Quyết định 121/2006/QĐ-UBND

Quyết định 121/2006/QĐ-UBND về qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 121/2006/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, phí sử dụng lề đường, bến bãi, đã được thay thế bởi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô và được áp dụng kể từ ngày 18/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 121/2006/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, phí sử dụng lề đường, bến bãi,


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI, MẶT NƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 8/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá IX, kỳ họp thứ 9 (từ ngày 06 đến ngày 08/12/2006) về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mức thu các loại phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước (phụ lục 15), bao gồm:

- Phí sử dụng lề đường (là loại phí thu vào việc tạm dừng, đỗ xe ô tô ở những lề đường được phép dừng, đỗ).

- Phí sử dụng vỉa hè (là loại phí thu vào cá nhân, hộ gia đình sử dụng vỉa hè vào mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở những khu vực được phép sử dụng).

- Phí bến xe (là loại phí thu vào xe ô tô ra vào bến xe).

- Phí sử dụng bãi (là loại phí thu vào các tổ chức, cá nhân thuê bãi để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh ngắn hạn).

Điều 2. Đối tượng thu, nộp phí.

1. Đối tượng nộp phí là các đối tượng sử dụng lề đường, vỉa hè, bến, bãi vào mục đích đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước.

2. Cơ quan, đơn vị thu phí, bao gồm: Tổ chức, cá nhân có chức năng quản lý lề đường, bến, bãi, mặt nước là đơn vị thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi.

Điều 3. Chế độ sử dụng phí.

1. Phí sử dụng lề đường, bến, bãi do các cơ quan quản lý Nhà nước thu là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

a. Cơ quan thu phí, lệ phí được tạm trích để lại theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền thu phí, lệ phí để trang trải chi phí cho việc hoạt động thu phí theo chế độ qui định, cụ thể:

- Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngân sách nhà nước chưa đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí, tạm trích để lại theo tỷ lệ là 10%.

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế lấy thu bù chi, ngân sách nhà nước chỉ đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, tạm trích để lại theo tỷ lệ là 90%.

b. Tổng số tiền phí thực thu được, sau khi trừ số tiền được trích theo tỷ lệ (%) qui định tại khoản 1 Điều này, số còn lại cơ quan, đơn vị thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành (mục 036, tiểu mục 17).

2. Trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, hộ gia đình đầu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng bến, bãi và thực hiện việc thu phí để thu hồi vốn đầu tư thì khoản thu này không thuộc ngân sách Nhà nước. Mức phí qui định tại Điều 1 Quyết định này là đơn giá dịch vụ đã có thuế GTGT; số tiền phí thu được là doanh thu của đơn vị thu phí, đơn vị thu phí phải kê khai nộp thuế theo qui định của các luật thuế hiện hành.

Điều 4.

1. Quyết định này thay thế Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 5/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh qui định về phí lề đường, bến, bãi, mặt nước và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Việt Hường

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu121/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực08/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 121/2006/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, phí sử dụng lề đường, bến bãi,


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 121/2006/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, phí sử dụng lề đường, bến bãi,
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu121/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýLê Việt Hường
        Ngày ban hành29/12/2006
        Ngày hiệu lực08/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 121/2006/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, phí sử dụng lề đường, bến bãi,

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 121/2006/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, phí sử dụng lề đường, bến bãi,