Quyết định 15/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 15/2007/QĐ-BLĐTBXH về mẫu bằng, chứng chỉ nghề do Bộ trưởng Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 15/2007/QĐ-BLĐTBXH mẫu bằng, chứng chỉ nghề đã được thay thế bởi Quyết định 75/2008/QĐ-BLĐTBX mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2007/QĐ-BLĐTBXH mẫu bằng, chứng chỉ nghề


 

 
BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

Số : 15/2007/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******


Hà Nội, ngày  29 tháng  5 năm 2007

                       

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU BẰNG, CHỨNG CHỈ NGHỀ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu bằng, chứng chỉ nghề để cấp cho người tốt nghiệp các khoá đào tạo nghề tương ứng với trình độ đào tạo, bao gồm:

1. Mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề;

2. Mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề;

3. Mẫu Chứng chỉ sơ cấp nghề.

Điều 2. Mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề được quy định như sau:

1. Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề gồm 4 trang: trang 1 và trang 4 có phủ nhựa màu đỏ đậm; trang 2 và trang 3 có nền màu trắng, hoa văn trống đồng màu vàng nhạt, giữa trang 3 có hình Quốc huy in chìm màu đỏ nhạt.

2. Nội dung cụ thể theo mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề tại Phụ lục I.

3. Các nội dung in trên trang 1 có màu vàng. Dòng chữ “BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ” ở trang 3 in màu đỏ tươi, các nội dung khác trên trang 2 và trang 3 in màu đen.

Điều 3. Mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề được quy định như sau:

1. Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề gồm 4 trang: trang 1 và trang 4 có phủ nhựa màu xanh lá cây; trang 2 và trang 3 có nền màu trắng, hoa văn trống đồng màu vàng nhạt, giữa trang 3 có hình Quốc huy in chìm màu đỏ nhạt.

2. Nội dung cụ thể theo mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề tại Phụ lục II.

3. Các nội dung in trên trang 1 có màu vàng. Dòng chữ “ BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ ” ở trang 3 in màu đỏ tươi, các nội dung khác trên trang 2 và trang 3 in màu đen.

Điều 4. Mẫu Chứng chỉ sơ cấp nghề được quy định như sau:

1. Chứng chỉ sơ cấp nghề gồm 4 trang: trang 1 và trang 4 có phủ nhựa màu xanh nước biển; trang 2 và trang 3 có nền màu trắng, hoa văn trống đồng màu vàng nhạt, giữa trang 3 có hình Quốc huy in chìm màu đỏ nhạt.

2. Nội dung cụ thể theo mẫu Chứng chỉ sơ cấp nghề tại Phụ lục III.

3. Các nội dung in trên trang 1 có màu vàng. Dòng chữ “ CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ ” ở trang 3 in màu đỏ tươi, các nội dung khác trên trang 2 và trang 3 in màu đen.

Điều 5. Mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, Chứng chỉ sơ cấp nghề quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định này được áp dụng thống nhất trong cả nước.

Cơ sở dạy nghề được phép in vào bằng, chứng chỉ nghề biểu tượng riêng  của cơ sở mình tại góc trên bên phải của trang 2 sau khi đã đăng ký bản quyền với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu tác giả.

Điều 6. Người đứng đầu cơ sở dạy nghề có trách nhiệm:

1. Tổ chức in bằng, chứng chỉ nghề theo mẫu quy định tại Quyết định này.

2. Tổ chức cấp bằng, chứng chỉ nghề cho người học nghề theo đúng thẩm quyền và quy định tại Điều 16, Điều 23, Điều 30 của Luật Dạy nghề. 

3. Lập sổ quản lý phôi bằng, chứng chỉ nghề , sổ cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, sổ cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề và sổ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

4. Ghi đầy đủ và chính xác các nội dung trong bằng, chứng chỉ nghề.

5. Ra quyết định và thực hiện việc thu hồi bằng, chứng chỉ nghề trong các trường hợp sau:

a) Người được cấp bằng, chứng chỉ nghề bị phát hiện có hành vi gian lận trong học tập, trong thi cử, tuyển sinh hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp bằng, chứng chỉ nghề;

b) Bằng, chứng chỉ nghề cấp cho người không đủ điều kiện;

c) Bằng, chứng chỉ nghề do người không có thẩm quyền cấp;

d) Bằng, chứng chỉ nghề bị tẩy xoá, sửa chữa;

đ) Người được cấp bằng, chứng chỉ nghề để cho người khác sử dụng bằng, chứng chỉ nghề của mình.

6. Định kỳ hằng quý, hằng năm báo cáo về tình hình cấp bằng, chứng chỉ nghề về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở dạy nghề đóng trụ sở chính để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Tổng cục Dạy nghề.

Điều 7. Bằng nghề và Chứng chỉ nghề ban hành kèm theo Quyết định số 1012/1998/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 10 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tiếp tục sử dụng để cấp cho người học tốt nghiệp các khoá đào tạo theo các chương trình dạy nghề dài hạn, chương trình dạy nghề ngắn hạn đã được tuyển sinh và tổ chức dạy nghề trước ngày Luật Dạy nghề có hiệu lực. 

Điều 8. Trách nhiệm của Tổng cục Dạy nghề và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc cấp bằng, chứng chỉ nghề và tổng hợp việc cấp bằng, chứng chỉ nghề trên phạm vi cả nước và báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc cấp bằng, chứng chỉ nghề và tổng hợp việc cấp bằng, chứng chỉ nghề của tất cả các cơ sở dạy nghề trên địa bàn và báo cáo Tổng cục Dạy nghề mỗi Quý một lần.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị – xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, Giám đốc trung tâm dạy nghề; Người đứng đầu trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có đăng ký hoạt động dạy nghề; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo (2 b);
- Như Điều 7;
- Lưu VT, TCDN (20 b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 


PHỤ LỤC I:

MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ
(Kèm theo Quyết định số  15 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày  29 tháng  5 năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

QUỐC HUY

 

 
 

 

 

 


 

 

 

 

BẰNG TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG NGHỀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1

 

 

Oval: 2
 

 


   Số hiệu bằng:

                                      

 

 

 

ảnh 3x4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chữ ký của người được cấp bằng

 

 

 

 

 

 

     Vào sổ cấp bằng số :............................

     Ngày ……… tháng ……. năm …………        

 

 

Trang 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HIỆU TRƯỞNG

(1)

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Cho: ...........................................................................

Ngày sinh: ..................................................................

Nơi sinh: ....................................................................

Nghề đào tạo: ............................................................

Khoá học từ tháng ...../............ đến tháng ...../...........

Tốt nghiệp loại: .......................................................

       ......................., ngày.......tháng.......năm..............

                                           

                                               Hiệu trưởng

                                                      (Ký tên đóng dấu)

 

 

Trang 3

 (1): Tên trường

 (2): Biểu tượng riêng của trường (Logo)


PHỤ LỤC II :

MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ
(Kèm theo Quyết định số  15 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

QUỐC HUY

 
 

 

 

 

 

 

 

 


BẰNG TỐT NGHIỆP

TRUNG CẤP NGHỀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1

 

Oval: 2
 

 


 

   Số hiệu bằng:                                      

 

 

 

 

nh 3x4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chữ ký của người được cấp bằng

 

 

 

 

 

 

   Vào sổ cấp bằng số :..............................

   Ngày…….. tháng …… năm …………….

 

 

Trang 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HIỆU TRƯỞNG

(1)

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP

TRUNG CẤP NGHỀ

 

Cho: ...........................................................................

Ngày sinh: .................................................................

Nơi sinh: ...................................................................

Nghề đào tạo: ............................................................

Khoá học từ tháng ...../............ đến tháng ...../...........

Tốt nghiệp loại: .......................................................

       ......................., ngày.......tháng.......năm..............

                                             Hiệu trưởng

                                                    (Ký tên đóng dấu)

 

 

 

Trang 3

(1): Tên trường

(2):  Biểu tượng riêng của trường (Logo)


PHỤ LỤC III:

MẪU CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ
(Kèm theo Quyết định số  15 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày  29 tháng 5 năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

QUỐC HUY

 
 

 

 

 

 

 

 


CHỨNG CHỈ

SƠ CẤP NGHỀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1

 

 

Oval: 3
 

 


        Số hiệu chứng chỉ:                               

 

 

 

 

nh 3x4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

      Vào sổ cấp chứng chỉ số :................

     Ngày…… tháng …… năm …………..        

 

 

Trang 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

(1)

(2)

cấp

CHỨNG CHỈ

SƠ CẤP NGHỀ

 

Cho: ...........................................................................

Ngày sinh: .................................................................

Nơi sinh: ...................................................................

Nghề đào tạo: ............................................................

Khoá học từ ngày ..../..../........ đến ngày ..../..../.........

Tốt nghiệp loại: .......................................................

       ......................., ngày.......tháng.......năm..............

                                                   (1)

                                                  (Ký tên đóng dấu)

 

 

 

Trang 3

(1): Chức danh người đứng đầu cơ sở dạy nghề

(2): Tên cơ sở dạy nghề

(3): Biểu tượng riêng của cơ sở dạy nghề (Logo)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2007/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2007
Ngày hiệu lực16/07/2007
Ngày công báo01/07/2007
Số công báoTừ số 428 đến số 429
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 15/2007/QĐ-BLĐTBXH mẫu bằng, chứng chỉ nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2007/QĐ-BLĐTBXH mẫu bằng, chứng chỉ nghề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2007/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hằng
        Ngày ban hành29/05/2007
        Ngày hiệu lực16/07/2007
        Ngày công báo01/07/2007
        Số công báoTừ số 428 đến số 429
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2007/QĐ-BLĐTBXH mẫu bằng, chứng chỉ nghề

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2007/QĐ-BLĐTBXH mẫu bằng, chứng chỉ nghề