Quyết định 01/2008/QĐ-UBND

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận 3


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện;
Căn cứ Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Bệnh viện quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3;
Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện quận 3 tại Tờ trình số 159/TTr-BVQ3 ngày 18 tháng 12 năm 2007;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Báo cáo thẩm định số 28/BC-TP ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Phòng Tư pháp quận 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ và Giám đốc Bệnh viện quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bệnh viện quận 3 là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố và sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 3.

Điều 2. Bệnh viện quận 3 có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Bệnh viện quận 3 có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế như: Cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng bệnh cho người dân trên địa bàn quận 3; đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, truyền thông giáo dục sức khỏe và chỉ đạo tuyến (về chuyên môn kỹ thuật) các Trạm Y tế phường.

Điều 4. Nhiệm vụ - quyền hạn

Bệnh viện quận 3 có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng trên địa bàn quận 3 trình Ủy ban nhân dân quận 3 phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân quận 3, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền hoặc phân công.

2. Cấp cứu - khám bệnh - chữa bệnh:

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở Y tế chuyển đến để cấp cứu; khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước.

c) Có trách nhiệm giải quyết các bệnh về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa theo phân cấp.

d) Tổ chức khám giám định sức khỏe theo thẩm quyền được phân công khi có yêu cầu.

đ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị theo quy định của Sở Y tế.

3. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế.

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

4. Nghiên cứu khoa học về y học:

a) Nghiên cứu hoặc phối hợp nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước.

b) Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu.

c) Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

d) Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

5. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:

a) Lập kế hoạch, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn và chỉ đạo Trạm Y tế các phường thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị.

b) Triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế các phường.

6. Phòng bệnh:

a) Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

7. Hợp tác quốc tế:

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

8. Quản lý kinh tế y tế:

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác.

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí; bảo hiểm y tế; đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước; các tổ chức kinh tế khác.

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện; thực hiện hạch toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

d) Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn huy động của xã hội.

Ngoài ra, Bệnh viện quận 3 còn có trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo và theo sự phân cấp chuyên môn của Sở Y tế quy định cụ thể cho bệnh viện tuyến quận.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Bệnh viện quận 3 do Giám đốc lãnh đạo điều hành, giúp việc cho Giám đốc có từ hai đến ba Phó Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện quận 3 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận.

Giám đốc Bệnh viện quận 3 quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Điều dưỡng.

b) Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị.

c) Phòng Tài chính - Kế toán.

3. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh và Nội lưu.

b) Khoa Hồi sức cấp cứu.

c) Khoa Phòng mổ.

d) Khoa Nhi.

đ) Khoa Ngoại tổng hợp.

e) Khoa Phụ sản.

g) Khoa Tai - Mũi - Họng.

h) Khoa Răng - Hàm - Mặt.

i) Khoa Mắt.

k) Khoa Y học cổ truyền và vật lý trị liệu.

l) Khoa Xét nghiệm (Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh).

m) Khoa Chẩn đoán hình ảnh (X-quang, Siêu âm, nội soi).

n) Khoa Chống nhiễm khuẩn.

p) Khoa Dược và Trang thiết bị y tế.

6. Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các khoa, phòng, bác sĩ, dược sĩ, y tá… và cán bộ, viên chức thuộc Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 6. Biên chế

Biên chế của Bệnh viện quận 3 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/TT-BNV-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế do Ủy ban nhân dân quận quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế của quận do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu và phát triển của đơn vị, Bệnh viện quận 3 được quyền tuyển dụng một số biên chế ngoài chỉ tiêu (Hợp đồng cộng tác chuyên môn), kinh phí chi trả bằng nguồn thu của Bệnh viện.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của Nhà nước và của ngành.

Chương 4:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Chế độ làm việc

1. Giám đốc là người đứng đầu Bệnh viện quận 3, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác của Bệnh viện quận 3, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế.

2. Phó Giám đốc Bệnh viện là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền bằng văn bản thực hiện một số công việc cụ thể khi Giám đốc đi vắng.

Điều 9. Trách nhiệm của Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện

1. Điều hành tất cả các hoạt động chuyên môn, quản lý nhân sự và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của khoa, phòng do mình phụ trách.

2. Có trách nhiệm báo cáo cho Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc phụ trách khối những việc đã thực hiện, những khó khăn, nhu cầu của khoa, phòng (báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản) để Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách khối xem xét quyết định.

Điều 10. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động

1. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và Pháp lệnh Cán bộ, công chức quy định. Hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, trong giờ làm việc phải mặc đồng phục và đeo bảng tên theo quy định.

2. Thực hiện nếp sống và cư xử có văn hóa nơi công sở.

3. Cán bộ, viên chức và người lao động phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ phụ trách và lãnh đạo Bệnh viện, của đồng nghiệp, cũng như của bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

Điều 11. Giờ giấc làm việc

Giờ giấc làm việc được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của ngành y tế.

Điều 12. Chế độ hội họp

1. Bệnh viện quận hàng tháng tổ chức họp một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phuơng; tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận, hoặc của lãnh đạo Sở Y tế.

2. Họp giao ban định kỳ theo nội quy của cơ quan.

3. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

Điều 13. Xây dựng kế hoạch

1. Dựa vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch của ngành; Trưởng các khoa, phòng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác và trình Giám đốc xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch, lập kế hoạch công tác chung cho Bệnh viện trình Giám đốc xem xét, hoàn chỉnh và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giám đốc hoặc ủy quyền cho các Phó Giám đốc tổ chức triển khai kế hoạch sau khi được cấp trên phê duyệt; Trưởng các khoa, phòng chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được phân công. Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện có trách nhiệm thực hiện, hoàn thành tốt kế hoạch, công tác được giao.

4. Việc kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch:

- Trưởng các khoa, phòng có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo việc thực hiện kế hoạch công tác của mình.

- Định kỳ hoặc đột xuất Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng kết công tác theo quy định.

Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Thông tin, báo cáo phải thiết thực, kịp thời phục vụ có hiệu quả trong quản lý, điều hành của đơn vị.

2. Trưởng các khoa, phòng và cán bộ, viên chức được phân công phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, số liệu đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời đúng quy định theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận 3 và Sở Y tế thành phố.

Chương 5:

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 15. Đối với Ủy ban nhân dân quận

1. Bệnh viện quận 3 chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện các mặt công tác đã được phân công.

2. Khi Hội đồng nhân dân quận có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thì Giám đốc báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân quận.

Điều 16. Đối với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện quận 3 chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế, đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Sở Y tế.

Điều 17. Đối với các cơ quan khác thuộc Ủy ban nhân dân quận

1. Thực hiện mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ theo quy định.

2. Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của các cơ quan khác, Giám đốc Bệnh viện chủ động tập hợp các ý kiến và trình Ủy ban nhân dân quận quyết định.

Điều 18. Đối với Mặt trận Tổ quốc quận, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận

1. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận về phối hợp các ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh.

2. Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc về chức năng của Bệnh viện, Giám đốc có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

Điều 19. Đối với Phòng Y tế quận 3

Bệnh viện quận 3 phối hợp với Phòng Y tế quận trong hoạt động thanh tra, kiểm tra hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn quận; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Điều 20. Đối với Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3

Bệnh viện quận 3 phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng quận thực hiện kế hoạch phát triển y tế tại địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh.

Điều 21. Đối với Trạm Y tế các phường

Bệnh viện quận 3 chỉ đạo tuyến trong hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh tại Trạm đồng thời hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế các phường trong kế hoạch phát triển y tế trên địa bàn quận.

Điều 22. Đối với Ủy ban nhân dân các phường

Bệnh viện quận 3 phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường trong công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn, phản ánh những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên địa bàn phường.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Bệnh viện quận 3 có trách nhiệm nghiên cứu cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, chức danh của cán bộ, viên chức, đề ra quy chế tổ chức và hoạt động của các khoa, phòng chuyên môn và quy trình giải quyết một số công việc chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện nhưng không trái với nội dung Quy chế và quy định của pháp luật.

Điều 24. Giám đốc Bệnh viện quận 3 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này và trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế này; Giám đốc Bệnh viện đề nghị, có sự tham khảo với Phòng Nội vụ trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực06/02/2008
Ngày công báo01/03/2008
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận 3
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Văn Thình
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực06/02/2008
        Ngày công báo01/03/2008
        Số công báoSố 25
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận 3

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận 3

         • 30/01/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/03/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/02/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực