Quyết định 17/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 17/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.

Quyết định 17/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định điều kiện thủ tục thẩm quyền thành lập cho phép thành lập trung tâm dạy nghề đã được thay thế bởi Quyết định 71/2008/QĐ-BLĐTBXH Quy định thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và được áp dụng kể từ ngày 05/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định điều kiện thủ tục thẩm quyền thành lập cho phép thành lập trung tâm dạy nghề


BỘ LAO ĐỘNG, TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

Số:   17/2007/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày  29 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/ NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có trung tâm dạy nghề; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Giám đốc Sở lao động - Th­ương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ tr­ưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch n­ước; Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ­ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Như điều 3;
- Lư­u: VT,  TCDN (30b).

BỘ TRƯ­ỞNG




Nguyễn Thị Hằng

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 17 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29  tháng 5  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các trung tâm dạy nghề thuộc các loại hình công lập và tư thục; không áp dụng đối với các trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc thành lập

1. Việc thành lập và cho phép thành lập trung tâm dạy nghề phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới phát triển cơ sở dạy nghề nhu cầu phát triển nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu có đủ điều kiện theo quy định đều có quyền thành lập trung tâm dạy nghề.

Chương 2:

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Điều 3. Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề

Trung tâm dạy nghề được thành lập phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Phù hợp với quy hoạch chung mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch chi tiết của Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

2. Đảm bảo chỗ học cho tối thiểu 150 học sinh cùng học tại một thời điểm;                                                                                         

3. Có chương trình dạy nghề theo quy định;

4. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô, nghề, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích cơ sở thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;

5. Có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi/ 1 giáo viên quy đổi tối đa là 25. Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;

6. Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề tư thục.

Điều 4. Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề  

Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề gồm:

1. Văn bản đề nghị của đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trung tâm dạy nghề công lập (theo mẫu số 1); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục ( theo mẫu số 2);

2. Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu số 3);

3. Chương trình dạy nghề cho các nghề tổ chức đào tạo;

4. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm;

5. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm);

6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục đảm bảo vốn đầu tư và hoạt động của trung tâm theo đề án thành lập.

Điều 5. Thủ tục thành lập, thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm dạy nghề 

1. Đối với các trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội:

1.1. Cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan  thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc.

1.2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thẩm định, quyết định thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc; Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề bằng văn bản nêu rõ lý do.

2. Đối với trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

2.2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành thẩm định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề;

2.3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề; Trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời cho tổ chức và cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề bằng văn bản nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, người có thẩm quyền quyết định theo quy định tại khoản 1.2 và khoản 2.2 Điều 5 của Quy định này có trách nhiệm gửi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi và quản lý.

 

Mẫu số 1

 


(1)

(2)

 

   Số:         /................

   V/v: Đề nghị thành lập  trung tâm dạy  nghề công lập ............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 


      

         ..........., ngày.......tháng....... năm 20......

 

 

Kính gửi: ................................................................................................        

 

(Nội dung văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề công lập gồm:)

 

- Lý do thành lập trung tâm dạy nghề: ................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

- Tên trung tâm dạy nghề:………………………………………...…………….

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ cơ sở, chi nhánh (nếu có): ……………………...

………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ...........................Fax:..........................., E-mail:..............................

- Nghề, quy mô, trình độ đào tạo: ..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

- Diện tích đất sử dụng:........................, diện tích xây dựng.................................

- Vốn đầu tư: ........................................................................................................                           

- Thời hạn hoạt động: ...........................................................................................

(Kèm theo Đề án thành lập ……………………..)

- Đề nghị Bộ, ngành..., UBND tỉnh/thành phố.......... xem xét quyết định./.

 

                                                             (3)

 

                                                            (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề

(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề

 Mẫu số 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 


..........., ngày.......tháng....... năm 20........

 

ĐƠN XIN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC

 

Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW).....................................

- Họ tên người đại diện tổ chức ( hoặc cá nhân ) xin thành lập:............................ ……………….......................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư; nơi thường trú (nếu là cá nhân): …...........................................................................................................................

- Tên trung tâm dạy nghề:……………………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................

- Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh ( nếu có ): ...............................................

- Điện thoại: ..............................Fax:................................Email: .........................

- Nghề, quy mô đào tạo: .......................................................................................

...............................................................................................................................

- Diện tích đất sử dụng:.................................., diện tích xây dựng.......................

- Vốn đầu tư: ........................................................................................................                           

- Thời hạn hoạt động: ...........................................................................................

(Kèm theo Đề án thành lập trung tâm dạy nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố…..…...) xem xét, quyết định./.

                                                                                      

                                                                                           (1)

                                                            (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc người làm đơn


    Mẫu số 3

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 


..........., ngày.......tháng....... năm 20.......

 

 

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

 

MỞ ĐẦU

 

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

           

            1. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn ( hoặc lĩnh vực).

            2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

            3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

            4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn.

 

Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY

VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

 HOẠT ĐỘNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ XIN THÀNH LẬP

- Tên gọi:……………………................................………………………......

- Tên gọi bằng tiếng anh (nếu có):……………………...................................

- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm: ............................………………………

…………………………………...............................………………………...

- Điện thoại: ………………….Fax: ………………Email:……….…………..

- Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh ( nếu có ): .........………………………

…………………………………...............................………………………...

- Cơ quan quản lý trực tiếp ( nếu có ):………………………………………….

- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc:……………………………...…….....

(Có sơ yếu lý lịch kèm)

- Chức năng, nhiệm vụ trung tâm dạy nghề.....................................……………

……………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

1. Mục tiêu chung

2. Mục tiêu cụ thể: (Tên nghề, thời gian đào tạo, quy mô đào tạo)

Số

TT

Tên nghề đào tạo

Thời gian đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 20.....

20....

20....

20....

20....

20....

1

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tổ chức bộ máy quản lý

3.1. Mô hình tổ chức bộ máy:

- Ban giám đốc;

- Các phòng chức năng;

- Các tổ chuyên môn;

3.2. Chức năng nhiệm vụ chính của Ban Giám đốc, các phòng chức năng, các tổ chuyên môn.

4. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm

4.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật:

- Cơ sở hạ tầng:

+ Diện tích đất sử dụng:

            * Đất xây dựng;

            * Đất lưu không.

+ Diện tích xây dựng:

* Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành...

* Khu phục vụ: thư viện, khu thể thao, ký túc xá, nhà ăn…

* Các hạng mục khác:......

- Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề.

4.2. Đội ngũ giáo viên:

Số lượng giáo viên; trình độ của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

4.3. Chương trình, giáo trình giảng dạy.

4.4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án.

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ CỤ THỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Kế hoạch, tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, xây dựng chương trình đào tạo của trung tâm; tiến độ thực hiện đề án để đưa trung tâm vào hoạt động.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI

            - Hiệu quả về kinh tế;

            - Hiệu quả về xã hội, môi trường;

            - Hiệu quả về tính bền vững của dự án.

(1)

(2)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

            (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có) 

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2007/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2007/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2007
Ngày hiệu lực16/07/2007
Ngày công báo01/07/2007
Số công báoTừ số 428 đến số 429
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2007/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 17/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định điều kiện thủ tục thẩm quyền thành lập cho phép thành lập trung tâm dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định điều kiện thủ tục thẩm quyền thành lập cho phép thành lập trung tâm dạy nghề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2007/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hằng
        Ngày ban hành29/05/2007
        Ngày hiệu lực16/07/2007
        Ngày công báo01/07/2007
        Số công báoTừ số 428 đến số 429
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định điều kiện thủ tục thẩm quyền thành lập cho phép thành lập trung tâm dạy nghề

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định điều kiện thủ tục thẩm quyền thành lập cho phép thành lập trung tâm dạy nghề