Quyết định 55/2016/QĐ-UBND

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND về quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2016/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 20 tháng 12 năm 2016.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993;

Căn cứ Luật Giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 Của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 4783/TTr-CT ngày 08/12/2016 về việc đề nghị ban hành quyết định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 5.000 đồng/kg (năm ngàn đồng/một kilôgam thóc).

Điều 2. Trường hợp giá thóc trên thị trường các địa phương có chênh lệch so với giá quy định tại điều 1 của quyết định này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được điều chỉnh giá thóc cho phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, nhưng không thấp hơn 10% so với giá thị trường tại thời điểm điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính phủ;
- Tổng cục Thuế;
- Cục kiểm tra VBPL - Bộ Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh ủy;
- T.Tr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh ;
- Sở Tư pháp;
- Báo Gia Lai;
- Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, TT Tin học, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 55/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu55/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýNguyễn Đức Hoàng
       Ngày ban hành20/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 55/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai