Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của ủy ban nhân dân quận năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận 2

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2009/QĐ-UBND kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của UBND quận 2009


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2009/QĐ-UBND

Quận 2, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 2 - khóa III, Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận về “Nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009” và chủ đề của quận 2 là “Năm quản lý và phát triển đô thị”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2009.

Điều 2. Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trọng Sang

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN 2 NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận)

Năm 2009 là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, đây cũng là năm dự báo cùng với những khó khăn do lạm phát diễn ra trên toàn cầu, suy thoái kinh tế - tài chính nghiêm trọng, tình hình kinh tế tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, nhiều vấn đề mới khó khăn tiếp tục phát sinh; tình hình lạm phát có chiều hướng tăng, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, thị trường tài chính - ngân hàng diễn biến phức tạp, thị trường bất động sản suy giảm mạnh, giá xăng dầu, giá vàng biến động mạnh, thiên tai, dịch bệnh có khả năng bùng phát gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, ảnh hưởng bất lợi đến sự tăng trưởng kinh tế trên địa bàn, việc làm, thu nhập và đời sống nhân dân, nhất là người nghèo. Một số lĩnh vực xã hội còn yếu; tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp; tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường có xu hướng ngày càng tăng; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm tiến độ, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp chưa đạt mục tiêu đề ra… là những yếu tố bất lợi đến việc phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững trong năm 2009.

Để triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận về kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2009, cùng với việc tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, kế hoạch chỉ đạo, điều hành năm 2009 cần đảm bảo phát huy những thành quả đạt được trong năm 2008 về phát triển kinh tế xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2009 của thành phố “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, cũng như tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện chủ đề năm 2009 của quận “Năm quản lý và phát triển đô thị” để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền từ quận đến phường, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2009.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 11 phường tập trung thực hiện các nội dung và giải pháp sau:

I. VỀ KINH TẾ

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 là: Duy trì đà tăng trưởng kinh tế và hướng đến tăng trưởng bền vững. Tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công cộng. Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế.

Hoàn thành chỉ tiêu cả năm là:

- Doanh thu thương mại - dịch vụ 16.843,54 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ; trong đó, quận quản lý 9.064.1 tỷ đồng, tăng 20,29% so với cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 7.505,592 tỷ đồng, tăng 15,54% so với cùng kỳ; trong đó, quận quản lý 510 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Thu hút mạnh hơn vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư của khu vực dân doanh. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Củng cố, tăng cường công tác hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã; quỹ tín dụng nhân dân; đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hỗ trợ phát triển các ngành dịch vụ, thương mại về vận tải, kho bãi, hệ thống cảng, dịch vụ viễn thông, ngân hàng, tín dụng… Tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gồm triển khai thực hiện nhanh dự án Khu Công nghiệp Cát Lái - giai đoạn 2; nhanh chóng hoàn thành công tác bồi thường, triển khai thực hiện đề án Cụm Tiểu thủ công nghiệp của quận…

1. Các phòng, ban, đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/QU ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Quận ủy 2 về thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế (giai đoạn 2007 - 2010) gắn với chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo đó:

1.1. Giao Phòng Kinh tế:

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung chương trình, định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và cuối năm tổng hợp báo cáo kết quả tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình hành động cho Ủy ban nhân dân quận để báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2006 - 2010 theo Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 theo Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tiến hành tổ chức khảo sát các dự án sản xuất, chăn nuôi của nông dân, hướng dẫn thực hiện Chương trình 105 về vay vốn được hỗ trợ lãi vay theo hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đầu tư các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học, tham quan thực tế, trình diễn các mô hình nông nghiệp có hiệu quả nhằm thúc đẩy người dân tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

1.2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động của Quận ủy, kế hoạch phân công của Ủy ban nhân dân quận, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2007 - 2010 cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

2. Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp các phòng, ban, đơn vị, phường và sở, ngành thành phố:

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất công tác quy hoạch các ngành nghề kinh doanh trên địa bàn quận, làm cơ sở cho các doanh nghiệp định hướng đầu tư sản xuất kinh doanh. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra sau đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng cho nền kinh tế.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP về một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg về mục tiêu định hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2006 - 2010.

- Củng cố, ổn định hoạt động của 02 Quỹ tín dụng nhân dân Bình An và An Bình Phú nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của nhân dân trên địa bàn.

- Hỗ trợ pháp lý thành lập mới 01 hợp tác xã thương mại dịch vụ và 01 Hợp tác xã vệ sinh môi trường. Tăng cường quản lý nhà nước, yêu cầu thực hiện tổ chức Đại hội xã viên hàng năm đúng quy định đối với hoạt động hợp tác xã.

- Theo dõi và thực hiện đề án thực hiện Quyết định số 144/2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch phát triển mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đến năm 2010; theo đó, tiếp nhận và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai xây dựng các chợ trên địa bàn gồm: khu tái định cư 17,3ha, phường Thảo Điền và phường Bình Trưng Đông (chợ của Công ty TNHH Kiều Quốc Phương); hỗ trợ chuẩn bị và kêu gọi đầu tư khu thương mại trong dự án 143ha, 174ha Thạnh Mỹ Lợi và Trung tâm thương mại phường Thảo Điền.

- Tập trung phối hợp, tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, như dịch vụ vận tải, kho bãi, hệ thống cảng; kinh doanh địa ốc - bất động sản (phát triển nhà ở, văn phòng cho thuê...). Phối hợp với Tổ công tác quy hoạch đầu tư và đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư vào các ngành dịch vụ - thương mại.

- Triển khai thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp bến bãi đậu xe, giữ xe 2 bánh ở các khu đông dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện.

- Đầu tư các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học, tham quan thực tế, trình diễn các mô hình nông nghiệp có hiệu quả nhằm thúc đẩy người dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, theo hướng phát triển cây hoa kiểng và cá cảnh; tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Theo dõi và thực hiện đề án thực hiện Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch hệ thống các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

3. Tài chính và ngân sách:

3.1. Chi cục Thuế quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

Tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước: 346 tỷ đồng theo chỉ tiêu pháp lệnh (chỉ tiêu phấn đấu 358,1 tỷ đồng). Phấn đấu tăng thu ngân sách địa phương tối thiểu 5% so với dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao. Nghiên cứu các biện pháp nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu; quản lý thu có hiệu quả đối với các khu vực kinh tế, đặc biệt là kinh tế quốc doanh. Tăng cường rà soát, xác định và phân loại nợ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc, thu nộp nợ thuế vào ngân sách kịp thời; giải quyết ngay các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện công tác cưỡng chế thu nợ đọng đối với các cơ sở kinh doanh có số thuế nợ lớn và chây ỳ trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

- Tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế, công tác phân tích báo cáo kê khai thuế, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu bất thường hoặc khai lỗ. Củng cố, tăng cường công tác ủy nhiệm thu, phối hợp giữa các ban, ngành trong công tác quản lý hộ, công tác cưỡng chế nợ thuế.

- Triển khai thuế thu nhập cá nhân; thành lập và ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy thu thuế; thực hiện hướng dẫn triển khai, đăng ký thu nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Triển khai giải pháp của Ủy ban nhân dân thành phố về cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý hành chính thuế và dịch vụ tư vấn thuế; trong đó tập trung xóa bỏ những quy định, thủ tục gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp.

Trong quý I năm 2009, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, phân loại nợ đọng thuế của các đối tượng nộp thuế, đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi.

3.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Triển khai xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội quận đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 cho đơn vị cơ sở để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; tham mưu thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2008 và công khai dự toán ngân sách năm 2009 theo đúng quy định; chi ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và chế độ chính sách quy định; tiến hành các biện pháp nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm, hạn chế thấp nhất việc bổ sung dự toán nhiều lần trong năm, đảm bảo quá trình điều hành ngân sách ổn định.

- Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các cấp.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010 và năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận nhằm thực hiện có kết quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố và Quận ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng với kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện cơ chế quản lý, mua sắm tài sản công theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và quy định tại Nghị định số 137/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 35/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm, sử dụng tài sản công, đưa công tác quản lý chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản Nhà nước vào nề nếp. Triển khai thực hiện công tác kiểm kê tài sản năm 2008.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý giá, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định những vi phạm về Pháp lệnh Giá, nhất là thời điểm phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009. Tổ chức triển khai thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, kể cả quy chế quản lý đối với các khoản viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng các loại quỹ vận động nhân dân, vận động hỗ trợ, viện trợ quốc tế.

- Sơ kết thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tiếp tục, tập trung đẩy mạnh công tác xử lý, sắp xếp lại nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành cơ bản công tác kê khai, kiểm tra, xét duyệt trình Ủy ban nhân dân thành phố phương án xử lý, sắp xếp.

- Triển khai, theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện quy định về các loại giá đất công bố ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. Xây dựng bảng giá các loại đất công bố ngày 01 tháng 01 năm 2010.

4. Nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường công tác quản lý đầu tư:

4.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước, nhất là nguồn vốn được phân cấp trong quản lý đầu tư, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, trong đó, tập trung lĩnh vực giao thông, cấp thoát nước, bảo vệ môi trường, phát triển lưới điện và các cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu của nhân dân như y tế, giáo dục, dạy nghề, giảm nghèo, nâng khá giả, phòng, chống tệ nạn xã hội…

- Căn cứ báo cáo của các chủ đầu tư, tập trung rà soát và kiểm tra tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tăng cường đi cơ sở giải quyết những vướng mắc cụ thể trong thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thiết kế dự toán, thanh quyết toán các hạng mục đầu tư; ngăn ngừa tình trạng lãng phí, thất thoát về nguồn vốn và thời gian thực hiện. Có kế hoạch phân kỳ cụ thể để hoàn thành các dự án công trình, nhất là đối với các công trình trọng điểm năm 2009.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện việc công bố công khai kế hoạch thẩm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và kịp thời chấn chỉnh, chống thất thoát, khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả.

- Tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất xây dựng các công trình giao thông (đặc biệt là khu dân cư chỉnh trang) theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở theo phương châm công khai các dự án đầu tư, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; giám sát công trình xây dựng cơ bản tại địa phương.

- Tổng hợp tình hình hoạt động đầu tư hàng quý, đề xuất và báo cáo Ủy ban nhân dân quận tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm nhằm xử lý kịp thời các vướng mắc, đảm bảo triển khai thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án đầu tư, nhất là các công trình, dự án trọng điểm.

- Thường xuyên tổ chức giám sát các dự án đầu tư từ khâu quy hoạch, lập dự án, thẩm định, bố trí vốn đầu tư; đảm bảo mọi dự án đầu tư đều thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra đầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/TTLT-KHĐT-UBTWMTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

4.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án khu vực 2, Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2 và Ủy ban nhân dân 11 phường chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan để thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, dự án trọng điểm trong kế hoạch năm 2009, đảm bảo tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách thực hiện năm 2009 là 150 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố 80 tỷ đồng, vốn ngân sách quận 70 tỷ đồng.

- Tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thiết kế cơ sở, cũng như công tác bồi thường, thi công xây dựng các dự án công trình.

- Ủy ban nhân dân các phường phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, vận động người dân hiến đất xây dựng các công trình giao thông nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trong đó, chú ý tiến độ của các công trình như:

a) Ban Quản lý dự án khu vực 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

* Đối với các công trình trường học:

- Tập trung xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án: Nâng cấp mở rộng Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Trường THPT Giồng Ông Tố (giai đoạn 3), Trường Tiểu học Mỹ Thủy (giai đoạn 2), Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi (giai đoạn 3), Trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi.

- Tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng: Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi (khu 174ha), Trường THPT An Phú, Trường Tiểu học Bình Trưng Tây.

- Hoàn thành công tác bồi thường dự án: Trường THCS Thảo Điền, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

* Đối với các công trình giao thông, trụ sở:

- Tập trung xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án: Trạm Y tế phường Thạnh Mỹ Lợi, Trung tâm Phòng cháy và chữa cháy khu vực 12, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

- Tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng: Trung tâm hành chính quận 2, Trung tâm Thể dục Thể thao, trụ sở phường Thảo Điền, Bình An và Bình Trưng Tây.

- Hoàn thành công tác bồi thường: Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Xa lộ Hà Nội (giai đoạn 2), cải tạo và nâng cấp đường qua Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Đông, đường trục chính vào Khu liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, dự án hệ thống thoát nước từ đường Trần Não vào khu H26 - phường Bình An.

b) Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án: Trường THCS Thạnh Mỹ.

- Hoàn thành công tác bồi thường dự án: Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Liên tỉnh lộ 25B (giai đoạn 2), Khu Công nghiệp Cát Lái - giai đoạn 2 (bồi thường và các hạng mục còn lại).

II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” của thành phố và “Quản lý và phát triển đô thị” của quận.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-QU của Ban Thường vụ Thành ủy về lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.

Tập trung điều chỉnh quy hoạch chung, đẩy mạnh tiến độ thực hiện và công khai quy hoạch chi tiết các khu dân cư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình chống ngập úng và chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và xây dựng, bảo vệ môi trường.

1. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp sở, ngành thành phố và các đơn vị liên quan:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận chương trình hành động triển khai thực hiện chủ đề năm 2009 của quận “Năm quản lý và phát triển đô thị” vào đầu tháng 02 năm 2009 và tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện “Năm quản lý và phát triển đô thị”.

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung quận 2, tỷ lệ 1/5000 trình thành phố phê duyệt để công bố; phối hợp, sớm hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu dân cư hiện hữu để thẩm định, phê duyệt và công bố công khai nhằm phủ kín quy hoạch toàn quận. Đồng thời tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh quy trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các dự án.

+ Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư phường Bình Trưng Tây - Thạnh Mỹ Lợi;

+ Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Thạnh Mỹ Lợi (khu 1); khu dân cư Bình An (phía Đông và Tây Trần Não).

+ Phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện đồ án Bắc Xa lộ Hà Nội làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000.

+ Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư An Phú 36ha.

+ Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tổ 48, 49, 50 phường Bình Trưng Tây và một phần phường Cát Lái.

- Hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch chung quận 2 trình thành phố thẩm định và phê duyệt.

- Hoàn thành đề án đặt, đổi tên đường, cũng như quy hoạch, mở rộng hẻm ≤ 12m trên địa bàn phường Thảo Điền và An Phú.

- Tập trung hoàn tất công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, qua đó, tăng cường công tác quản lý.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản về tiến độ và chất lượng thi công, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Tiếp tục rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất và dự án chưa giao đất để xem xét đề nghị điều chỉnh dự án hoặc thu hồi nhằm tạo quỹ đất xây nhà ở phục vụ tái định cư và nhà ở xã hội.

- Tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương (giao thông, trường học, trạm y tế…).

- Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào công tác quy hoạch, quản lý đô thị, nhà đất...

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước sau khi công bố quy hoạch chi tiết; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức tôn trọng và chương trình pháp luật trong nhân dân nhằm làm giảm thiểu tối đa các vụ vi phạm xây dựng.

- Hoàn thành đề án chuyển đổi xe 3, 4 bánh tự chế các loại trên địa bàn quận 2.

- Triển khai công tác cấp phép sử dụng lòng lề đường theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Công ty Công viên cây xanh, Công ty Quản lý và Phát triển nhà tăng cường trồng cây xanh, thảm cỏ, hoa kiểng trên các tuyến đường, công viên, tiểu đảo; vận động nhân dân, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng việc trồng cây xanh, hoa kiểng, thảm cỏ tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, các khu chung cư, nhà ở.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chống ngập nước, phấn đấu làm giảm cơ bản các khu vực ngập nước trên địa bàn phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây. Tổ chức khảo sát các khu vực có nguy cơ ngập úng để có biện pháp khắc phục.

- Kiểm tra và báo cáo đề xuất xử lý đối với các dự án đầu tư xây dựng không đúng quy hoạch, không đúng thiết kế, đặc biệt là kết nối hạ tầng giữa các dự án và việc yêu cầu các chủ dự án đẩy nhanh tiến độ bàn giao hạ tầng để sớm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho nhân dân trong các dự án.

- Phối hợp Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức nâng cấp, cải tạo hệ thống để cung cấp nước sạch cho người dân, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân phủ kín trên địa bàn.

- Phối hợp với chủ đầu tư các dự án vốn ngân sách nâng cấp, mở rộng các trục đường hiện hữu, đặc biệt là các trục đường giao thông chính như Xa lộ Hà Nội, Liên tỉnh lộ 25B, Lương Định Của… Đề xuất và xây dựng kế hoạch đầu tư các công trình giao thông hàng năm.

- Theo dõi, tiếp nhận thông tin và hoàn thành tốt công tác phòng, chống lụt, bão.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tổ chức công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi Thành phố phê duyệt.

- Tập trung xử lý các trường hợp chiếm dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý sau khi có kết luận thanh tra, đồng thời nghiên cứu sử dụng có hiệu quả các khu đất có quyết định thu hồi.

- Tiếp tục thực hiện chương trình chống ngập nước trên địa bàn; tiếp tục phối hợp tổ chức khảo sát về môi trường đất, nước, không khí, nhất là chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt... để có giải pháp xử lý.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý môi trường của quận, phường; xử lý các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm, không để phát sinh cơ sở sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư.

- Đầu tư xây dựng Trạm xử lý rác ép kín phường Cát Lái; tăng cường công tác quản lý các đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển rác.

- Tổ chức trồng cây xanh trên các tuyến đường, công viên, tiểu đảo; vận động nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ việc trồng cây xanh trang trí nhà ở, tận dụng mọi diện tích đất trống có thể trồng được các loại cây xanh, hoa kiểng.

- Phối hợp với Thanh tra Xây dựng quận kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn, kiên quyết xử lý ngay các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện pháp ngăn chặn việc san lấp, lấn chiếm sông, rạch.

- Phấn đấu hoàn thành công tác di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư theo chỉ đạo của Thành phố.

- Tăng cường trách nhiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường ở địa phương; Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch “Vì đường phố không rác” và chiến dịch “sạch nhà” và “đẹp phố”; đẩy mạnh công tác thông tin môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực quản lý của cán bộ, công chức nhà nước về bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm công nghiệp, ô nhiễm kênh rạch, nước thải y tế, chất lượng vệ sinh đô thị. Triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo Quyết định số 139/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm, xử phạt đối với các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp đúng tiêu chuẩn quy định, gây ô nhiễm môi trường, không để phát sinh cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường xử lý nghiêm khắc các trường hợp phương tiện cơ giới, thô sơ chở đất đá làm rơi vãi gây mất vệ sinh, đe dọa tính mạng cho người tham gia giao thông.

- Triển khai thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về khoanh vùng cấm hoạt động khoáng sản; quy định về cấm khai thác cát trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai; tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là trên các tuyến sông, rạch trên địa bàn.

- Triển khai chương trình điều tra dữ liệu theo kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường về ô nhiễm công nghiệp; về môi trường đất, nước, không khí, môi trường biển, đặc biệt là môi trường không khí, tiếng ồn tại các đô thị và môi trường các lưu vực sông. Điều tra, thu thập số liệu về chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt.

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn để có xử lý kịp thời các hành vi vi phạm môi trường; tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình quan trắc môi trường nhằm kịp thời cảnh báo các dạng ô nhiễm; tiếp tục kiểm tra, di dời hoặc đề xuất đình chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Tổ chức chấn chỉnh hoạt động thu gom rác dân lập để đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tăng cường tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận trong công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất theo Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tăng cường công tác tiếp dân và tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai, môi trường nhằm bảo đảm đáp ứng giải quyết kịp thời, ổn định tình hình tranh chấp, khiếu nại ở địa phương.

- Đẩy nhanh công tác kiểm tra nội nghiệp các bản vẽ đo đạc phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổ chức triển khai bảng giá đất mới theo Luật Đất đai.

3. Lực lượng Thanh tra Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Phấn đấu kéo giảm từ 30% trở lên số vụ vi phạm xây dựng so với năm 2008.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự và hoạt động của lực lượng Thanh tra Xây dựng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản về tiến độ và chất lượng thi công, công trình xây dựng không phép, sai phép; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác khảo sát địa chất thủy văn, địa chất công trình và theo dõi quá trình thi công đối với các dự án nhà cao tầng, các công trình có tầng hầm; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực xây dựng, nhà đất, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh, môi trường.

- Kiên quyết tháo dỡ các công trình xây dựng không phép thuộc khu quy hoạch và vi phạm lộ giới, lấn chiếm kênh, rạch và xâm phạm các công trình công cộng.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức phải thực hiện đúng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, công bố.

- Thực hiện các đợt cao điểm lập lại trật tự lòng, lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị: tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kiên quyết, triệt để nhằm làm thông thoáng các tuyến đường, các khu vực trọng điểm.

- Tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng và xử lý các công trình xây dựng sai phép, không có giấy phép xây dựng vi phạm quy trình quản lý chất lượng theo Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tiến hành rà soát, đề nghị cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép còn tồn, trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định trong tháng 02 năm 2009.

- Tổ chức thực hiện các quyết định có hiệu lực của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận; tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nhằm đảm bảo tiến độ các dự án.

4. Ban Chỉ huy Công an quận chỉ đạo, phối hợp các đơn vị:

- Triển khai các giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, trong đó chú trọng tăng cường quản lý trật tự, an toàn giao thông kết hợp với triển khai Kế hoạch “Năm quản lý và phát triển đô thị”.

- Thường xuyên, liên tục triển khai các đợt tuần tra cao điểm, xử lý phương tiện và người vi phạm Luật Giao thông đường bộ, kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm bắt buộc đối với người sử dụng xe mô tô, xe máy tham gia giao thông trên các tuyến đường.

- Tập trung hoàn thành các nội dung chương trình hành động kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Khảo sát và đề xuất cắm các biển báo giao thông trên địa bàn.

- Đề xuất chọn 5 đến 10 tuyến đường trọng điểm để thực hiện chủ trương lề thông, hè thoáng, sạch đẹp, xây dựng tuyến đường văn minh - sạch đẹp, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng.

III. CÔNG TÁC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ VÀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

* Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân 11 phường:

- Tập trung hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, trong đó, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, thu hồi đất đối với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án Xa lộ Hà Nội - giai đoạn 2, dự án Liên tỉnh lộ 25B giai đoạn 2..., đồng thời hỗ trợ các chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

- Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, trong đó tập trung giải quyết vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường các dự án do quận làm công tác bồi thường.

- Thực hiện tốt công tác bố trí tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sớm ổn định cuộc sống nơi ở mới: Có biện pháp yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để bàn giao căn hộ cho quận; kiến nghị thành phố rút ngắn quy trình, thủ tục đầu tư, đấu thầu công khai đối với các dự án xây dựng khu tái định cư; kiểm tra tình hình mua bán, sang nhượng phiếu tái định cư.

- Tập trung giải quyết tái định cư đối với các hộ đủ điều kiện tái định cư và đã hoàn tất hồ sơ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào các khu tái định cư.

- Tổ chức thực hiện nhanh việc bố trí nền đất, căn hộ chung cư cho 58 hộ đang tạm cư trong thời gian dài, đảm bảo giải quyết dứt điểm các trường hợp tạm cư lâu.

- Hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác thỏa thuận bồi thường các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách. Kịp thời phối hợp với các sở, ngành thành phố có liên quan giải quyết các vướng, khó và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến giải quyết các vấn đề vướng, khó thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân và cán bộ, công chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của xã hội, của chính người dân khi các dự án được hoàn thành, cũng như nắm vững chính sách bồi thường, tái định cư của từng dự án, qua đó tích cực tham gia thực hiện, giúp cho từng dự án được tiến hành nhanh, bên cạnh đó, tập trung giải quyết tốt những khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong quá trình bồi thường.

- Tập trung đẩy nhanh hoàn tất pháp lý các dự án thực hiện theo quy định mới. Xác định khối lượng còn lại của các dự án đã thực hiện theo Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Ưu tiên giải quyết bồi thường dứt điểm và bàn giao mặt bằng các khu vực, dự án hạ tầng xã hội, tái định cư.

IV. VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI

Đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Hoàn thành cơ bản chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí mới và chuyển thành chương trình “giảm nghèo, tăng khá giả”.

1. Lĩnh vực giáo dục, dạy nghề:

1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, cụ thể:

+ Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (11 tuổi) 98%;

+ Tỷ lệ trẻ từ 11 - 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học trên 98%;

+ Duy trì tỷ lệ 11/11 phường đạt phổ cập giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở;

+ Hoàn thành phổ cập bậc trung học;

+ Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1;

+ Hoàn thành chương trình bậc tiểu học vào lớp 6 đạt 100%, hiệu suất đào tạo tiểu học đạt 97%; giữ vững tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%;

+ Học sinh bậc trung học cơ sở hoàn thành chương trình đạt 99%, học sinh lên lớp đạt 98%; lưu ban và bỏ học đạt dưới 1,2%;

+ Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày 59%.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về di dời, bố trí các em học sinh của các trường trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2020; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị; đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

- Triển khai đề án xã hội hóa lĩnh vực giáo dục của Thành phố, chú trọng khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. Tiếp tục thực hiện hình thức cho học sinh, sinh viên nghèo vay vốn học tập với lãi suất phù hợp để học nghề ở mọi trình độ, nhằm nâng nhanh tỷ lệ lao động đã qua đào tạo.

- Tiếp tục xây dựng và củng cố, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên từng cấp học, bậc học và cán bộ quản lý giáo dục theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW của Trung ương; triển khai thực hiện Chương trình hành động “Về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; xây dựng đội ngũ nhà giáo quản lý giáo dục.

- Tiếp tục tăng cường kỷ cương nề nếp; đổi mới trong thi cử, tiếp tục vận động chống tiêu cực và bệnh thành tích; ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật trong hoạt động giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; đưa công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý dạy học. Tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề về chương trình thay sách.

- Xây dựng và hoàn thiện một số chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đồng thời triển khai sâu rộng trong các trường mầm non, phổ thông phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Nâng cao năng lực của hệ thống quản lý giáo dục, đổi mới quản lý tài chính, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, đổi mới quản lý ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục.

1.2. Trung tâm Dạy nghề:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thanh niên, người dân tham gia học nghề, nâng cao vai trò tư vấn nghề cho người lao động. Nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo nghề, đảm bảo gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

- Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề; tập trung đa dạng hóa các hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật theo định hướng phát triển công nghiệp của thành phố.

- Triển khai thực hiện Phương án của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểm đấu thầu chỉ tiêu đặt hàng dạy nghề từ ngân sách thành phố.

- Tiếp tục liên kết đào tạo với các Trường Đại học Sư phạm, Đại học Mở bán công, Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin tuyển sinh bậc cử nhân đại học, công nhân bậc 3/7, tin học trình độ A, B.

- Đào tạo nghề theo yêu cầu của thị trường và yêu cầu của tiến trình đô thị hóa, quan tâm đến công tác phối hợp, liên kết đào tạo nguồn nhân lực; dạy nghề gắn với công tác giải quyết việc làm; ưu tiên đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, người dân thuộc diện di dời giải tỏa và lao động chuyển đổi ngành nghề. Tập trung giải quyết, giới thiệu việc làm cho người lao động vào làm việc tại Khu Công nghiệp quận 2.

- Duy trì, mở rộng các ngành nghề đào tạo, mở rộng bộ môn dạy lái xe 4 bánh; thành lập bộ phận giới thiệu việc làm; thành lập Ban tư vấn và Tổ công tác xây dựng đề án phát triển Trung tâm Dạy nghề quận. Phấn đấu chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh dạy nghề là 4.300 học viên, tăng 10% so với năm 2008.

2. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

- Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống y tế dự phòng; tạo mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa 3 đơn vị của ngành y tế; tranh thủ sự hợp tác với các đơn vị tuyến trên và các chương trình hợp tác quốc tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chương trình mục tiêu y tế quốc gia, nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng. Triển khai hoạt động xã hội hóa y tế, đẩy mạnh công suất chất lượng và hiệu quả sử dụng trang thiết bị và giường bệnh. Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế đối với người có công, người nghèo; thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi, bảo đảm duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 7 loại vắc xin.

- Khống chế không để xảy ra các ổ dịch bệnh; tích cực chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường tổ chức bộ máy, nhân sự để làm tốt công tác kiểm tra hành nghề y dược tư nhân, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm.

- Tăng cường giáo dục, nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động của y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành y tế quận.

- Đẩy mạnh công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức xã hội từ thiện để khám chữa bệnh miễn phí cho dân; củng cố, phát triển và đảm bảo cung ứng các loại hình dịch vụ y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tuyến y tế cơ sở. Mở rộng dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà.

- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao trên địa bàn quận đạt 100% theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tăng cường quản lý thị trường dược phẩm; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp để kiểm soát giá dược phẩm. Đẩy mạnh việc xây dựng nhà thuốc đạt chuẩn GPP (nhà thuốc tốt) theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Tham mưu thành lập Chi hội Y, Dược, Y dược học cổ truyền quận 2.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác dân số gia đình và trẻ em, vận động gia đình nâng cao trách nhiệm trong việc chăm sóc giáo dục con cái, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang ở địa bàn. Phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc trẻ em, cụ thể mức giảm sinh 0,34‰.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sức khỏe sinh sản để giảm nhanh tỷ lệ sinh; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi.

3. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao:

* Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao và các đơn vị liên quan:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận chương trình hành động triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2009 của thành phố “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, vào đầu tháng 02 năm 2009.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - Khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 10 - Khóa IX về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển sâu rộng, thực chất phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất của ngành văn hóa thông tin và thể thao đến năm 2020.

- Quy hoạch về cấp phép cho các loại hình hoạt động thuộc lĩnh vực ngành văn hóa thông tin và thực hiện cấp phép các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm theo quy hoạch của thành phố. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa.

- Phối hợp với sở, ngành thành phố thúc đẩy hoàn tất thủ tục đầu tư và xây dựng bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trong trận đánh bảo vệ cầu Rạch Chiếc; tôn tạo đình An Phú; nhà bia ghi công các liệt sĩ tại phường Bình Trưng Tây; quy hoạch di tích vùng bưng 6 xã tại Đồng Miếu phường An Phú. Lập hồ sơ đề nghị công nhận khu di tích mộ cổ Gò Quéo và mộ cổ ở khu phố 2 - Thạnh Mỹ Lợi.

- Tiếp tục đẩy mạnh và bổ sung các nội dung để tổ chức thực hiện sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2009. Tổ chức có hiệu quả các chương trình tuyên truyền, cổ động, các hoạt động lễ hội phục vụ các ngày lễ lớn trong năm 2009. Nâng cao chất lượng bản tin, biên tập bài tin; củng cố hệ thống phát thanh, nâng cấp công suất và mở rộng vùng phát sóng đến các khu dân cư mới. Hoàn thiện hệ thống panô cố định và hệ thống panô hộp đèn cổ động chính trị, nâng cao chất lượng công tác cổ động trực quan.

- Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ XIII; Liên hoan văn nghệ thiếu nhi hè 2009. Tổ chức Hội Xuân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu 2009.

- Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các khu phố văn hóa hiện có. Phấn đấu đạt 96% số hộ đăng ký gia đình văn hóa và bình chọn đạt trên 80% số hộ đạt gia đình văn hóa. Tổ chức lễ đăng ký xây dựng phường văn hóa tại phường Thạnh Mỹ Lợi và đăng ký 3 khu phố văn hóa tại phường Bình An, phường Bình Khánh và Bình Trưng Đông. Đề xuất Thành phố kiểm tra, công nhận phường văn hóa Cát Lái và Thảo Điền.

- Tổ chức kiểm tra, bình chọn “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn”, “Môi trường xanh” và “Đơn vị văn hóa”; Vận động 100% công sở đăng ký thực hiện công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn, trong đó 80% đạt chuẩn công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn; vận động 80% đơn vị đăng ký thực hiện đơn vị văn hóa, trong đó 60% đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa. Hướng dẫn và chỉ đạo cấp cơ sở bình xét đánh giá gia đình văn hóa và gương người tốt, việc tốt hàng năm.

- Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, kiên quyết không để phát sinh tệ nạn xã hội, góp phần giảm thiểu số người nghiện ma túy và hoạt động mại dâm làm lành mạnh môi trường.

- Thúc đẩy hoàn thành nhanh các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng các dự án Trung tâm Văn hóa (tại khu 87ha - An Phú), Nhà Văn hóa - Thể thao phường Cát Lái, Nhà Văn hóa Thảo Điền, Nhà Văn hóa Thể thao An Phú (khu dân cư Nam Rạch Chiếc), Nhà Văn hóa Lao động...

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cổ động, từng bước hiện đại hóa hoạt động triển lãm, cổ động trực quan.

- Hoàn chỉnh các hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, phối hợp các ngành chức năng xác định ranh Khu di tích mộ cổ Gò Quéo, phường Bình Trưng Đông và Khu mộ cổ Bến Dốc, phường Thạnh Mỹ Lợi; phối hợp đẩy nhanh tiến độ tôn tạo đình An Phú.

- Thúc đẩy việc xây dựng hạ tầng Trung tâm Thể dục Thể thao trong dự án 174ha, Thạnh Mỹ Lợi và tiến độ thực hiện dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc. Quy hoạch phát triển các cơ sở vật chất thể thao theo Quyết định số 01/2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất thể dục thể thao thành phố đến năm 2020.

- Tiếp tục triển khai Luật Thể dục thể thao và Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thể dục thể thao phường, xã; số người tập luyện thường xuyên thể dục thể thao đạt 22% dân số; rèn luyện thân thể trong khối học sinh đạt 99%, 24 đơn vị tiên tiến thể dục thể thao; 260 hộ đạt chuẩn gia đình thể thao và đào tạo 200 vận động viên năng khiếu trọng điểm.

- Tạo điều kiện và khuyến khích khai thác phát triển loại hình du lịch.

- Phối hợp Quận đoàn tham mưu thực hiện Quỹ Bảo trợ tài năng nhằm có điều kiện quan tâm chăm sóc cho các vận động viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Đảm bảo chương trình giáo dục thể chất trong các trường học, nhất là các cấp học phổ thông. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2008 - 2009 đối với các trường học trong quận; Hội thao Người cao tuổi, ngành giáo dục, lực lượng võ trang và Hội thao Phụ nữ. Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên để tham dự giải toàn quốc và thành phố đạt các thành tích tốt.

4. Công tác lao động - thương binh và xã hội:

*Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Thực hiện tốt các chế độ đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công và dân nghèo kịp thời.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Chương trình giảm nghèo, tăng khá giả. Xác định tiêu chí hộ nghèo có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm để triển khai trong giai đoạn 2009 - 2010.

- Triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo theo tiêu chí của thành phố giai đoạn 2009 - 2015; đẩy mạnh việc phát triển các mô hình phát triển kinh tế của các hộ nghèo; tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để người nghèo tiếp cận được các dịch vụ sản xuất và phúc lợi công cộng.

- Đẩy mạnh việc cho vay vốn từ các nguồn vốn ưu đãi của Quỹ Xóa đói giảm nghèo, Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm, ngân hàng chính sách xã hội và quỹ tín dụng các đoàn thể; gắn cho vay vốn với hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn theo hướng điều chỉnh cơ cấu vay vốn ngành nghề có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế của Quận và theo khả năng quy mô, trình độ sản xuất từng hộ, đảm bảo giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm của người nghèo.

- Hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; hướng dẫn thực hiện mức chi lương tối thiểu chung đối với các doanh nghiệp.

- Tiếp tục chú trọng giới thiệu việc làm và tạo việc làm mới cho người lao động; tổ chức công tác điều tra, thông tin, dự báo thị trường lao động để có kế hoạch vận động tham gia đào tạo nghề; thường xuyên phối hợp tổ chức sàn giao dịch việc làm để có điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động trong quận.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng “xã - phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công”.

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, an toàn - vệ sinh lao động, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động đến người sử dụng lao động và người lao động; tổ chức kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động trong các doanh nghiệp; hướng dẫn xây dựng quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động, người sử dụng lao động; chú trọng công tác thương lượng, thỏa thuận trong giải quyết tranh chấp lao động, hạn chế tranh chấp, đình công.

- Tiếp tục lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy phát hiện mới và những người nghiện hiện đang quản lý vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc theo tinh thần Nghị định số 135/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện tiếp nhận, quản lý người sau cai nghiện được tái hòa nhập cộng đồng về địa phương. Tích cực tập trung các đối tượng lang thang, xin ăn vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố.

- Triển khai giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tiếp tục phát huy vai trò của quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi trên địa bàn theo Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tăng cường công tác giới thiệu việc làm cho người lao động, diện chính sách, di dời giải tỏa...

- Xây dựng kế hoạch và chế độ chăm lo để triển khai thực hiện tốt sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, neo đơn; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, bị tai nạn, thương tích. Tiếp tục cấp phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.

VII. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ XÃ HỘI

1. Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình diễn biến, chú trọng tình hình an ninh chính trị, sẵn sàng xử trí và thực hiện triển khai có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.

- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến theo quy định. Tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mục tiêu.

- Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỷ lệ từ 1,8% đến 2% so với tổng số dân trên địa bàn, có chất lượng cao, sẵn sàng cơ động xử lý có hiệu quả các tình huống, sự cố thảm họa…

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống các văn kiện sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo phường điều chỉnh bổ sung kế hoạch và tổ chức diễn tập khu vực phòng, chống cháy - nổ, lụt - bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

- Thực hiện bước 2 xây dựng kế hoạch B; điều chỉnh bổ sung quyết tâm A, A2, A3 và các kế hoạch bảo đảm.

- Tổ chức huấn luyện và tổ chức Hội thao Lực lượng vũ trang quận 2 và chuẩn bị lực lượng để tham gia hội thao cấp thành phố đạt kết quả tốt.

- Tham gia bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục quốc phòng cho các đối tượng.

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với chất lượng ngày càng cao, trong đó tỷ lệ đảng viên nhập ngũ 2% trở lên; đẩy mạnh công tác diễn tập phòng thủ; Hội thao Quốc phòng sát với thực tế, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt từ 1,4 đến 2% so với tổng số dân trên toàn quận.

2. Ban Chỉ huy Công an quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, cướp giật, trộm cắp. Sử dụng đồng bộ các biện pháp để ngăn ngừa, phòng, chống và kéo giảm các tội phạm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Tập trung nắm tình hình, dự báo từ đó chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Củng cố tổ chức, hoạt động của Ban điều hành Tổ dân phố - Khu phố, phát huy lực lượng quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tổ chức các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh - chính trị, trật tự - an toàn - xã hội trên địa bàn, đặc biệt đảm bảo an ninh trong các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp với lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phấn đấu kéo giảm 5% đến 7% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 60%, án nghiêm trọng đạt tỷ lệ 90% trở lên.

- Thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy cao, nâng cấp và đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; khẩn trương lắp đặt các trụ nước phòng cháy, chữa cháy theo kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy cho những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng và các đối tượng khác.

- Tập trung giải quyết khiếu kiện của người dân đối với các dự án. Ngăn ngừa không để phát sinh các điểm nóng trên địa bàn; tập trung đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền gây mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ và chất lượng thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm gắn với việc thực hiện các chương trình văn hóa xã hội, như chương trình xóa đói giảm nghèo, trật tự đô thị, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. Đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn, xây dựng phường, xã lành mạnh không có ma túy, mại dâm. Tổ chức các câu lạc bộ, đội nhóm thu hút người tái hòa nhập cộng đồng tham gia sinh hoạt, tư vấn giáo dục tránh tái nghiện. Phấn đấu 70% phường có người tái hòa nhập cộng đồng có các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm.

- Triển khai thực hiện Quy chế tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố tại phường, xã, thị trấn, khu phố, ấp theo quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ nhằm góp phần phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

- Đề xuất giải pháp để quản lý hiệu quả dân số thường trú, tạm trú, vãng lai trên địa bàn cho phù hợp với Luật Cư trú 2007 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

VIII. ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Tập trung thực hiện Kế hoạch số 64-KH/QU ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Quận ủy 2 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn quận; Kế hoạch số 49-KH/QU ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Quận ủy 2 về thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ giai đoạn 2007 - 2010; Kế hoạch số 164, 165/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 2 về thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010.

1. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính, quy chế dân chủ năm 2009. Trong đó chú trọng việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng phong cách chuẩn mực, lịch sự, tận tụy phục vụ nhân dân.

- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp. Tập trung việc kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng; Ban Quản lý dự án theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của thành phố.

- Phối hợp Ban Tổ chức Quận ủy xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức. Điều chỉnh, bổ sung và đưa vào thực hiện quy định quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng từ ngân sách quận.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2009 theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2009 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Nghiên cứu đổi mới công tác phát động phong trào thi đua và xét khen thưởng đảm bảo đầy đủ ý nghĩa và đúng thực chất. Ban hành mới Quy chế đánh giá, xét khen thưởng thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận.

- Triển khai thực hiện Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận và phường theo chỉ đạo của thành phố.

- Triển khai thực hiện Đề án của Thành phố về củng cố và kiện toàn bộ máy nhà nước về tôn giáo. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các thành phần chức sắc tôn giáo tổ chức hoạt động phù hợp với đường lối tôn giáo, gắn bó với lợi ích của dân tộc và Tổ quốc, đồng hành với Nhà nước và dân tộc.

Với đặc điểm là quận có nhiều cơ sở tôn giáo, trong đó, có một số cơ sở thuộc diện giải tỏa, di dời trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do đó, Phòng Nội vụ (Ban Tôn giáo) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên trao đổi, động viên cơ sở chấp hành chủ trương di dời để xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở hoạt động tôn giáo.

2. Thanh tra quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân quận giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là tại các dự án có khiếu nại đông người, phức tạp không để phát sinh điểm nóng. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài; hạn chế phát sinh các vụ khiếu kiện đông người.

- Thực hiện chặt chẽ quy trình nghiệp vụ trong thụ lý hồ sơ khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao chất lượng các báo cáo, các dự thảo văn bản, quyết định, đảm bảo đúng quy định pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót trong thụ lý giải quyết hồ sơ.

- Chú trọng công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo, tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của Thủ trưởng các phòng, ban và Ủy ban nhân dân 11 phường nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, đảm bảo trật tự, kỷ cương hành chính.

- Tập trung giải quyết lượng đơn, thư còn tồn đọng, phấn đấu không để tồn đọng đơn quá hạn. Tăng cường đối thoại, giải quyết nhanh các khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tiếp tục thực hiện và hoàn tất các cuộc thanh tra còn lại của kế hoạch năm 2008, thực hiện thanh tra theo kế hoạch năm 2009 gồm:

+ Thanh tra toàn diện tình hình quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý trên địa bàn quận 2; đặc biệt là thanh tra việc lấn chiếm, san lắp sông, rạch tại phường Bình An, Thảo Điền.

+ Thanh tra thu - chi ngân sách tại Trường Tiểu học Giồng Ông Tố;

+ Thanh tra việc sử dụng đất công tại phường Bình Trưng Đông;

+ Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo;

- Triển khai 05 đoàn thanh tra theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận và Thanh tra thành phố; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: Thanh tra việc cấp phép xây dựng các công trình dân dụng; quản lý thu, chi ngân sách, mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản công…

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Tập trung chỉ đạo và xử lý kiên quyết, dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, công bố công khai kết quả xử lý đối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện. Đồng thời tiếp tục tăng cường thanh tra bốn lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công, gắn với việc thanh tra thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực mà dư luận và nhân dân quan tâm.

- Triển khai thực hiện có kết quả Quy trình phối hợp, phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng theo Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố.

- Đôn đốc, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 của Ủy ban nhân dân quận nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộ; củng cố lòng tin nhân dân; củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm, chính.

- Tăng cường quản lý, giám sát thu nhập của cán bộ, công chức. Triển khai Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện các giải pháp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, báo, đài trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Phòng Tư pháp quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 4 về Chương trình hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2006 - 2010 theo Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố và theo kế hoạch của Sở Tư pháp.

- Phát huy tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng bám sát các yêu cầu cấp thiết trong lĩnh vực bồi thường, nhà ở, đất đai, trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội…; nghiên cứu đổi mới các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả giáo dục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm; phối hợp đồng bộ và phát huy vai trò tuyên truyền của các ban, ngành, đoàn thể phổ biến, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, chú trọng hướng về cơ sở.

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức công dân. Tuyên truyền thực hiện Luật Thanh niên; tiếp tục tuyên truyền, triển khai Luật Bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

- Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền theo chủ đề năm về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; triển khai các hoạt động thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Thanh niên, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo hành gia đình… Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin và Phòng Nội vụ triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công sở theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và thực hiện tốt tác phong người công chức lịch sự, thân thiện khi tiếp xúc với các tổ chức, công dân.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, cập nhật và hướng dẫn kịp thời về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp - hộ tịch phường; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở. Phối hợp Phòng Nội vụ và Ủy ban nhân dân 11 phường tuyển dụng, đề xuất tăng cường nhân sự, đảm bảo nhân sự phụ trách công tác hộ tịch đối với quận và 11 phường theo Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội năm 2009 (trong tháng 01/2009); thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2009.

- Tăng cường công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị quận, phường. Có biện pháp rà soát, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh, đúng tiến độ các nội dung kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận.

- Đảm bảo chất lượng các văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận ban hành (cả nội dung lẫn hình thức), đặc biệt đối với văn bản quy phạm pháp luật, phải tuân thủ chặt chẽ quy trình xây dựng, gửi thẩm định, ban hành, niêm yết công khai và gửi kiểm tra văn bản.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện có báo cáo đánh giá việc thực hiện và tiếp tục triển khai, chỉ đạo quyết liệt các chương trình hành động, nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết và chương trình của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 3:

+ Chương trình tái định cư và giải phóng mặt bằng;

+ Chương trình cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Chương trình chỉnh trang đô thị các khu dân cư;

+ Chương trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội;

+ Chương trình chống tham nhũng;

+ Chương trình bảo vệ môi trường;

+ Tập trung kiểm tra, đôn đốc hoàn thành công tác bồi thường Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thành viên Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc trách nhiệm được phân công để tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009.

- Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường:

+ Cần xác định rõ trách nhiệm để thực hiện đúng thẩm quyền, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo công việc và tăng cường công tác phối hợp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

+ Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành từ thành phố đến quận, phường. Xem việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của tổ chức và cá nhân.

+ Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận tại Văn bản số 9103/UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 về tổ chức thực hiện việc theo dõi, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch này và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận, đề nghị các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân 11 phường nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận theo quy định./.

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Hình thức văn bản

Thời gian hoàn thành

I. Những nội dung chuyển tiếp từ năm 2008

1

Chương trình hành động hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố (kế hoạch triển khai năm 2009)

Phòng Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Kế hoạch

Năm 2009

2

Thực hiện Chương trình của Thành phố về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 theo Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố và các chính sách khuyến khích nông nghiệp

Phòng Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

2009 – 2010 (chuyển tiếp từ 2008)

3

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, triển khai kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về sản xuất, nhân giống mới chất lượng cao

Phòng Kinh tế

 

 

2009 – 2011 (chuyển tiếp từ 2008)

4

Thực hiện Dự án của Thành phố về cung cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2011 - 2015

Phòng Quản lý đô thị

 

 

2009 – 2011 (chuyển tiếp từ 2008)

5

Thực hiện Kế hoạch 2009 - 2010 của Thành phố về tiếp tục triển khai dự án cung cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2006 - 2010

Phòng Quản lý đô thị

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Quyết định, Kế hoạch

2009-2011 (chuyển tiếp từ 2008)

6

Thực hiện chương trình công tác của Thành phố về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) phục vụ cho quy hoạch và quản lý đô thị và đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn

Văn phòng HĐND & UBND

Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan

 

2009 – 2010 (chuyển tiếp từ 2008)

7

Thực hiện Chương trình của Thành phố về chống ngập nội thị 2009

Phòng Quản lý đô thị

 

 

2009 – 2010 (chuyển tiếp từ 2008)

8

Thực hiện Chương trình của Thành phố về chống ùn tắc giao thông 2009, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông; đầu tư phát triển mạng lưới giao thông, vận tải hành khách công cộng; tăng cường quản lý trật tự, an toàn giao thông

Công an, Phòng Quản lý đô thị

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

2009 – 2010 (chuyển tiếp từ 2008)

9

Thực hiện Đề án của Thành phố về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

2009 – 2010 (chuyển tiếp từ 2008)

10

Thực hiện Đề án của Thành phố về xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

2009 – 2010 (chuyển tiếp từ 2008)

11

Thực hiện Đề án của Thành phố về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

2009 – 2010 (chuyển tiếp từ 2008)

12

Thực hiện Đề án của Thành phố về xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

2009 – 2010 (chuyển tiếp từ 2008)

13

Thực hiện Chương trình hành động của Thành phố về triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

2009 – 2011 (chuyển tiếp từ 2008)

14

Kế hoạch thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4 trên địa bàn quận

Phòng Thống kê

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

2009 – 2011 (chuyển tiếp từ 2008)

Quý I

15

Thực hiện Kế hoạch của Thành phố về kích cầu đầu tư 2009

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

16

Thực hiện Quy chế của Thành phố về phối hợp khi có biến động bất thường về giá cả thị trường, cung cầu các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố

Phòng Kinh tế

 

 

 

17

Thực hiện Kế hoạch của Thành phố thanh tra, kiểm tra thuế năm 2009 các doanh nghiệp có nhiều rủi ro về thuế, các doanh nghiệp có quy mô lớn

Chi cục Thuế

 

 

 

18

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (khi có chỉ đạo của Thành phố)

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Báo cáo

 

19

Thực hiện Quyết định của Thành phố về quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố đến 2020, tầm nhìn 2025

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

 

20

Thực hiện Quy chế của Thành phố về phân loại chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn nguy hại

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

 

21

Thực hiện Quy chế của Thành phố về khuyến khích hoạt động tái sử dụng, tái chế các loại chất thải và phế liệu

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

 

22

Thực hiện Quyết định của Thành phố về quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề (cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề…); tập trung đa dạng hóa các hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật theo định hướng phát triển công nghiệp của thành phố

Trung tâm Dạy nghề, Lao động Thương binh và Xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

Quý I (năm 2008 chuyển sang)

23

Thực hiện kế hoạch của Thành phố về phát huy vai trò của Quỹ Hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi trên địa bàn thành phố (Quỹ 156)

Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

Quý I (năm 2008 chuyển sang)

24

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Thành phố về công tác giám sát dịch tễ đàn gia súc, kiểm soát giết mổ, sử dụng hóa chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, công tác thanh kiểm tra chuyên ngành

Phòng Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

 

25

Triển khai mở rộng cơ chế “một cửa” tại Chi cục Thuế (khi có chỉ đạo của Thành phố)

Chi cục Thuế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

 

26

Tập trung trọng tâm tuyên truyền những nội dung văn bản pháp luật: Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2008; Triển khai một số văn bản liên quan đến Luật Trợ giúp pháp lý và Thuế thu nhập cá nhân. Triển khai đề án 3 về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn

Phòng Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Kế hoạch

 

27

Kế hoạch củng cố và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn quận năm 2009

Phòng Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Kế hoạch

T 1

28

Kế hoạch quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Phòng Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Kế hoạch

T3

29

Thực hiện công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của quận và các phường sau khi được thành phố phê duyệt

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Quyết định

 

30

Triển khai và hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2008

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Công văn

 

31

Triển khai việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và điều tra nắm thông tin về hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Kế hoạch

 

32

Xây dựng kế hoạch đặt lại mới tên đường phường Thảo Điền; tổng hợp và hoàn chỉnh bản đồ, trình Ủy ban quyết định duyệt tên đường

Phòng Quản lý đô thị

UBND Phường, Cty Quản lý Công trình Giao thông

Kế hoạch, Quyết định

 

33

Khảo sát, cập nhật hạ tầng kỹ thuật lên bản đồ giao thông phường Thảo Điền

Phòng Quản lý đô thị

UBND phường

 

 

34

Hoàn thành đề án chuyển đổi xe 3, 4 bánh tự chế các loại trên địa bàn quận 2

Phòng Quản lý đô thị

Công an quận, UBMTTQ quận, Phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND 11 phường

Đề án

 

35

Ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (khu 1)

Phòng Quản lý đô thị

Ban QLDA

Quyết định

 

36

Ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường Bình Trưng Tây - Thạnh Mỹ Lợi

Phòng Quản lý đô thị

Ban QLDA

Quyết định

 

37

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho khối hành chính, sự nghiệp, phường năm 2009 (sau khi có quyết định giao biên chế của thành phố)

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Quyết định

 

38

Triển khai công tác tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ thi tuyển công chức hành chính năm 2009 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ

Phòng Nội vụ

Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng

 

T2

39

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2009 theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Kế hoạch

T2

40

Tiến hành kiện toàn Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận theo đề án của thành phố mới phê duyệt: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động mới; Kiện toàn nhân sự

Phòng Nội vụ

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận

Quyết định

 

41

Triển khai Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức năm 2009

Phòng Nội vụ

 

Kế hoạch

 

42

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2008 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009

Phòng Nội vụ

 

Báo cáo, Kế hoạch

T3

43

Tham mưu ban hành kế hoạch về công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ năm 2009

Phòng Nội vụ

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận

Kế hoạch

 

44

Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Báo cáo, Kế hoạch

T3

Quý II

45

Thực hiện Đề án của Thành phố về chương trình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020

Phòng Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

 

46

Thực hiện Đề án của Thành phố về đổi mới mô hình sản xuất (trang trại, HTX và kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nông thôn; liên kết sản xuất giữa các hộ nông dân với các thành phần kinh tế)

Phòng Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

 

47

Thực hiện Kế hoạch của Thành phố về xây dựng chương trình nhà lưu trú công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao từ nay đến năm 2010

Phòng Quản lý đô thị

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

 

48

Thực hiện Đề án của Thành phố về bảo vệ, phát triển các loại cây xanh trên địa bàn đến năm 2020.

Quản lý đô thị, Công ty QL&PTN quận

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

 

49

Thực hiện Đề án của Thành phố về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức

Phòng Nội vụ

 

 

 

50

Thực hiện Đề án của Thành phố về thí điểm không tổ chức HĐND quận và phường

Phòng Nội vụ

 

 

 

51

Cơ chế phối hợp và quản lý, sử dụng các nguồn vốn tín dụng ưu đãi và các nguồn tài trợ từ thiện cho người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn thành phố

Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

 

52

Ban hành văn bản pháp lý về thu hồi đất đối với các dự án trọng điểm như dự án mở rộng Liên tỉnh lộ 25B, dự án mở rộng đường Lương Định Của…

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ban Bồi thường, UBND phường

Quyết định

 

53

Kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn quận.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Kế hoạch

 

54

Hoàn chỉnh hệ thống sổ bộ địa chính của 08 phường (Thảo Điền, Bình An, Bình Khánh, An Phú, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây)

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND phường

 

 

55

Xử lý các trường hợp chiếm dụng đất công

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Quyết định

 

56

Kiểm tra các đơn vị có khai thác sử dụng nước dưới đất nhưng chưa tiến hành đăng ký giấy phép theo quy định

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Kế hoạch

 

57

Lắp đặt bảng tên đường mới phường Thảo Điền

Phòng Quản lý đô thị

UBND Phường, Cty Quản lý Công trình Giao thông

 

 

58

Khảo sát, cập nhật hạ tầng kỹ thuật lên bản đồ giao thông phường Thạnh Mỹ Lợi

Phòng Quản lý đô thị

UBND phường, Công ty Đo đạc địa chính công trình

 

 

59

Phê duyệt các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 2 tỷ lệ 1/5000

Thành phố và các sở, ngành

Phòng Quản lý đô thị

Quyết định

 

60

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư An Phú 36ha

Thành phố và các sở, ngành

Phòng Quản lý đô thị.

Quyết định

 

61

Triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ (đợt 1)

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Kế hoạch

T8

62

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của quận

Phòng Nội vụ

Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận

Quyết định

 

Quý III

63

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của UBND thành phố về công tác tiếp dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (khi có chỉ đạo của Thành phố)

Thanh tra quận, Văn phòng HĐND và UBND quận

 

Báo cáo

 

64

Kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các dự án xây dựng và các đơn vị sản xuất, kinh doanh và kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Kế hoạch, Báo cáo

 

65

Rà soát thực hiện công tác tái bổ nhiệm đối với cán bộ

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11

Báo cáo

 

66

Kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các dự án xây dựng và các đơn vị sản xuất, kinh doanh và kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Kế hoạch

 

67

Hoàn thành đưa vào sử dụng Trạm Y tế phường Thạnh Mỹ Lợi (khu 143ha), Trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi

Ban QLDA

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục, Trung tâm Y tế Dự phòng, UBND phường Thảo Điền, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi

 

 

Quý IV

68

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận năm 2009

Văn phòng HĐND và UBND

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Báo cáo

 

69

Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và ngân sách quận năm 2010

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Quyết định, Kế hoạch

 

70

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2009 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Báo cáo, Kế hoạch

 

71

Báo cáo sơ kết 3 năm gia nhập WTO và những tác động cụ thể đối với kinh tế - xã hội thành phố (khi có văn bản chỉ đạo của Thành phố)

Phòng Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Báo cáo

 

72

Tổng kết tình hình hoạt động kinh tế tập thể năm 2009

Phòng Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Báo cáo

T 12

73

Kế hoạch củng cố và phát triển kinh tế tập thể năm 2010

Phòng Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Kế hoạch

T 12

74

Phương án tổng kiểm kê đất đai 2010

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

Quyết định, Phương án

 

75

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn quận

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

 

76

Khảo sát nhu cầu quét, thu gom rác và vớt rác trên các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 11 phường

 

 

77

Triển khai Kế hoạch đánh giá cán bộ, công chức năm 2009 và công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo Nghị định số 37/2007/NĐ- CP

Phòng Nội vụ

BCĐ Cải cách hành chính

Kế hoạch

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2009
Ngày hiệu lực26/01/2009
Ngày công báo15/02/2009
Số công báoSố 37
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2009/QĐ-UBND kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của UBND quận 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2009/QĐ-UBND kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của UBND quận 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Trọng Sang
        Ngày ban hành19/01/2009
        Ngày hiệu lực26/01/2009
        Ngày công báo15/02/2009
        Số công báoSố 37
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2009/QĐ-UBND kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của UBND quận 2009

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2009/QĐ-UBND kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của UBND quận 2009

           • 19/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực