Quyết định 35/2017/QĐ-UBND

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2019 Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2017/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993;

Căn cứ Luật Giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 Của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tnh tại Tờ trình số 1677/TTr-CT ngày 12/12/2017 về việc đề nghị ban hành quyết định về giá thóc thu thuế sử dụng đt nông nghiệp năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 5.500 đồng/kg (năm ngàn năm trăm đng/một kilôgram thóc).

Điều 2. Thời gian áp dụng Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Điều 1 Quyết định này từ ngày 01/01/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2018 và thay thế Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- VP Chính ph
;
- Tổng cục Thu
ế;
- Cục kiểm tra VBPL - Bộ Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh ủy;
- T.Tr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Gia Lai;
- Đài PTTH t
nh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, Website, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýNguyễn Đức Hoàng
       Ngày ban hành27/12/2017
       Ngày hiệu lực10/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2019
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Gia Lai