Quyết định 01/2007/QĐ-BTP

Quyết định 01/2007/QĐ-BTP sửa đổi khoản 3 Điều 2 Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh kèm theo Quyết định 1148/2005/QĐ-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 01/2007/QĐ-BTP uỷ quyền Giám đốc Sở Tư pháp Trung ương quản lý công tác cán bộ Thi hành án dân sự hướng dẫn Quyết định 1148/2005/QĐ-BTP đã được thay thế bởi Quyết định 134/QĐ-BT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2007/QĐ-BTP uỷ quyền Giám đốc Sở Tư pháp Trung ương quản lý công tác cán bộ Thi hành án dân sự hướng dẫn Quyết định 1148/2005/QĐ-BTP


BỘ TƯ PHÁP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 2 QUY CHẾ UỶ QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ MỘT SỐ MẶT CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1148/2005/QĐ-BTP NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, như sau:

1. Điểm a.2, a.3 thuộc điểm a khoản 3 được gộp thành điểm a.2 và sửa đổi như sau:

"a.2) Căn cứ kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức, Giám đốc Sở Tư pháp quyết định công bố kết quả tuyển dụng công chức.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định tuyển dụng công chức cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đồng thời gửi danh sách những người được tuyển dụng (kèm theo hồ sơ, kết quả thi tuyển, xét tuyển và các tài liệu có liên quan) về Bộ Tư pháp để kiểm tra và quản lý."

2. Bổ sung điểm d khoản 3 như sau:

"d) Bổ nhiệm người tập sự vào ngạch công chức

Căn cứ kết quả tập sự của người tập sự, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc huỷ quyết định tuyển dụng công chức theo quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Tư pháp để quản lý."

Điều 2. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra công tác tuyển dụng công chức và các nhiệm vụ khác liên quan đến tổ chức cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Nội chính Trung ương (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương;
- Sở Tư pháp các địa phương;
- Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Ban xây dựng pháp luật (VPCP);
- Lưu: VT, Cục THADS

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Uông Chu Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2007/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2007
Ngày hiệu lực27/08/2007
Ngày công báo12/08/2007
Số công báoTừ số 554 đến số 555
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 01/2007/QĐ-BTP uỷ quyền Giám đốc Sở Tư pháp Trung ương quản lý công tác cán bộ Thi hành án dân sự hướng dẫn Quyết định 1148/2005/QĐ-BTP


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 01/2007/QĐ-BTP uỷ quyền Giám đốc Sở Tư pháp Trung ương quản lý công tác cán bộ Thi hành án dân sự hướng dẫn Quyết định 1148/2005/QĐ-BTP
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu01/2007/QĐ-BTP
     Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
     Người kýUông Chu Lưu
     Ngày ban hành16/04/2007
     Ngày hiệu lực27/08/2007
     Ngày công báo12/08/2007
     Số công báoTừ số 554 đến số 555
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2010
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 01/2007/QĐ-BTP uỷ quyền Giám đốc Sở Tư pháp Trung ương quản lý công tác cán bộ Thi hành án dân sự hướng dẫn Quyết định 1148/2005/QĐ-BTP

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2007/QĐ-BTP uỷ quyền Giám đốc Sở Tư pháp Trung ương quản lý công tác cán bộ Thi hành án dân sự hướng dẫn Quyết định 1148/2005/QĐ-BTP