Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2017/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND  ngày 28/9/2011

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc đối với đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

2

Chỉ thị

07/2000/CT-UBND ngày 10/5/2000

Về việc củng cố tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở

3

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND ngày 22/02/2008

Về việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

4

Quyết định

56/2006/QĐ-UBND ngày 07/98/2006

Ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

5

Quyết định

110/2004/QĐ-UBND ngày 26/10/2004

Quy định các đoạn tuyến thuộc hệ thống đường tỉnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

6

Quyết định

161/QĐ-UBND ngày 22/02/1997

Về việc thống nhất một số phần mềm tin học trên địa bàn tỉnh

LĨNH VỰC BỘ MÁY

7

Quyết định

153/1998/QĐ-UBND ngày 10/02/1998

Về việc thành lập Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Gia Lai

8

Quyết định

679/1998/QĐ-UBND ngày 01/7/1998

Về việc phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho cán bộ, công nhân viên Trung tâm 05, 06 và cơ sở BTXH

9

Quyết định

72/2001/QĐ-UBND ngày 19/9/2001

Về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và thành phố Pleiku

10

Quyết định

72/2002/QĐ-UBND ngày 19/8/2002

Về việc thành lập Trường Trung học dân lập Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Gia Lai

11

Quyết định

91/2002/QĐ-UBND ngày 26/11/2002

Về việc ban hành bản nội quy Phòng tiếp công dân

LĨNH VỰC KINH TẾ

12

Quyết định

14/2004/QĐ-UBND ngày 16/02/2004

Về việc quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

13

Quyết định

53/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005

Về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn

14

Quyết định

108/2005/QĐ-UBND ngày 31/8/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

15

Quyết định

118/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

16

Quyết định

112/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

17

Quyết định

113/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

18

Quyết định

114/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Đề án báo cáo và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

19

Quyết định

117/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu

20

Quyết định

119/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

21

Quyết định

122/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

22

Quyết định

130/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

23

Quyết định

131/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà

24

Quyết định

121/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước

25

Quyết định

124/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

26

Quyết định

125/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng

27

Quyết định

129/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

28

Quyết định

81/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007

Về việc điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn cho đối tượng tập trung tại Trung tâm Giáo dục lao động - xã hội tỉnh

29

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND ngày 17/01/2008

Về việc quy định nội dung và mức chi kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước

30

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND ngày 04/02/2008

Về việc quy định tỉ lệ phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông

31

Quyết định

27/2008/QĐ-UBND ngày 23/5/2008

Về việc điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô quy định tại Thông tư 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính

32

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008

Về việc không thu phí dự thi, dự tuyển vào các Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông

33

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009

Về việc miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

34

Quyết định

63/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò, qua phà áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

35

Quyết định

65/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Về việc bổ sung đối với đối tượng miễn thu, không thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh

36

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

Quy định mức trích quỹ nhuận bút đối với các loại báo được ngân sách cấp bù của Báo Gia Lai

37

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

38

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011

Về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

39

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

40

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013

Quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

41

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013

Về việc quy định phí thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

42

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

43

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014

Quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

44

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

45

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Về việc quy định về lệ phí địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

46

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016

Về việc quy định lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

LĨNH VỰC KHÁC

47

Quyết định

50/2003/QĐ-UBND ngày 08/5/2003

Về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX)

48

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND ngày 15/4/2009

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và phối hợp giải quyết đăng ký con dấu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

TỔNG SỐ: 48 VĂN BẢN

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc đăng công báo và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Quyết định này.

Giao Sở Tư pháp tổng hợp, đưa vào Danh mục văn bản hết hiệu lực trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định đối với các văn bản bị bãi bỏ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 /03/2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
-
Lưu: VT, NC, TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2017
Ngày hiệu lực08/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýVõ Ngọc Thành
       Ngày ban hành27/02/2017
       Ngày hiệu lực08/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

           • 27/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực