Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2019 Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2019/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2019 Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 89-TC/TCT ngày 09 tháng 11 năm 1993 Của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đnh s 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đt nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tnh Gia Lai tại Tờ trình số 1812/TTr-CT ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc đề nghị ban hành quyết định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 5.500 đồng/kg (bằng ch: năm ngàn năm trăm đồng/một kilôgam thóc).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- T
ng cục Thuế;
- Cục kiểm tra VBPL - Bộ Tư pháp:
- T/T Tỉnh ủy. T/T HĐND tỉnh:
- Chủ tịch, c
ác PCT.UBND tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tnh;
- Báo Gia Lai
, Đài PTTH tnh;
- Các PVP UBND tỉnh
;
- Sở Tư pháp
;
- Lưu: VT, K
TTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2019
Ngày hiệu lực28/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2020
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2019/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2019 Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2019/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2019 Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýNguyễn Đức Hoàng
       Ngày ban hành18/01/2019
       Ngày hiệu lực28/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2020
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2019/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2019 Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2019/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2019 Gia Lai