Quyết định 395/QĐ-BTP

Quyết định 395/QĐ-BTP năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 395/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 395/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành (có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 395 /QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 18 tháng 01 năm 2010)

STT

Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định số 14/1999/QĐ-BTP ngày 29/1/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan Bộ Tư pháp

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp

 

2

Quyết định số 501/2003/QĐ-BTP ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2007/QĐ-BTP ngày 18/6/2007 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

 

3

Quyết định số 383/1999/QĐ-BTP ngày 06/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành quy chế chọn, cử và quản lý công chức cơ quan Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng

Được thay thế bằng Quyết định số 1195/QĐ-BTP ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng

 

4

Quyết định số 513/QĐ-BTP ngày 20/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Được thay thế bằng Quyết định số 1549/QĐ-BTP ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương

 

5

Quyết định số 1883/QĐ-BTP ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Được thay thế bằng Quyết định số 1549/QĐ-BTP ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương

 

6

Quyết định số 224/1999/QĐ-BTP ngày 5/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

 

7

Quyết định số 102/2005/QĐ-BTP ngày 02/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp”

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

 

8

Quyết định số 1282/2005/QĐ-BTP ngày 17/6/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" ban hành kèm theo Quyết định số 102/2005/QĐ-BTP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

 

9

Quyết định số 358/2003/QĐ-BTP ngày 15/8/2003 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế cộng tác viên của tổ chức trợ giúp pháp lý

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Công tác viên trợ giúp pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

 

10

Quyết định số 257/2002/QĐ-BTP ngày 10/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Qũy Trợ giúp pháp lý Việt Nam

Nội dung được thay thế bằng Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Qũy Trợ giúp pháp lý Việt Nam

 

11

Quyết định số 258/2002/QĐ-BTP ngày 10/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

 

12

Quyết định số 412/2001/QĐ-BTP ngày 26/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Được thay thế bằng Quyết định số 432 /QĐ-BTP ngày 23/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

 

13

Quyết định số 43/2002/QĐ-BTP ngày 21/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật

Được thay thế bằng Quyết định số 1242/QĐ-BTP ngày 09/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật Việt Nam

 

14

Quyết định số 458/1998/QĐ-BTP ngày 03/6/1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Trợ giúp pháp lý

Được thay thế bằng Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 17/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý

 

15

Quyết định số 874/1998/QĐ-BTP ngày 27/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Chi nhánh của Cục Trợ giúp pháp lý tại bộ phận thường trực phía Nam của Văn phòng Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 17/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý

 

16

Quyết định số 256/2002/QĐ-BTP ngày 10/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý của Cục Trợ giúp pháp lý

Được thay thế bằng Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 17/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý

 

17

Quyết định số 567/2004/QĐ-BTP ngày 19/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Chi nhánh trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thái Nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 17/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý

 

18

Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 ban hành Quy chế uỷ quyền quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho Giám đốc Sở Tư pháp

Được bãi bỏ theo Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

 

19

Quyết định số 01/2007/QĐ-BTP ngày 16/4/2007 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Được bãi bỏ theo Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

 

20

Quyết định số 447/2001/QĐ-BTP ngày 15/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý

Được thay thế bằng Quyết định số 3233/QĐ-BTP ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Pháp lý

 

21

07 sổ, 49 biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ, biểu mẫu hộ tịch

Được thay thế bằng Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”

 

22

07 sổ, 32 biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ, biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”

 

23

02 sổ, 11 biểu mẫu hộ tịch Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu hộ tịch, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Được thay thế bằng Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”

 

THÔNG TƯ

24

Thông tư số 67/TT-THA ngày 05/7/1996 hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự

Được thay thế bằng Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án

 

25

Thông tư số 02/2002/TT-BTP ngày 22/01/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh luật sư

Hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

 

26

Thông tư số 06/2003/TT-BTP ngày 29/10/2003 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 87/2003/NĐ-CP ngày 22/7/2003 của Chính phủ về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

 

27

Thông tư số 555/TT-THA ngày 10/6/1993 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về công tác thi hành án dân sự

Được thay thế bằng Thông tư số 06/2008/TT-BTP ngày 26/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

 

28

Thông tư số 10/1999/TT-BTP ngày 10/4/1999 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/1998/NĐ-CP ngày 26/12/1998 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật (Nghị định số 78/2008/NĐ-CP thay thế Nghị định số 103/1998/NĐ-CP)

 

29

Thông tư số 09/1999/TT-BTP ngày 07/4/1999 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam

Thông tư này hướng dẫn Nghị định số Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, mà Nghị định số 104/1998/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

 

30

Thông tư số 07/1998/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về công tác quản lý và thực hiện trợ giúp pháp lý

Được thay thế bằng Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

 

31

03 biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

Được thay thế bằng Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

32

Thông tư liên tịch số 108/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 06/12/2002 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 66/2007/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ngày 19/6/2007 hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Bộ Tài chính đã công bố tại Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC ngày 15/10/2007 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 31/12/2007 nay đã hết hiệu lực pháp luật

33

Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTP ngày 07/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

34

Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17/11/2004 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

35

Thông tư liên tịch số 43/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 19/5/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

Bộ Tài chính đã công bố tại Quyết định số 94/QĐ-BTC ngày 13/01/2009 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

36

Thông tư liên tịch số 21/2002/TTLT/BNV-BTC-BTP ngày 26/12/2002 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 25/9/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước

 

37

Thông tư liên tịch số 52/1998/TTLT/TP-TC-TCCP-LĐTBXH ngày 14/01/1998 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định số 734/1997/QĐ-TTg ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

Nội dung được thay thế bằng các văn bản: Luật Trợ giúp lý; Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý; Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 25/9/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước

 

38

Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

39

Thông tư liên tịch số 08/TTLT/BTC-BTP-BNG ngày 31/12/1998 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

 

40

12 biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP ngày 31/12/2008 của liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

Được thay thế bằng Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 395/QĐ-BTP

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 395/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/01/2010
Ngày hiệu lực 18/01/2010
Ngày công báo 02/02/2010
Số công báo Từ số 65 đến số 66
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 395/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 395/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 395/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 395/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Hà Hùng Cường
Ngày ban hành 18/01/2010
Ngày hiệu lực 18/01/2010
Ngày công báo 02/02/2010
Số công báo Từ số 65 đến số 66
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 395/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Lịch sử hiệu lực Quyết định 395/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

 • 18/01/2010

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 02/02/2010

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/01/2010

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực