Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lao động, người có công và xã hội của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy đã được thay thế bởi Quyết định 48/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Gia Lai 2016 và được áp dụng kể từ ngày 05/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2009/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 02 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH GIA LAI; CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VỀ LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đặt tại thành phố Pleiku.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai thực hiện theo Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3. Tổ chức bộ máy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai:

1. Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và Phó giám đốc.

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

 a) Văn phòng;

 b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

 c) Thanh tra;

 d) Phòng Lao động - Việc làm;

 đ) Phòng Dạy nghề;

 e) Phòng Người có công;

 g) Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

 h) Phòng Bảo trợ xã hội.

3. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

 a) Trung tâm Giới thiệu việc làm (trên cơ sở Trung tâm dịch vụ việc làm);

 b) Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp;

 c) Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (trên cơ sở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội);

 d) Trường trung cấp nghề Gia Lai;

 đ) Trường trung cấp nghề AnKhê;

 e) Trường trung cấp nghề Ayun Pa.

4. Biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới).

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lao động, người có công, xã hội của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 150/QĐ-UB ngày 21/01/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2009
Ngày hiệu lực12/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành02/01/2009
        Ngày hiệu lực12/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy