Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 24 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN KHÔNG CÒN PHÙ HỢP QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phương nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 5 tại Tờ trình số 626/TTr-TP ngày 21 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 24 văn bản do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành (theo Danh mục đính kèm) không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Thảo

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận 5)

Số TT

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Ngày tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung

1

Chỉ thị

54/CT-UB

11/12/1991

V/v chấn chỉnh công tác ban hành, quản lý và lưu trữ các văn bản pháp quy của UBND/Q.5.

2

Chỉ thị

13/CT-UB

06/11/1996

V/v chấn chỉnh quản lý nhà, xưởng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 5.

3

Quyết định

2325/QĐ-UB

23/08/1997

V/v ban hành Quy định khoán thầu khai thác dịch vụ giữ xe 2 bánh trên địa bàn quận 5.

4

Quyết định

4820/QĐ-UB

17/11/1999

V/v ban hành bản quy định tạm thời về bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn quận 5.

5

Quyết định

987/QĐ-UB

12/04/2000

V/v ban hành Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký mở trường, lớp mẫu giáo dân lập - tư thục, nhóm trẻ gia đình và dạy thêm văn hóa.

6

Quyết định

6172/2001/QĐ-UB

26/06/2001

V/v ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng

7

Quyết định

6174/2001/QĐ-UB

26/06/2001

V/v ban hành quy chế tạm thời về tổ chức huy động quản lý và sử dụng quỹ an ninh quốc phòng.

8

Quyết định

2020/2002/QĐ-UB

25/04/2002

V/v ban hành quy chế tạm thời về hoạt động của Phố chuyên doanh thuốc đông dược và dịch vụ y học cổ truyền quận 5.

9

Quyết định

2137/2002/QĐ-UB

07/05/2002

V/v ban hành quy chế khen thưởng các danh hiệu thi đua trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

10

Quyết định

3656/2002/QĐ-UB

27/08/2002

V/v ban hành quy chế quản lý và xử lý tài sản, hàng hóa khi có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước.

11

Quyết định

196/2003/QĐ-UB

14/01/2003

V/v ban hành quy định lộ giới các tuyến đường và hẻm có chiều rộng <12m trên địa bàn các phường 4, 7, 8 và 9 quận 5.

12

Quyết định

833/2003/QĐ-UB

10/03/2003

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 5.

13

Quyết định

3975/2004/QĐ-UB

29/09/2004

V/v ban hành Quy trình tổ chức thanh lý tháo dỡ thu hồi vật tư, phế liệu của các công trình để sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới, chống nguy cơ sụp đổ hoặc không còn sử dụng trên địa bàn Q5.

14

Quyết định

01/2005/QĐ-UBND

14/09/2005

Về ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận 5

15

Quyết định

03/2006/QĐ-UB

13/02/2006

V/v ban hành một số quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc hợp thức hóa thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Q5

16

Quyết định

26/2006/QĐ-UB

24/04/2006

QĐ v/v ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về trình tự thủ tục thực hiện việc chuyển quyền thuê nhà ở thuộc SHNN trên địa bàn Q5

17

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND

15/01/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.

18

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND

19/03/2007

Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2007 và đến năm 2010

19

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND

10/05/2007

Ban hành Quy trình lập thủ tục đầu tư và quyết toán các công trình đầu tư xây dựng đối với nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của ngân sách thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận 5

20

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND

20/10/2007

Về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn quận 5.

21

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

09/12/2008

Ban hành Quy định trình tự và thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc đối với các dự án nhà ở trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn quận 5

22

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

22/04/2009

Ban hành Quy trình về giải quyết đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận 5

23

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

08/05/2009

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn quận 5

24

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND

28/08/2009

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung trên địa bàn quận 5

 

Tổng cộng: 24 văn bản.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/08/2012
Ngày hiệu lực 31/08/2012
Ngày công báo 15/09/2012
Số công báo Số 46
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật

 • 24/08/2012

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/09/2012

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/08/2012

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực