Quyết định 49/QĐ-UBND

Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 12 tháng 01m 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành đã hết hiệu lực thi hành (Theo phụ lục I, phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ lưu trữ các văn bản nêu tại Điều 1 Quyết định này để làm tài liệu phục vụ nghiên cu lâu dài theo quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức đăng công báo danh mục và chnh lý hiệu lực văn bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TTTH.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bDanh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu của văn bản

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

Đã được thay thế bi Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, kỳ họp thứ Ba về việc quy định về phân định nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

LĨNH VỰC NỘI VỤ

2

Nghị quyết

43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ Ba ban hành

23/7/2017

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, kỳ họp thứ ba về việc bãi bỏ Nghị quyết s 43/2012/NQ-ND ngày 12/7/2012 về quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị do HĐND tỉnh khóa X, kì họp th Ba ban hành

LĨNH VỰC KINH TẾ

3

Nghị quyết

36/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về việc phê duyệt một số nội dung trong phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa của cơ quan nhà nước bng vốn nhà nước

17/12/2017

Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt một số nội dung trong phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa của cơ quan nhà nước bng vốn nhà nước

4

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND ngày 01/4/2008

Về việc thông qua việc miễn các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

Căn cứ Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai

5

Nghị quyết

24/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về việc điều chỉnh mức thu phí chợ trên địa tỉnh Gia Lai

01/01/2017

Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến phí, lệ phí quy định tại các nghị quyết do HĐND tỉnh Gia Lai ban hành.

6

Nghị quyết

32/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về việc thông qua quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ tỉnh và các huyện thị xã, thành phố thực hiện

17/12/2017

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

7

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc thông qua quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghđối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

17/12/2017

Đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

8

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, cha bệnh công lập do địa phương quản lý

23/7/2017

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý

9

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

V/v quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước

23/7/2017

Đã được thay thế bởi Nghquyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức trích từ các khoản thu hi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10

Nghị quyết

112/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Quy định mức hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2018

Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

11

Nghị quyết

20/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016

Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc tỉnh năm học 2016 - 2017

23/7/2017

Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XI, kỳ họp thBa về việc quy định mức hc phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2017-2018

TNG S: 11 VĂN BẢN

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu của văn bản

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

56/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006

Ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND Gia Lai

2

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND ngày 12/01/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất đai kỳ đầu của huyện KBang

24/01/2014

Đã được thay thế bởi Quyết định số 13/QĐ-UBND 24/01/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện KBang

3

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

Về việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/02/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

4

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc đối với đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

5

Quyết định

40/2011/QĐ-UB ngày 29/12/2011

Về việc ban hành Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của tỉnh Gia Lai

23/7/2017

Căn cứ khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

LĨNH VỰC XÂY DNG

6

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010

Về việc ban hành quy định về giao đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức được điều động về tỉnh công tác và người có trình độ cao công tác trên địa bàn tỉnh

13/02/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về giao đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức được điều động về tỉnh công tác và người có trình độ cao công tác trên địa bàn tỉnh

7

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đã xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thp tại khu vực đô thị

26/8/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG

8

Quyết định

110/2004/QĐ-UBND ngày 26/10/2004

Quy định các đoạn tuyển thuộc hệ thống đường tỉnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy định pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ THÔNG TIN

9

Quyết định

161/QĐ-UBND ngày 22/02/1997

Về việc thống nhất một số phần mềm tin học trên địa bàn tỉnh

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

10

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012

Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

02/12/2017

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND Ngày 22/11/2017 ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

11

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/3/2017

Căn cứ khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

LĨNH VỰC NỘI VỤ

12

Quyết định

153/1998/QĐ-UB ngày 10/02/1998

Về việc thành lập Sở Thể dục - thể thao tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

13

Chỉ thị

07/2000/CT-UB ngày 10/5/2000

Về việc củng ctổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

14

Quyết định

72/2001/QĐ-UB ngày 19/9/2001

Việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và thành phố Pleiku

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

15

Quyết định

72/2002/QĐ-UB ngày 19/8/2002

Về việc thành lập Trường Trung học dân lập Kinh tế - Kỹ thuật tnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bn quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

16

Quyết định

91/2002/QĐ-UB ngày 26/11/2002

Về việc ban hành nội quy Phòng Tiếp công dân

08/3/2017

Đã được bãi b bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

17

Quyết định

53/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005

Về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND

18

Quyết định

108/2005/QĐ-UBND ngày 31/8/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

19

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 02/01/2009

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lao động, người có công và xã hội của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

05/12/2016

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

LĨNH VỰC KINH TẾ

20

Quyết định

679/1998/QĐ-UB ngày 01/7/1998

Về việc phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho cán bộ công nhân viên Trung tâm 05, 06 và cơ sở BTXH

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBNID tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

21

Quyết định

14/2004/QĐ-UB ngày 16/02/2004

Về việc quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

22

Quyết định

70/2004/QĐ-UB ngày 16/02/2004

Về việc quy định về phí chợ

26/3/2017

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của y ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh

23

Quyết định

143/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ giai đoạn 2005-2015

01/01/2005

Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

24

Quyết định

106/2005/QĐ-UB ngày 18/8/2005

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005-2015

01/01/2016

Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

25

Quyết định

165/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

Về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005 - 2015

01/01/2016

Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

26

Quyết định

112/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

27

Quyết định

113/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

28

Quyết định

114/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Đề án báo cáo và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

29

Quyết định

117/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

30

Quyết định

118/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

31

Quyết định

119/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu ncông nghiệp

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

32

Quyết định

121/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

33

Quyết định

122/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

34

Quyết định

124/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

35

Quyết định

125/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp,qun lý và sử dụng lệ phí cp giấy phép xây dựng

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

36

Quyết định

129/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, np, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

37

Quyết định

130/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

38

Quyết định

131/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

39

Quyết định

81/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007

Về việc điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn cho đối tượng tập trung tại Trung tâm Giáo dục lao động - xã hội tỉnh

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

40

Quyết định

07/2008/QĐ-UB ngày 17/01/2008

Về việc quy định nội dung và mức chi kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

41

Quyết định

11/2008/QĐ-UB ngày 04/02/2008

V/v quy định tỷ lệ phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

42

Quyết định

22/2008/QĐ-UB ngày 25/4/2008

Về việc miễn các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

Căn cứ khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai

43

Quyết định

27/2008/QĐ-UB ngày 23/5/2008

V/v điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô quy định tại Thông tư 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

44

Quyết định

41/2008/QĐ-UB ngày 11/8/2008

V/v không thu phí dự thi, dự tuyển vào các Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

45

Quyết định

29/2009/QĐ-UB ngày 26/8/2009

Về việc miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

46

Quyết định

33/2009/QĐ-UB ngày 18/9/2009

Về việc sửa đổi mức thu phí chợ ban hành kèm theo Quyết định số 70/2004/QĐ-UBND ngày 15/6/2004 của UBND tỉnh về việc quy định phí

26/3/2017

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh

47

Quyết định

61/2009/QĐ-UB ngày 31/12/2009

Vviệc điều chỉnh mức thu phí chợ trên địa bàn TP. Pleiku tại Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

48

Quyết định

63/2009/QĐ-UB ngày 31/12/2009

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò, qua phà áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

49

Quyết định

65/2009/QĐ-UB ngày 31/12/2009

Về việc bổ sung đối với đối tượng thu, không thu phí thẩm định quyền sử dụng đất tại Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của y ban nhân dân tỉnh

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

50

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 2/01/2010

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ Việt Nam cấp tnh, cp huyện thực hiện

17/12/2017

Căn cứ khoản 4 điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

51

Quyết định

13/2010/QĐ-UB ngày 05/7/2010

Quy định mức trích quỹ nhuận bút đối với các loại báo được ngân sách cấp bù của Báo Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

52

Quyết định

32/2010/QĐ-UB ngày 20/12/2010

Về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

17/12/2017

Căn cứ khoản 4 điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

53

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010

Về việc ban hành Quy chế vận động thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh.

26/01/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản QPPL

54

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010

Về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh.

55

Quyết định

36/2010/QĐ-UB ngày 20/12/2010

Vviệc quy định mức phụ cấp hàng tháng đi với Thôn đội trưởng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và các chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ

56

Quyết định

17/2011/QĐ-UB ngày 13/7/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp qun lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận ti bng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

57

Quyết định

18/2011/QĐ-UB ngày 13/7/2011

Về Việc quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dng trên địa bàn tnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

58

Quyết định

19/2011/QĐ-UB ngày 13/7/2011

Ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước ti các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

Đã được thay thế bi Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành quy định vphân cấp quản lý nhà nước đối với việc quản lý sử dụng tài sn nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tnh Gia Lai quản lý

59

Quyết định

13/2012/QĐ-UB ngày 27/7/2012

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sn áp dng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

60

Quyết định

19/2012/QĐ-UB ngày 30/7/2012

Về việc quy định Danh mục mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do tỉnh quản lý

01/10/2017

Căn cứ khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý

61

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012

Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 về việc quy định Danh mục mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do tỉnh quản lý

62

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

23/7/2017

Căn cứ vào khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

63

Quyết định

49/2012/QĐ-UB ngày 27/12/2012

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản áp dụng trên địa bàn tỉnh và tỷ lệ (%) trích lại cho tổ chức bán đấu giá

18/12/2016

Căn cứ khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015

64

Quyết định

50/2012/QĐ-UB ngày 27/12/2012

Về việc quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

65

Quyết định

20/2013/QĐ-UB ngày 09/8/2013

Về việc ban hành quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

66

Quyết định

22/2013/QĐ-UB ngày 09/8/2013

Quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

67

Quyết định

32/2013/QĐ-UB ngày 11/11/2013

Về việc quy định phí thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

68

Quyết định

57/2013/QĐ-UB ngày 31/12/2013

Về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

69

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014

Ban hành bảng phân loại đường - Cự ly vận chuyển

13/7/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bảng xếp loại đường để làm căn cứ xác định cước vận chuyển hàng hóa bng đường bộ thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

70

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/9/2017

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tnh Gia Lai

71

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014

Quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

72

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

73

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông gixe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/3/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh quy định giá dch vtrông giữ xe trên đa bàn tỉnh

74

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Về việc quy định về phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

75

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Vviệc quy định về phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2016

n cứ khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật năm 2015

76

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Về việc quy định về lệ phí địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

77

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015

Vviệc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp qun lý nhà nước đối với tài sản nhà nước ti các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên đa bàn tỉnh

01/01/2017

Đã dược thay thế bởi Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý

78

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Bng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/9/2017

Đã được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Bng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

79

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015

Về việc ban hành quy định quản nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

29/6/2017

Đã được thay thế bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định quản nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

80

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016

V/v sửa đổi Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và các chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ.

26/01/2017

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

81

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/01/2017

Đã được thay thế bằng Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/1/2017 của UBND tỉnh về quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2017

82

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016

Về việc quy định lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

83

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/1/2018

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

LĨNH VỰC KHÁC

84

Quyết định

50/2003/QĐ-UBND ngày 08/5/2003

Về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX)

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

85

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND ngày 22/02/2008

Về việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

86

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND ngày 15/4/2009

Về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và phối hợp giải quyết đăng ký con dấu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/3/2017

Đã được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

87

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong quản lý nhà nước đi với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

01/10/2017

Đã được thay thế bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phi hp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đi với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai

TNG S: 87 VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 49/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu49/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýVõ Ngọc Thành
       Ngày ban hành12/01/2018
       Ngày hiệu lực12/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Gia Lai

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực