Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH sửa đổi Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với tr­­ường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành Quyết định 05/2006/QĐ-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH thủ tục thành lập đăng ký hoạt động dạy nghề trường cao đẳng,trung cấp nghề sửa đổi 05/2006/QĐ-BLĐTBXH đã được thay thế bởi Quyết định 71/2008/QĐ-BLĐTBXH Quy định thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và được áp dụng kể từ ngày 05/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH thủ tục thành lập đăng ký hoạt động dạy nghề trường cao đẳng,trung cấp nghề sửa đổi 05/2006/QĐ-BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2006/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2006/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 10/7/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Th­­ương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Sửa đổi nội dung điểm a khoản 2 Điều 3 và điểm a khoản 2 Điều 5 thành:

“Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường dạy nghề;”

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 2 Điều 4 thành:

“Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, đề án khả thi thành lập trường và các điều kiện quy định tại Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006, trình Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản, nêu rõ lý do.”

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm b khoản 2 Điều 6 thành:

“Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, đề án khả thi thành lập trường và các điều kiện quy  định tại Điều 5 của Quy định ban  hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trư­ởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ngư­ời đứng đầu cơ quan Trung ư­ơng của Tổ chức chính trị - xã hội có trường trung cấp nghề, tr­­ường cao đẳng nghề trực thuộc; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương; Giám đốc Sở Lao động - Th­ư­ơng binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục tr­ưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ư­­ơng Đảng;
- Thủ t­­ướng, các Phó Thủ tư­­ớng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ­­ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nư­­ớc;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ­­ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư­ pháp;
- L­­ưu: VP,  TCDN (10b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2006/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2006/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2006
Ngày hiệu lực23/08/2006
Ngày công báo08/08/2006
Số công báoTừ số 3 đến số 4
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2006/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH thủ tục thành lập đăng ký hoạt động dạy nghề trường cao đẳng,trung cấp nghề sửa đổi 05/2006/QĐ-BLĐTBXH


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH thủ tục thành lập đăng ký hoạt động dạy nghề trường cao đẳng,trung cấp nghề sửa đổi 05/2006/QĐ-BLĐTBXH
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2006/QĐ-BLĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýNguyễn Thị Hằng
       Ngày ban hành02/08/2006
       Ngày hiệu lực23/08/2006
       Ngày công báo08/08/2006
       Số công báoTừ số 3 đến số 4
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH thủ tục thành lập đăng ký hoạt động dạy nghề trường cao đẳng,trung cấp nghề sửa đổi 05/2006/QĐ-BLĐTBXH

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH thủ tục thành lập đăng ký hoạt động dạy nghề trường cao đẳng,trung cấp nghề sửa đổi 05/2006/QĐ-BLĐTBXH