởi Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

2

Thông tư

29/2007/TT-BLĐTBXH

05/12/2007

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

3

Thông tư

30/2007/TT-BLĐTBXH

05/12/2007

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH  ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

4

Thông tư

23/2008/TT-BLĐTBXH

20/10/2008

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Được thay thế bởi Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH  ngày 13/11/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

5

Thông tư

24/2008/TT-BLĐTBXH

20/10/2008

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13/11/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

6

Quyết định

05/2006/QĐ-BLĐTBXH

10/07/2006

Ban hành quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

Được thay thế bởi Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề và Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

7

Quyết định

06/2006/QĐ-BLĐTBXH

02/08/2006

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Được thay thế bởi Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề và Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

8

Quyết định

01/2007/QĐ-BLĐTBXH

04/01/2007

Ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề

Được thay thế bởi Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề.

9

Quyết định

02/2007/QĐ-BLĐTBXH

04/01/2007

Ban hành Điều lệ trường cao đẳng nghề

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề

10

Quyết định

03/2007/QĐ-BLĐTBXH

04/01/2007

Ban hành Điều lệ trường trung cấp nghề

Được thay thế bởi Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề

11

Quyết định

07/2007/QĐ-BLĐTBXH

23/03/2007

Ban hành Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

12

Quyết định

10/2007/QĐ-BLĐTBXH

04/04/2007

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề

Được thay thế bởi Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm nghề

13

Quyết định

15/2007/QĐ-BLĐTBXH

29/5/2007

Ban hành mẫu bằng, chứng chỉ nghề

Được thay thế bởi Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, mẫu chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề

14

Quyết định

16/2007/QĐ-BLĐTBXH

29/05/2007

Ban hành tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề năm 2007

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

15

Quyết định

17/2007/QĐ-BLĐTBXH

29/5/2007

Ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề

Được thay thế bởi Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

16

Thông tư

24/2005/TT-BLĐTBXH

26/09/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

17

Thông tư liên tịch

34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

09/12/2005

Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/07/2008 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ

18

Thông tư liên tịch

06/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTP

07/07/2006

Hướng dẫn việc bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/07/2007 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2010/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2010/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2010
Ngày hiệu lực01/03/2010
Ngày công báo02/02/2010
Số công báoTừ số 65 đến số 66
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2010/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 02/2010/TT-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 02/2010/TT-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu02/2010/TT-BLĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
       Ngày ban hành12/01/2010
       Ngày hiệu lực01/03/2010
       Ngày công báo02/02/2010
       Số công báoTừ số 65 đến số 66
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 02/2010/TT-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2010/TT-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật

           • 12/01/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/02/2010

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực